Pinksteren

Hier tref je allerlei topics aan die te maken hebben met geschiedenis en de oudheid.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23702
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

zo 12 jun 2011, 15:54

Tja, het is weer eens raak... Weer zo'n godvergeten en behoorlijk onnodige extra vrije dag met een christelijk tintje... Euhhhh Qut!  Twee van die dagen bedoel ik... Want ook morgen zullen we er aan moeten geloven... Anyways, Pinksteren dus... Maar wat de neuQ vieren we nu eigenlijk met Pinksteren...?  Om daar een globaal idee van te krijgen, neem ik U even mee naar de Wikipedia pagina over Pinksteren... Leest U even mee...???Met Pinksteren (Oudgrieks: ??????????, Pentèkostè Nederlands: vijftig) of Sinksen wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke Kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien.

De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël waren gegeven na hun uittocht uit Egypte. In het Bijbelboek Leviticus, hoofdstuk 23:15-22 staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat vanaf Pesach nieuwe offers voor God moeten worden gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt ook wel het 'Feest van de Eerstelingen' of 'Wekenfeest' (hebreeuws: Sjavoeot) genoemd. Er moesten 'eerstelingen' van de graanoogst en het vee worden geofferd. Voorts moet er een samenkomst worden gehouden en niemand mocht zijn gewone werk doen (zie Deuteronomium 16:10).

In het christendom werd het Wekenfeest 'Pinksteren' genoemd, naar het Griekse woord 'pentekostos' (= vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus' dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus' Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

Volgens de traditionele christelijke theologie, analoog aan de oorspronkelijke joodse betekenis, waren de eerste nieuwe bekeerlingen na de hemelvaart van Jezus als resultaat van de evangelisatie onder de menigte op de eerste Pinksterdag de 'eerstelingen van de oogst' die toegevoegd werden aan de eerste christelijke 'samenkomst' oftewel gemeente. Deze 'oogst' gaat nog steeds door en als de 'volledige oogst' is binnengehaald dat wil zeggen alle door God voor het Koninkrijk van God voorbestemde mensen tot bekering zijn gekomen, dan begint de Eindtijd: de laatste fase van de geschiedenis.

De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2:1-41.

In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de Heilige Geest, die Jezus hen beloofd had.

Uitstorting van de Heilige Geest

De gebeurtenissen vinden plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in Jeruzalem. Om 9 uur 's ochtends zijn de discipelen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een ruimte op de berg Zion.

"Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken."

De mensen die nu vervuld zijn met de Heilige Geest gaan naar buiten en spreken tongentaal, profeteren en verkondigen het Evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de eerstelingen was er veel volk in Jeruzalem, afkomstig uit alle delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten, en door alle geluiden wordt een grote menigte aangetrokken.
Doop van drieduizend mensen

De ervaring van de uitstorting veroorzaakt verbaasdheid en bewondering.

"De menigte liep te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ze vragen, buiten zichzelf van verwondering: zijn zij niet allemaal Galileeërs? Hoe kan het dan dat wij hen horen een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren: wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden tot elkaar: Wat betekent dit toch? Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn!’"

Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij legt uit dat al deze gebeurtenissen al voorzegd zijn door de profeet Joël. Hij maant de menigte zich te keren tot Jezus om vergeving van zonden te krijgen.

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

"Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Toen de menigte dit hoorde, waren velen onder hen diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!"

Uit de menigte komt een vraag: "Hoe?" Petrus antwoordt: "Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen." Drieduizend mensen geven gehoor aan deze oproep en laten zich dezelfde dag nog dopen. Hierdoor wordt de eerste christelijke gemeente gevormd. Traditioneel wordt dit moment dan ook beschouwd als het beginpunt van de christelijke kerk.

In Joël 2:28-30 (Bijbelboek) wordt de bovenstaande geschiedenis voorzegd: "en daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren (SV)."

Datum

Pinksteren volgt tien dagen op Hemelvaart en valt op de 50ste dag van Pasen (dus 49 dagen na Pasen, in 2011 op 12 juni). Zie Paas- en pinksterdatum.

Binnen de katholieke traditie volgen de volgende feestdagen op Pinksteren: het feest van de Heilige Drie-eenheid, het feest van het Heilig Sacrament en van het Heilig Hart.

Pinksterbeweging

De Pinksterbeweging is een stroming binnen het christendom die vooral de nadruk legt op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Afzonderlijke of daaruit voortgekomen gemeenschappen binnen de beweging heten Pinkstergemeenten. Sinds 1970 wordt met Pinksteren een grote conferentie gehouden, onder de naam Opwekking. In 2010 werd deze door meer dan 50.000 mensen bezocht.

Muziek

Een van de bekendste (Latijnse) gezangen voor het feest van Pinksteren uit de oud-christelijke kerk is de Pinksterhymne Veni creator spiritus. Gustav Mahler gebruikte een belangrijk deel van de tekst voor een toonzetting van het eerste deel van zijn enorme Achtste symfonie. De Franse componist Maurice Duruflé nam de melodie tot uitgangspunt van zijn orgelcompositie 'Prélude, Adagio et Choral varié sur le thème du Veni creator spiritus'.

Feestdag

De maandag die volgt op Pinksteren (Pinkstermaandag of tweede pinksterdag) is een vrije dag in vele Europese landen en een aantal Afrikaanse landen, waaronder België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië en grote delen van Zwitserland. Voor vele Nederlanders en Belgen betekent Pinksteren thans weinig meer dan dit extra lang weekend. De Zaanstreek heeft nog een Derde pinksterdag, 'Pinkster Drie' genaamd, naar men zegt om de bevrijding van de Spaanse bezetting te vieren. Veel 'Zaankanters' nemen dan een extra vrije dag op. Tegenwoordig wordt er op die dag de Pinksterdrie Wielerronde van Krommenie gereden. Ook in Zeeland wordt er een derde Pinksterdag gevierd, de "Derde Pinkster", dit gebeurt met name op Walcheren. De derde Pinksterdag was de eerste echte vakantiedag die werknemers van de op Walcheren (Vlissingen) gelegen scheepswerf KMS (Koninklijke Maatschappij de Schelde) kregen.

Volksgebruiken

Al in de middeleeuwen werden er voorjaarsfeesten gehouden die hun wortels waarschijnlijk in de voorchristelijke voorjaarsriten van de Germanen, Kelten en andere oud-Europese volkeren hadden. Een van die feesten was de viering van de pinksterblom (dit was fluitenkruid en niet de pinksterbloem), waarbij het mooiste meisje van het dorp tot pinksterbloem werd gekozen. Nu wordt dit feest in het oosten en zuiden van Nederland en op de Waddeneilanden nog met pinksteren gevierd als kinderfeest. Op Schiermonnikoog bijvoorbeeld staat dit feest bekend als "Kallemooi"; een zeer oude traditie op dit eiland, waarbij op de zaterdagavond voor pinksterzondag een meiboom omhoog wordt gehesen met bovenin een grote mand met daarin een 'gestolen' haan uit het dorp. Na drie dagen gaat de mast weer naar beneden en wordt de haan in een optocht weer teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar. De haan kan dan terug in zijn hok (en naar zijn hennen) en de eigenaar trakteert iedereen ter plaatse op een drankje.

Pinkpop

Sinds 1970 vond jarenlang in het Pinksterweekend in Zuid-Limburg Pinkpop plaats (dat ten tijde van de eerste editie, in Geleen, nog "Pop met Pinksteren" heette). Sedert 1988 wordt Pinkpop in Landgraaf gehouden. De naam is een afkorting van de woorden popfestival en Pinksteren. Vanwege de vroege datum van Pinksteren in 2008, en de slechte ervaring daarmee in 2005, vond het festival in dat jaar plaats in het weekend van 30 en 31 mei en 1 juni. Op Pinkstermaandag 2008 vindt wel de 2e editie plaats van Pinkpop Classic, dat zich voornamelijk richt op de Pinkpopgangers van vroeger, met artiesten die in de lange geschiedenis van Pinkpop reeds van de partij waren.
Weersomstandigheden

De Pinksterdagen hebben in Nederland en België gezien de tijd van het jaar de beste weercijfers van alle feestdagen. Meestal overheersen zon en warmte met Pinksteren, waarvan de uiterste data liggen tussen 11 mei en 14 juni. Gemiddeld is deze periode de zonnigste van het jaar met dagelijks zo'n 7 à 8 uur zon (soms bijna 15 uur) en een middagtemperatuur van 15 à 16 graden aan zee tot 18 à 20 graden in het binnenland. De zonkracht kan tijdens Pinksteren dan ook groot zijn.

Tja al met al heeft Pinksteren dus een aparte rol ingenomen in de huidige samenleving en zal het voor velen zelfs niet eens meer weg te denken zijn... Wat zou PinkPop tenslotte zijn zonder Pinksteren??Of is Jan Smeets eigenlijk stiekem Jezus? :-) ROFL...

Of is Pinksteren ook gewoon een grote samenzwering???

Tja... Wie het weet mag het zeggen, hieronder in de comments gaat het wat mij betreft verder...1119 AD
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

zo 12 jun 2011, 19:22

D'r is niks mis met vrije dagen :P
Gebruikersavatar
Neut
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1499
Lid geworden op: di 10 mei 2011, 15:32

ma 13 jun 2011, 02:00

[quote=""Dromen" post=34356"]D'r is niks mis met vrije dagen :P[/quote]

En ze creëren ook niet. ;) Budgetteren. :)
Gebruikersavatar
8Lou1
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1040
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 01:59

za 20 jul 2019, 18:34

Mijn oma van vaders kant was van de pinkstergemeente. Tamelijk heftig dat. We mochten haar niet bellen op zondag, geen tv, handjes boven de deken, etc.
Maar ook als weduwe met 5 kleine kinderen niet mogen hertrouwen omdat god haar 1 man had gegeven.
Mn tante zat in t gesticht omdat ze 9 kinderen had terwijl ze er maar 2 wilde. Want ja je mag je zaad niet verschieten.
Mn moeder was van een andere tak gereformeerd en iedereen was dus tegen hun huwelijk. Immers 2 geloven op 1 kussen daar slaapt de duivel tussen.
Mn neven en nichten gingen allemaal naar de rokkenschool waar meisjes dus een rok aan moeten waar ze een speciale agenda van school kregen ipv die uit de winkel met al die duivelse ideeën er in.

Maar goed pinksteren is gewoon de ontvanging van de heilige geest. Wat dus voor ons thuis totaal logisch was aangezien jezus ook de enige vleesgeworden zoon van god was.
Wij zelf deden er nooit zo veel mee, maar voor mn oma was t reden om beide dagen 2x naar de kerk te gaan en extra te bidden.

Trouwens nu ik er aan denk, mn oma was er ook van overtuigd dat Jezus terug ziu komen op aarde en dan wel voorbij drijvend op een wolk. Dit zou echter niet meer in haar leven gebeuren, maar volgens haar zou ik t nog mee gaan maken. Nou we gaan t zien😋
Gebruikersavatar
Permuter 0.
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1786
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 09:30

do 01 aug 2019, 20:22

Dat ie dan zo zwaait....

En dat ie dan roept...

"Doei sukkels !"

Ja, dat zie ik nog wel gebeuren ja.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: 8Lou1
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Geschiedenis”