Stop opslag vingerafdruk

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 17 aug 2012, 10:42

Wat is u beroep? lijmtester ;)
Gebruikersavatar
Merkabah
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 248
Lid geworden op: wo 08 dec 2010, 14:32

vr 17 aug 2012, 17:06

Gefeliciteerd Vrillon!!!

Daar moeten we er binnenkort maar eentje op roken.

:yeah:
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 20 aug 2012, 07:22

Uitspraken

zaaknummer 201205423/2/A3
datum van uitspraak dinsdag 7 augustus 2012
tegen de burgemeester van Amsterdam
proceduresoort Voorlopige voorziening
rechtsgebied Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige

201205423/2/A3.
Datum uitspraak: 7 augustus 2012

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

[verzoekster], wonend te Amsterdam,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 17 april 2012 in zaak nr. 11/2010 in het geding tussen:

[verzoekster]

en

de burgemeester van Amsterdam.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 augustus 2010 heeft de burgemeester de aanvraag van [verzoekster] om afgifte van een paspoort niet in behandeling genomen.

Bij besluit van 1 april 2011 heeft de burgemeester het door [verzoekster] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 17 april 2012, verzonden op 18 april 2012, heeft de rechtbank het door [verzoekster] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft [verzoekster] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 mei 2012, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 22 juni 2012.
Bij de op 30 mei 2012 ingekomen brief heeft [verzoekster] tevens de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De gronden van het verzoek zijn aangevuld bij brieven van 28 juni 2012, 9 juli 2012 en 17 juli 2012.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 19 juli 2012, waar [verzoekster], in persoon en bijgestaan door mr. J. Hemelaar, advocaat te Leiden, en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. A. Palmboom, advocaat te Den Haag en mr. H.A. Akse, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. De burgemeester heeft de aanvraag van [verzoekster] om afgifte van een paspoort niet in behandeling genomen omdat zij heeft geweigerd haar vingerafdrukken te laten opnemen.

2.3. [verzoekster] heeft aan de weigering haar vingerafdrukken te laten opnemen onder meer ten grondslag gelegd dat deze eis een onaanvaardbare inbreuk maakt op haar privacy, zoals beschermd in artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).

2.4. [verzoekster] heeft in het kader van de onderhavige procedure gesteld dat zij een spoedeisend belang heeft bij de verkrijging van een paspoort omdat zij zich in het algemeen moet kunnen legitimeren en in het bijzonder bij het verkrijgen van zorg en het stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ter zitting heeft [verzoekster] gesteld dat voor deze doeleinden ook kan worden volstaan met de verstrekking van een Nederlandse identiteitskaart met een geldigheidsduur van één jaar.

2.5. Uit artikel 1, tweede lid, van de Verordening van de Raad van 13 december 2004, met nr. 2252/2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, zoals gewijzigd door de Verordening nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009 (hierna: de verordening) vloeit voort dat een reisdocument moet zijn voorzien van een opslagmedium waarop twee vingerafdrukken zijn opgeslagen.

2.6. De voorzitter stelt voorop dat de nationale rechter verplicht is de volle werking van het Unierecht te waarborgen. In geval van twijfel omtrent de geldigheid van verordeningen dient hij rekening te houden met het belang van de Unie, dat die verordeningen niet overhaast buiten toepassing worden gelaten. Voor het buiten toepassing laten van een bepaling uit de verordening is bovendien vereist dat de voorzitter over de verenigbaarheid van bedoelde verplichting met artikel 8 van het EVRM ernstige twijfel heeft. Voor bedoelde ernstige twijfel bestaat onvoldoende grond, mede in aanmerking genomen dat de aard van de onderhavige procedure zich niet voor een diepgaand onderzoek naar de gestelde onverenigbaarheid met artikel 8 van het EVRM leent. Gelet hierop ziet de voorzitter, de betrokken belangen afwegende, geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening, inhoudende de opdracht tot het in behandeling nemen van de aanvraag om afgifte van een paspoort zonder opname van vingerafdrukken, zoals [verzoekster] heeft verzocht.

2.7. Voor het treffen van een voorlopige voorziening die er toe strekt dat aan [verzoekster] een Nederlandse identiteitskaart met een geldigheidsduur van één jaar zonder opname van vingerafdrukken dient te worden afgegeven, zoals [verzoekster] ter zitting heeft verzocht, bestaat evenmin aanleiding, reeds omdat [verzoekster] van meet af aan slechts tegen het niet in behandeling nemen van een aanvraag om een paspoort is opgekomen.

2.8. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.H. van Kreveld, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Langeveld-Mak, ambtenaar van staat.

w.g. Van Kreveld w.g. Langeveld-Mak
voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 augustus 2012

317.

bron: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/z ... KsMfv40%3D
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Merkabah
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 30 aug 2012, 07:03

dinsdag, 28 augustus 2012 16:09
Onderzoeksrapport EU Commissie naar bevindingen in alle lidstaten blijft uit. Onderzoek EU Commissie naar Nederlandse Paspoortwet gaat voorbij aan alle essentiële bezwaren en gevaren.
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... varen.html


In de EU Verordening die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt is bepaald dat er uiterlijk op 24 juni 2012 een evaluatierapport zou moeten worden ingediend over de invoering van biometrie en het gebruik van RF-ID chips voor paspoorten/reisdocumenten in alle lidstaten van de EU. Met name over het onderzoek naar ‘de betrouwbaarheid en de technische haalbaarheid, onder meer op grond van een beoordeling van de nauwkeurigheid van reeds gebruikte systemen

Het onderzoek blijft, wegens uiterst dubieuze redenen[ii] uit. Wat tot gevolg heeft dat de EU Commissie het debat met het, inmiddels uiterst kritische en getergde EU Parlement, op de lange baan schuift.

Over de resultaten van het diepgaande onderzoek wat de EU Commissie zou instellen naar de Nederlandse Paspoortwet is eveneens niets bekend.

Het enige wat tot nu toe naar buiten is gekomen is een ‘veiligheids’rapport wat bevestigt dat de NL paspoort/ID-kaart documenten keurig aan de door de EU voorgeschreven veiligheidsnormen voldoen.

Deze test gaat dus enkel over de voorschriften.Niet over een veiligheidsonderzoek of het voldoen aan die veiligheidsnormen volstaat om de persoonsgegevens in de documenten te beschermen tegen hacking door onbevoegden.Niet over de onveiligheid van het gebruik van RF-ID chips. Niet over de kwaliteit van de in de chip opgeslagen biometrische gegevens (digitale gezichts en vingerafdruk) .Niet over het risico dat onbevoegden via de documenten uw persoonsgegevens kunnen bemachtigen.Niet over de veiligheidsrisico’s voor de burger als bevoegde instanties de gegevens inzien en deze blijken niet overeen te komen met de persoon waartoe het document behoort[iii].

Ondanks alle gebleken gevaren en bezwaren van het gebruik van biometrie voor identificatiedoeleinden buiten het strafcircuit, en ondanks de veiligheidsrisico’s het gebruik van RF-IDchips, blijken zowel de EU Commissie als de Nederlandse regering hier uit alle macht aan vast te willen houden. Discussie hierover blijft een taboe, wat de verantwoordelijken via alle mogelijke vertragingstechnieken uit de weg trachten te gaan. Zo blijkt uit de voorgeschiedenis van de roep om onderzoek door de EU Commissie naar de NL Paspoortwet.

Voorgeschiedenis
Vanaf het moment dat in juli 2009 de Nederlandse Paspoortwet werd aangenomen, bestookten leden van het Europese Parlement de Europese Commissie hierover met vragen. Vragen of de wet niet indruist tegen de intentie van de EU Verordening waar ze op gebaseerd is. En vragen of de extra opslag van biometrische gegevens in overheiddatabases en gebruik voor justitiële toepassing hiervan niet strijdig is met fundamentele mensenrechten zoals vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Onder het motto dat de lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze de Verordening uitvoeren weigerde de EU Commissaris Barrot (Justitie, Veiligheid en Vrijheid) aanvankelijk om op deze vragen in te gaan. Maar aangezien de Commissie verantwoordelijk is voor de voorschriften en naleving van de Europese Verordening[ii] viel dat op den duur niet langer vol te houden.

Na bijna twee jaar vragen stellen[iii]verzekerde EU Commissaris Reding (Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerschap) uiteindelijk op 31 januari 2011 per brief dat zij opdracht had gegeven tot een diepgaand onderzoek naar de Nederlandse Paspoortwet[iv]. Met name naar de inrichting van een Centrale databank, het gebruik van vingerafdrukken voor justitiële doeleinden en het niet informeren van de bevolking over het gebruik van hun vingerafdrukken.

Kort daarop, bleek dat de bezwaren tegen de Paspoortwet niet beperkt bleven tot de principiële bezwaren tegen het gebruik van biometrie en gebruik van RF-ID technologie en de veiligheidsrisico’s daarvan.

Op 20 april werd tijdens een expert-meeting in de Nederlandse Tweede Kamer onthuld dat in zo’n 21% van de gevallen de – toen bij inmiddels ruim 5 miljoen Nederlanders- afgenomen vingerafdrukken bij verificatie niet blijken te matchen met die van de persoon waar ze volgens de systematiek van de databank en documenten aan toe behoren.

Een week later bleek dat percentage nog hoger te liggen. Naar zegge van de toenmalige minister van BZK (Donner) die de Kamer en landelijke pers liet weten dat hij over informatie beschikte dat het om een foutmarge van zo’n 25% zou gaan.

Daarmee werd leek de vingerafdrukregistratie van de baan omdat een overheid onmogelijk kan volhouden er belang bij te hebben dat er voor identificatiedoeleinden biometrische gegevens moeten worden opgeëist van burgers wanneer zij zelf toegeeft dat deze daar onbruikbaar voor blijken te zijn.

Maar niets minder bleek het geval te zijn omdat de minister onverkort ( en tot op de dag van vandaag) vast hield aan de verplichting tot afgifte voor vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort of ID-kaart, ‘omdat dat van Europa moet’. Aangezien echter, zelfs als de EU Verordening rechtsgeldig is (hetgeen Vrijbit bestrijdt) kan deze wetgeving nooit de verplichting inhouden om onjuiste persoonsgegevens te registereren. En dus verzocht Burgerrechtenvereniging Vrijbit de EU Commissie om in te grijpen. Op 25 april 2011 (en bij herhaald verzoek door de voorzitter op 8 november) werd EU Commissaris Reding verzocht om in het diepgaande onderzoek naar de Nederlandse Paspoortwet expliciet ook de slechte kwaliteit van de vingerafdruktechniek te betrekken. Eveneens om te laten onderzoeken in hoeverre de Paspoortwet strijdig is met de beginselen van wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens, en hoe de wetgeving dataprotectie zich verhoudt tot het feit dat de overheid toegaf technisch niet in staat te zijn om nodeloos en/of ondeugdelijke persoonsgegevens te kunnen vernietigen. Ook verzocht Vrijbit om in het onderzoek eveneens te betrekken welk risico er ontstaat voor het gebruik van vingerafdrukken door dat veiligheids- en inlichtingendiensten bevoegd zijn deze in schaduw databases te kopiëren, waarop de burger geen controle kan uitoefenen en via welke weg men de kans loopt dat de data in handen komen van buitenlandse mogendheden. Ook verzocht werd om onderzoek te doen naar de contractuele bevoegdheden van fabrikant Morpho om de lichaamskenmerken van de Nederlandse burgers te gebruiken voor het doen van bedrijfsmatig onderzoek .

Op 6 december 2011 schreef de EU Commissie aan de voorzitter van Vrijbit dat men zou overwegen of het verzoek van Vrijbit (registratie klacht no. CHAP201103500) aanleiding gaf tot het openen van een onderzoek naar mogelijke aantasting van EU wetgeving. lees...

Dat dit als wassen neus beschouwd kan worden bleek op 29 maart 2012, toen EU Commissaris Malmström (Binnenlandse zaken, immigratie en politie), glashard schreef :’Sinds het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten in juni 2009 werden aan de Europese Commissie geen belangrijke problemen gemeld in verband met de kwaliteit van de vingerafdrukken’[v].

Intussen begon het EU Parlement zich als geheel te roeren in de kwestie. Op 19 april 20012 werd Commissaris Malmström door vertegenwoordigers uit alle kanten van de EU op overdonderende wijze ondervraagd over wat er allemaal niet deugt aan de overhaast ingevoerde verplichting tot gebruik van biometrie voor paspoorten en reisdocumenten en alle problemen die dat met zich mee blijkt te brengen.

Malmström reageerde gepikeerd dat ze niet wilde ingaan op alle vragen omdat deze vooruit liepen op het geplande debat wat hierover later dit jaar zou plaatsvinden naar aanleiding van het evaluatierapport wat de Commissie uiterlijk op 24 juni 2012 diende aan te bieden aan het EU Parlement en Raad.

Huidige stand van zaken in Europa
Het evaluatierapport, naar de uitvoering van de Verordening in alle lidstaten, naar o.a. de betrouwbaarheid en de technische haalbaarheid, onder meer op grond van een beoordeling van de nauwkeurigheid van reeds gebruikte systemen,[vi] bleef uit.

Als reden hiervoor, werd na vragen hierover door Stichting Privacy First gemeld dat de vertraging veroorzaakt werd omdat het deelonderzoek naar de mogelijkheid om vingerafdrukken van kinderen vanaf 6 jaar te gaan gebruiken voor identificatie, nog niet was afgerond.

Daarmee wordt een griezelig voorproefje gegeven van het feit dat de EU Commissie niet alleen stug probeert vast te houden aan de vingerafdrukregistratie, maar dat men zelfs pogingen onderneemt om alsnog, de van oorsprong beoogde, vingerafdrukregistratie van kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar in te voeren.

Nederland en het EU onderzoek naar de Paspoortwet
Minister Spies (huidig demissionair minister van BZK) liet de Tweede Kamer in het voorjaar 2012 weten dat de regering onverkort vast houdt aan de vingerafdrukregistratie voor de paspoortdocumenten. In het najaar 2012 wordt daartoe een programma gestart om te onderzoeken of de registratie van vingerafdrukken op de afdelingen Burgerzaken valt te verbeteren.(bron AO)

Het in april 2011 toegezegde voorstel tot wijziging van de Paspoortwet, waarbij de burger in elk geval een geldig identiteitsbewijs kan aanvragen zonder daarvoor vingerafdrukken te moeten afgeven, is nog niet een aangeboden aan de Tweede Kamer.

Door de wetswijziging niet ter hand te nemen wordt eveneens voorkomen dat er gevolg moet worden gegeven worden aan de Kamerbrede wens om de inrichting van één Centrale on-line 24uurs/7dgs Staatsdatabank voor reisdocumenten en justitieel gebruik, uit de wet te schappen.

Hoewel de Kamer haar bij motie opriep om ervoor te zorgen dat Nederland zich via de Raad in Europa zal hard maken voor het afschaffen van vingerafdrukregistratie, liet ze weten daar weinig heil in te zien. Ze verklaarde zich hooguit bereid om dit als de sfeer zich ertoe leende eens voorzichtig tijdens etentjes in Brussel te berde te brengen.

Welke informatie de Nederlandse overheid en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zullen verstrekken voor een EU onderzoek – als dat al plaatsvindt- laat zich raden.

Het CBP heeft de handen van de kwestie afgetrokken nadat staatssecretaris Bijleveld bij de presentatie van het wetsvoorstel het negatieve advies van het CBP slechts gebruikte om een tekstuele aanpassing in het voorstel aan te brengen. Men staat op het standpunt verder niks te kunnen doen aan de inbreuk op het EVRM en de Wet bescherming persoonsgegevens omdat deze bij wet is geregeld.

Het ministerie zal, conform de uitlatingen van de minister in de Kamer en landsadvocaat in alle rechtszaken, laten weten dat de opslag van biometrische gegevens in overheidsregisters als niet van toepassing meer moet worden beschouwd omdat deze‘ juridisch is terug gebracht tot de korte duur van het uitgifte proces van de documenten.’

Dat men niet in staat is om de vingerafdrukken daarna uit de gemeentelijke databases te verwijderen verdoezelt men met de voorstelling van zaken alsof de data die voorzien worden van het label ‘niet raadpleegbaar’ als verwijderd dienen te worden beschouwd. En wanneer die redenering geen standhoudt heet het dat de overheid geheel ‘op schema loopt met de tentatieve planning tot verwijdering van vingerafdrukken inclusief de logbestanden ervan’.

Niet alleen de EU Commissie kan onderzoek doen naar de Paspoortwet. Ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zou onderzoek kunnen doen naar de schending die de Paspoortwet maakt op de fundamentele mensenrechten zoals vastgelegd in het EVRM en andere internationale wetgeving en verdragen. Maar ook deze weg wordt door de Nederlandse Staat geblokkeerd. Enerzijds doordat men eerdere uitspraken van dit Hof, die de grootschalige biometrische opslag van biometrische gegevens van niet van strafbare zaken verdachte burgers veroordelen, domweg negeert of verdraait. Anderzijds door alle nationale juridische rechtsmiddelen tegen de Paspoortwet eindeloos te traineren zodat burgers verhinderd worden om zich tot het EHRM te wenden, omdat ze daar pas ontvankelijk worden verklaard wanneer ze alle nationale rechtsmiddelen uitputtend hebben bewandeld.

======================
VERORDENING (EG) Nr. 2252/2004 -(EG) nr. 444/2009 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten

[ii] In tegenstelling tot EU Richtlijnen

[iii] Vragen van respectievelijk Euro parlementariërs Hennis-Plasschaert (VVD) en in ’t Veld (D66/Alde)

[iv] Brief EU Commissaris Reding aan MEP in ‘t Veld nr A(2010)66277:

[v]Schriftelijk antwoord op vragen van in ’t Veld ( NL E-001306/2012) betreffende de kwaliteit en controleerbaarheid van vingerafdrukken

[vi] Art5-b Uiterlijk op 26 juni 2012 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor dat gebaseerd is op een grootschalig en diepgaand onderzoek, verricht door een onafhankelijke instantie en gecontroleerd door de Commissie, naar de betrouwbaarheid en de technische haalbaarheid, onder meer op grond van een beoordeling van de nauwkeurigheid van reeds gebruikte systemen, van het gebruik van vingerafdrukken van kinderen onder twaalf jaar voor identificatie en verificatie, met een vergelijking van het percentage onterechte weigeringen in elke lidstaat en, op grond van de resultaten van die studie, een analyse van de behoefte aan gemeenschappelijke voorschriften voor het vergelijkingsproces. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot aanpassing van deze verordening.

[vii] http://www.tweedekamer.nl/ao_repo/biza/ ... ouders.pdfArt5-b Uiterlijk op 26 juni 2012 legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor dat gebaseerd is op een grootschalig en diepgaand onderzoek, verricht door een onafhankelijke instantie en gecontroleerd door de Commissie, naar de betrouwbaarheid en de technische

haalbaarheid, onder meer op grond van een beoordeling van de nauwkeurigheid van reeds gebruikte systemen, van het gebruik van vingerafdrukken van kinderen onder twaalf jaar voor identificatie en verificatie, met een vergelijking van het percentage onterechte weigeringen in elke lidstaat en, op grond van de resultaten van die studie, een analyse van de behoefte aan gemeenschappelijke voorschriften voor het

vergelijkingsproces. Het verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot aanpassing van deze verordening.

[ii] 25-6-2012 reactie namens de EU Commissie op vraag van Stichting Privacy First naar het uitblijven van de toegezegde rapportage https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... a5585.html

[iii]Bron: uitslag onderzoek 4.7. Tests which are not performed The following tests are out of scope of the test plan and were not performed:
• Security reagents and protection against attempts at tampering
• Quality of the facial image and fingerprint images stored in the chip
• Durability tests
• Electrostatic Discharge test
• Compliance to ISO/IEC 14443 class-1 definition
• EAC update mechanism and migration policies
• Security tests with reference to Common Criteria for Information Technology Security Evaluation
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 31 aug 2012, 06:57

Op 29 augustus liet de rechtbank Utrecht weten dat de beroepszaak van Koopmans vs de burgemeester van Utrecht tot nader order niet doorgaat.
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... elast.html


Als reden wordt opgegeven dat de Raad van State, die nog steeds geen uitspraak heeft gedaan in de 3 (van de 6) Hoger Beroepszaken in ‘vergelijkbare’ Paspoort/ID-kaartzaken, overwéégt om aan het EU Hof van Justitie in Luxemburg een vraag te gáán stellen over de rechtmatigheid van de Europese Verordening waarop de Nederlandse Paspoortwet is gebaseerd.

Op 29 augustus, twee dagen voor de zitting zou plaatsvinden, kwam het verzoek om uitstel van de landsadvocaat, terwijl het voornemen van de Raad van State, in tegenstelling tot het bericht aan de rechtbank , haar al sinds 24 augustus bekend was. Zo werd de rechtbank Utrecht voor het blok gezet of men op dit verzoek zou ingaan, of dat de zitting wel gewoon zou plaatsvinden omdat de mogelijke vraagstelling van de Raad van State niets van doen heeft met de minimale vraag van eiser om hem tenminste voor de duur van 1 jaar een geldig identiteitsbewijs te verstrekken. Die documenten vallen namelijk helemaal niet onder de Verordening.

Nog diezelfde dag werd de zaak tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld, zo faxte de rechtbank aan de advocaat van Koopmans.

Vanwege dit uitstel is Koopmans er, naar het zich laat aanzien, weer voor onafzienbare tijd toe veroordeeld om zonder geldig identiteitsbewijs door het leven te gaan. De wetswijziging immers van de Paspoortwet, waarvan de minister toezegde dat daarin structureel geregeld zou worden dat er een ‘vingerafdruk-vrije Nederlandse ID kaart zou worden geïntroduceerd, is anderhalf jaar na die toezegging nog niet eens aan de Tweede Kamer aangeboden. En ook de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer om alle aanbevelingen van het rapport Bekker over te zullen nemen, heeft niet geleid tot het scheppen van een uitzonderingspositie voor ( gewetens)bezwaarden tegen het gebruik van biometrie, waartoe het rapport oproept.

Mocht u dus van plan zijn geweest om de zitting bij te wonen dan kunt u zich een bezoek aan de rechtbank besparen. Jammer als u dat een onnodig opgenomen vrije dag kost of u ervoor terug kwam van vakantie. Maar uiteraard zijn de grootste slachtoffers van deze gang van zaken de miljoenen burgers waarvan de biometrische gegevens zijn afgenomen en het vertrouwen van de burger in een onafhankelijk rechtssysteem waarbij de burger een eerlijke kans wordt geboden om zich te verweren tegen onrechtmatige optreden van de Staat.

Wie hier het meeste baat heeft bij het rekken van de juridische procedures is de regering die hardnekkig vasthoudt aan het idee fixe dat de veiligheid van het Schengengebied gebaat is bij het registeren van vingerafdrukken en digitale gezichtsopnamen van de gehele bevolking. Ook indien, zoals gebleken is het systeem zodanig faalt dat enerzijds de vingerafdrukken in minstens een kwart van de gevallen niet blijken overeen te komen met die van de persoon die ermee geïdentificeerd zou moeten worden en anderzijds de opslag van de data in de databases, het vervoer ervan en de verwerking in de documenten allerminst afdoende beveiligd zijn tegen misbruik door onbevoegden.

Ook de rechtbank Utrecht spint garen bij het uitstel, omdat op deze manier Koopmans bij de rechter niet kan aankaarten dat de afwijzing van aanvraag voor een tijdelijke voorziening, vorig jaar op volkomen ridicule gronden door de voorzieningenrechter is afgewezen.

Zie voor recente informatie over het uitblijven van het Europese onderzoek naar uitvoering van de Verordening en de Nederlandse Paspoortwet:https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... varen.html

contact:

Koopmans wordt met raad en daad bijgestaan door Burgerrechtenvereniging Vrijbit en door Mr. A.P. v Stralen- Pieters advocaten te Utrecht
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 17 sep 2012, 13:08

donderdag, 13 september 2012 16:45
Klacht Burgerrechtenvereniging Vrijbit bij Kiesraad ingediend over ID-plicht bij verkiezingen
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... ingen.html


Uit naam van de leden van Burgerrechten vereniging Vrijbit dienen we bij de Kiesraad een klacht in over de aanvullende identificatieplicht als voorwaarde voor deelname aan de verkiezingen met verzoek tot aanpassing van de Kieswet.

De klacht betreft:

A- De identificatieplicht voor personen die zelf hun stem uitbrengen, met name voor hen die dat in eigen stembureau doen.

B- De identificatieplicht voor personen die een machtiging afgeven om anderen hun stem te laten uitbrengen

C- De procedure van schriftelijke stem machtiging

D- De uitzondering op de Kieswet slechts met een ‘tot 5 jaar verlopen’ document aan de ID-plicht mag worden voldaan

Download brief...
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 27 sep 2012, 17:43

27 september 2012
28-09-2012; Uitspraak RvS over opslag vingerafdrukken in paspoorten en ID-kaarten
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... arten.html


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet 28 september 2012, om twee uur 's middags uitspraak in vier zaken over de opslag van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten. De volledige tekst van de uitspraken wordt op dat moment gepubliceerd op deze site.

Het gaat om vier zaken waarin de burgemeesters van Den Haag, Nuth, Skarsterlân en Amsterdam een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart niet in behandeling hadden genomen, omdat de aanvragers weigerden de daarvoor verlangde vingerafdrukken af te geven.

In alle zaken hebben vier rechtbanken de eerdere beroepen van de aanvragers tegen de besluiten ongegrond verklaard. De rechtbanken oordeelden dat Europese regels lidstaten van de Europese Unie verplichten tot het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten. De aanvragers betwisten de geldigheid van deze Europese regels, omdat die in strijd zouden zijn met hun recht op privacy.

Alles bij de bron; Raad v State [Thnx-2-Niek]
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 28 sep 2012, 16:32

Vragen aan Hof van Justitie over opslag vingerafdrukken in paspoort
door Ate van der Schaaf

28 september 2012
http://www.estateplanningnieuws.nl/2012 ... -paspoort/


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in vier hogerberoepszaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg.Het gaat om zaken waarin de burgemeesters van Den Haag, Nuth, Skarsterlân en Amsterdam een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart niet in behandeling hadden genomen, omdat de aanvragers weigerden de daarvoor verlangde vingerafdrukken af te geven. De Raad van State wil van het Hof in Luxemburg weten of de Europese verordening, die lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, in strijd is met het recht op privacy.

Naar het oordeel van de Raad van State is ‘op voorhand niet duidelijk of de beperking van het recht op privacy evenredig is in verhouding tot het belang om misbruik van paspoorten en reisdocumenten te voorkomen’. Daarom heeft de Raad van State besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De Raad van State wil weten of de Europese verordening in strijd is met het recht op privacy. Daarnaast wil de Raad van State weten of de Europese verordening behalve op paspoorten ook van toepassing is op de Nederlandse identiteitskaart. Ten slotte wil de Raad van State duidelijkheid of moet worden gewaarborgd dat de vingerafdrukken niet voor andere doeleinden worden verzameld en gebruikt dan voor de afgifte van een paspoort of identiteitskaart.

De behandeling van de hogerberoepszaken bij de Raad van State wordt geschorst, in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in de geschillen tussen de burgemeesters en de vier aanvragers. De Raad van State heeft het Luxemburgse Hof gevraagd om de vragen gelijktijdig te behandelen met een vraag die een Duitse rechter eerder dit jaar stelde aan het Hof over de geldigheid van deze Europese verordening.

Sinds 2009 staat in de Nederlandse Paspoortwet dat voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken moeten worden afgegeven. Twee vingerafdrukken worden in een chip op het document opgeslagen.

Bron: Raad van State 28 september 2012
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 05 okt 2012, 11:51

04 oktober 2012
Gevolg uitspraak RvS; Wettelijke basis vingerafdrukken te lang onduidelijk
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... elijk.html


De Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer wil dat minister Spies druk zet op het Europese Hof van Justitie om eerder te komen met antwoorden op de vraag of het afnemen van vingerafdrukken voor opname in het paspoort wel rechtsgeldig is. Nu zal dat zeker een jaar duren.

Het Tweede Kamerlid Oosenbrug vindt dat te lang, zeker omdat de principiële weigeraars zonder vingerafdruk geen paspoort krijgen. Zij vraagt de minister om coulance en de weigeraars een nooddocument (zonder vingerafdruk) te verstrekken, zolang het nog niet mogelijk is een id-kaart aan te schaffen waar geen vingerafdruk voor nodig is.

De Raad van State besloot vorige week dat het geen uitspraak kon doen in vier procedures die door burgers waren aangespannen tegen die verplichte afgifte van de vingerafdrukken. Ze besloot de zaken aan te houden en een vragenbrief te sturen naar het Europese Hof. In die brief wordt onder meer gevraagd of het afnemen van vingerafdrukken wel strookt met de bepalingen in de Europese Rechten van de Mens en de burgerrechten.

Ook wil de Raad van State weten of er genoeg garanties zijn dat die vingerafdrukken later niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor opname in het paspoort. De vrees bestaat bij veel organisaties en burgers dat de overheid met onder meer de vingerafdrukken een grote database aanlegt met informatie over alle burgers die vervolgens kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld opsporingsactiviteiten.

Alles bij de bron; webwereld
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 26 okt 2012, 12:43

Eindelijk voorstel tot Paspoortwetswijziging Vingerafdrukweigeraars trap na (van CDA) Kabinet dreigt zeker nog een jaar door te gaan met het opeisen van vingerafdrukken voor paspoorten èn ID-kaarten
donderdag, 25 oktober 2012 15:27
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... arten.html


Rechtszaken tegen Paspoortwet stilgelegd

Framing Paspoortwetswijzigingsvoorstel

Toegezegde verwijdering vingerafdrukken uit gemeentelijke databases per 1-10-2012 niet gerealiseerd

Wetswijzigingsvoorstel Paspoortwet

Aanvulling TOCH WEER rechtszaak tegen de Paspoortwet 22-11-2012

Rechtszaken tegen Paspoortwet stilgelegd
Op 28 september 2012 maakte de Raad van State bekend dat alle rechtszaken in Hoger beroep tegen de Paspoortwet voor lange periode worden stopgezet. Men gaat daar pas weer mee verder als het EU Hof van Justitie in Luxemburg zich heeft uitgesproken over de (prejudiciële) vraag of de EU Verordening die aan de Paspoortwet ten grondslag ligt wel als rechtmatig moet worden beschouwd.
Dat de hoogste bestuursrechter gezien de vragen over mogelijke onrechtmatigheid inmiddels ook blijkt te twijfelen aan de rechtmatigheid van de EU Verordening is op zich als verheugend teken van mogelijk voortschrijdend inzicht te beschouwen.
Maar voor alle burgers die weigeren om hun vingerafdrukken af te geven en te laten opslaan in een op afstand uitleesbare RF-ID chip van de paspoorten/ID-kaarten betekent het in de praktijk dat de overheid voorlopig gewoon door gaat met het opeisen van vingerafdrukken èn dat de burger hiertegen geen effectief juridisch middel ter beschikking staat. Men kan zich immers niet verweren tegen de onrechtmatige eis, niet tegen het feit dat de overheid weigert gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid die de paspoortuitvoeringsregeling PUN biedt voor het verstrekken van 1-jarige documenten, en bovendien wordt de gang naar de hoogste internationale rechter inzake mensenrechtenschendingen geblokkeerd zolang de hoogste bestuursrechter geen uitspraak doet.

Framing Paspoortwetswijzigingsvoorstel
Diezelfde vrijdag 28 september kwam het ministerie naar buiten met het bericht dat de ministerraad heeft ingestemd met het indienen van een wetswijzigingvoorstel voor de Paspoortwet.
Dit wordt als nieuws gepresenteerd, terwijl in april 2011 toenmalig minister Donner de Kamer toegezegde dat dit wetsvoorstel zo snel mogelijk zou worden vervaardigd en hij de Eerste Kamer in november 2011 verzekerde dat dit uiterlijk vóór de eerste helft van dit jaar aan de Tweede Kamer zou worden aangeboden. en er intussen wel tijd is gevonden voor diverse wijzigingen van de Paspoortwetgeving. Het echte nieuws was dus dat er nog steeds geen wetswijzigingsvoorstel was ingediend, en dat de vingerafdrukregistratie anderhalf jaar nadat gebleken was dat deze gegevens totaal onbruikbaar zijn voor identificatie, onverminderd zou doorgaan! Lees…
De landelijke pers nam echter weer- net als anderhalf jaar terug - aan dat het afschaffen van vingerafdrukken voor de ID-kaart er nu dan toch echt van gaat komen. Opnieuw werden felicitaties gestuurd aan diverse 'vingerafdrukweigeraars'en gingen burgers in de veronderstelling dat er geen vingerafdrukken meer opgeëist werden voor een ID-kaart tevergeefs zo'n document proberen aan te vragen.
Bij het Agentschap BPR, de afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken die zich met de basisregistratie van personen en de paspoort/ID-kaart bezig houdt, lachte men inmiddels in het vuistje over deze geslaagde afleidingsmanoeuvre waarmee vlak voor het weekend de aandacht van pers en politiek werd afgeleid van het feit dat de maandag erop alle opgeslagen vingerafdrukken uit de gemeentelijke databases verwijderd zouden dienen te zijn.


Toegezegde verwijdering vingerafdrukken uit gemeentelijke databases niet gerealiseerd
Uiterlijk 1 oktober 2012 zouden alle vingerafdrukken uit de gemeentelijke databases zijn verwijderd. Alleen van personen die een document aanvroegen zouden de vingerafdrukken tot de uitgifte ervan 'voor korte tijd' blijven opgeslagen. Bij navraag van Burgerrechtenvereniging Vrijbit gaf het ministerie toe dat slechts in 100 gemeentes een update was geïnstalleerd waarmee de dataopslag verwijderd KAN worden. Maar wanneer er daadwerkelijk gebruik werd gemaakt van dit verwijdersysteem en in hoeverre de data effectief verwijderd waren was het ministerie niet bekend. Evenmin had men informatie over het verwijderen van de log-gegevens. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de burgers dus weer bedonderd werden over het vernietigen van hun biometrische dataopslag in de administratie. Terecht kan men daarmee stellen dat van al diegenen waarvan de vingerafdrukken momenteel niet verwijderd zijn, dit een onrechtmatige opslag vormt waarvoor de gemeentelijke overheid samen met de Rijksoverheid verantwoordelijkheid draagt.
Overigens laat dit laakbare gedrag van de overheid en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheidskwestie onverlet dat men er niet van kan uitgaan dat bij een effectieve verwijdering van de data uit de reisdocumentenadministratie de data per definitie ook echt vernietigd zijn omdat zowel de fabrikant als veiligheids- als inlichtingendiensten de bevoegdheid hebben om vóór de verwijdering bij uitgifte van deze data een schaduwbestand aan te leggen.

Wetswijzigingsvoorstel Paspoortwet
Op 13 oktober 2012 is het voorstel tot wijziging van de RIJKs Paspoortwet (33 440 (R 1990) aangeboden aan de Tweede Kamer en sinds 19 oktober is dit voor iedereen raadpleegbaar. Het voorstel ging vergezeld met een Memorie van Toelichting van minister Spies en de publicatie van het negatieve advies van de Raad van State wat al op 6 juli 2012 was uitgebracht.
De langverwachte wetswijziging blijkt een broddelwerkje te zijn waarin vooral aandacht wordt besteed aan het voorstel om de geldigheidstermijn van een deel van de documenten niet meer hetzelfde te houden. Hiermee denkt het kabinet enige miljoenen te kunnen bezuinigen en wordt de afnemende veiligheid voor de burger die erdoor kan ontstaan terzijde geschoven omdat de burger de service zou waarderen dat men niet iedere 5 jaar een nieuw document hoeft aan te vragen( mits men geen kinderen heeft). Ook is er uitgebreid aandacht voor het voorstel om de bevoegdheden van buitenlandse consulaten over te hevelen naar de minister van Buitenlandse Zaken. Voor de manier waarop de noodwet ter financiering van de ID-kaart ( waarvoor de regering wel in no-time de wet kon aanpassen najaar 2011) in de Paspoortwet op te nemen.
En ten slotte is er dan het langverbeide voorstel om de juridische status van de ID-kaart te wijzigen en daar in de toekomst geen vingerafdrukken meer voor op te eisen. Wat betreft het kunnen reizen met de ID-kaart verandert er niks trouwens, voor het veranderen van de juridische status is het alleen wel nodig om in tal van identificatieverplichtingen het woord 'reisdocumenten' te veranderen door reisdocument of ID-kaart'. (iets wat trouwens pas in het voorstel werd verwerkt nadat de Raad van State de minister erop had gewezen dat in haar voorstel geen rekening werd gehouden met het feit dat als de ID-kaart van status veranderde deze volgens de huidige tekst van o.a. de Wet op de Uitgebereide ID-plicht geen geldig document zou vormen ter identificatie !)
In het wetswijzigingsvoorstel blijkt de regering gelukkig wel te hebben afgezien van de plannen om in de op afstand uitleesbare RF-ID chip van de ID-kaart een elektronische handtekeningfunctie in te bouwen.
Maar verder wordt er met geen woord gerept over de mogelijkheid om de chip van de documenten beter te beveiligen tegen identiteitsdiefstal door de houder een met een 'pinpas vergelijkbare- toegangsvergrendeling' ter beschikking te stellen. Ondanks het feit dat in de rechtszaken inmiddels al jaren uitdrukkelijk aan de orde wordt gesteld dat op deze wijze de burger zelf de regie over de data in het document in handen kan worden gegeven, houdt de minister vast aan de constructie dat men een op afstand uitleesbare RF-ID chip wil blijven gebruiken. In het voorstel valt daarbij op dat enerzijds de minister toegeeft dat van alle veiligheidskenmerken uitgerekend de elektronische opslag als het meest kwetsbaar voor diefstal en manipuplatie moet worden beschouwd volgens alle experts, maar dat ze vasthoud aan het adagio van haar partijgenoot voormalig staatsecretaris Bijleveld (CDA) die de huidige Paspoortwet indiende dat de beveiliging nooit afdoende kan zijn maar het voldoen aan de EU veiligheidsvoorschriften dient te worden beschouwd als een zo goed mogelijke beveiliging.
Hoewel de Tweede Kamer als begin 2011 heeft laten weten dat men Kamerbreed wenst af te zien van de opzet binnen de huidige Paspoortwet, tot inrichting van één Centrale 7daags/24 uurs- on-line Staats databank, is hiervan in het voorstel tot wijziging van de wet niks terug te vinden. Hetgeen ook geldt voor de ( nog niet in werking getreden)clausule van de Paspoortwet waarbij de bevoegdheden voor direct gebruik van de reisdocumentenadministratie door politie en justitie worden verruimd.


Wat ook geheel ontbreekt is een voorstel tot het scheppen van een mogelijke ' uitzonderingspositie voor mensen die om welke reden dan ook bezwaar hebben tegen het gebruik van biometrie voor reis- en identificatiedocumenten'. Dat betekent dat in het huidige voorstel wordt vastgehouden aan de kwalijke gang van zaken dat strijdig met alle nationale en internationale rechtbeginselen er voor gewetensbezwaarden altijd bij algemene regelgeving een uitzonderingsmogelijkheid op grond van levensovertuiging zou behoren te zijn. Bovendien breekt de minister, op de valreep van haar demissionair ministerschap, hiermee ook glashard de belofte aan de Tweede Kamer dat zij alle aanbevelingen van het rapport Bekker(waarin dit letterlijk als aanbeveling staat) zou overnemen.
Vandaar dat we het voorstel op geen enkele manier als serieus doorwrocht wetswijzigingsvoorstel kunnen beschouwen, maar als broddelwerk bestempelen wat doorborduurt op de manier waarop de vorige Paspoortwetgeving zonder goede onderbouwing en zonder democratische besluitvorming, en zonder acht te slaan op iedere waarschuwing in zake de bezwaren en gevaren van het gebruik van biometrie en wijze van administratie van de data, door het parlement werd gejast.
De conclusie lijkt daarmee gerechtvaardigd dat de Rijkswetswijziging- waarvoor op zijn snelst toch al snel minstens een jaar moet worden uitgetrokken, bij een zorgvuldiger behandeling door het parlement naar verwachting langer dan een jaar op zich zal kunnen laten wachten.
Dat roept de vraag op naar de diepere bedoeling van de bewindspersonen die na anderhalf jaar teuten met een gammel wetswijzigingsvoorstel komt, dat wij als vrijwilligersorganisatie zelfs nog wel in wat verloren uurtjes in elkaar hadden kunnen knutselen.
Het feit dat de minister, geheel in lijn met haar voorganger samen met deze nu vanuit zijn positie de Raad van State, star vasthouden aan de insteek dat de regering geen enkele mogelijkheid ter beschikking zou staan om op voorhand van de wetswijzigingsnelle te stoppen met de verplichte vingerafdrukopname, vormt voor gewetensbezwaarden- die het leven onmogelijk wordt gemaakt enkel en alleen omdat ze willen dat de overheid hun fundamentele rechten respecteert- een trap na van het CDA.
Een trap onder de gordel zelfs, omdat de Kamer op het verkeerde been wordt gezet met de suggestie dat waar men geen wettelijke mogelijkheden ziet om op voorhand van de wetswijziging een algemeen geldende regeling te treffen om de vingerafdrukopname voor ID-kaarten stop te zetten, wet-en regelgeving eveneens geen mogelijkheid zouden bieden voor het maken van uitzonderingen op individueel nivo.
Dat laatste vond de fractiewoordvoerdster van de VVD in de Tweede Kamer weer niet zo'n goed idee, maar hopelijk verandert deze, en met haar de leden van de andere fracties, wat dat betreft op pragmatische gronden toch van inzicht in het besef dat van gewetensbezwaarden in deze omstandigheid niet gevergd kan worden dat ze nog zeker een jaar of langer zullen moeten leven zonder gebruik te kunnen maken van reguliere medische zorg en bedrijven naar de knoppen gaan( om slechts twee saillante voorbeelden te noemen die het gevolg zijn van het moeten afgeven van lichaamseigen data waar de overheid zelfs geen enkel belang bij heeft).
De PvdA heeft als nieuw beoogde coalitiepartner wellicht ook een iets creatievere kijk op de mogelijkheden om op voorhand van de hele discussie over allerlei zaken die de Paspoortwet betreffen, de statusverandering van de ID-kaart inclusief het vingerafdruk-vrij maken ervan uit de huidige wetswijzigingsvoorstel te lichten en aan de behandeling daarvan voorrang te verlenen zonder dat deze wijziging afhankelijk wordt gemaakt van allerlei ander zaken ( die vervolgens naar verwachting allemaal alsnog weer gewijzigd moeten gaan worden zodra de EU Commissie en het EU Hof van Justitie tot de conclusie komen dat met het invoeren van vingerafdrukken en opslag daarvan in een fraudegevoelig opslagmedium de veiligheid van het Schengengebied niet wordt bevorderd en de privacy van de burgers onnodig wordt aangetast.

Aanvulling TOCH WEER rechtszaak tegen de Paspoortwet
In een uiterste poging om niet als tweede ‘vingerafdrukweigeraar’ zijn bedrijf naar de koppen te zien gaan, vraagt dhr. Willems in kort geding op 22 november aanstaande van de voorzieningenrechter van de Raad van State hem, hangende de langdurige opschorting van zijn bodemprocedure in Hoger beroep, in elk geval een tijdelijke oplossing ter beschikking te doen stellen. zie: zaak Willems…
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 22 nov 2012, 14:15

dinsdag, 20 november 2012 23:24
persbericht donderdag 22 november kort geding om paspoort bij Raad van State
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... state.html


Donderdag 22 november 11:30 uur schrijven we een nieuw hoofdstuk aan het Paspoortwetdrama. Middels een kort geding forceert de heer Willems dan namelijk dat de Raad van State- nu men alle hoger beroepszaken tegen de Paspoortwet heeft stilgelegd, toch een uitspraak moet doen over de vraag welk belang het zwaarste dient te wegen:

Of het verlenen van een tijdelijk paspoortdocument zonder vingerafdrukken aan een burger die zonder zo’n document in grote nood komt omdat hij zijn bedrijf niet langer naar behoren kan runnen.
Of het door de overheid volhardend mogen blijven toepassen van de letter van wetgeving, waarvan na invoering is vast komen te staan dat er met de vingerafdrukregistratie, wegens falende techniek, geen enkel belang wordt gediend.

Hoewel de afdeling advisering van de Raad van State de minister negatief adviseerde om, hangende de inmiddels ingediende Paspoortwetswijzigingsvoorstellen een alternatieve algemene te treffen voor (gewetens)bezwaarden, laat dit onverlet dat het treffen van een uitzondering op individuele basis wel mogelijk is.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

ma 26 nov 2012, 13:54

Update zaak Willems

Inzet

https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... llems.html


Ter zitting op 22-11-2012 maakte Dhr. Willems ondubbelzinnig duidelijk dat wanneer hij zou moeten wachten op de uitspraak in zijn bodemprocedure in Hoger Beroep bij de Raad van State, er onherstelbare schade ontstaat indien hem niet op zeer korte termijn een paspoort ter beschikking wordt gesteld.

download pleitnota

Door het stellen van prejudiciële vragen aan het EU Hof voor Justitie door de Raad van State is de situatie is ontstaan dat een uitspraak in de bodemprocedure van dhr. Willems naar verwachting nog zo’n twee jaar op zich zal laten wachten.

Qua tijdsbestek betekent dit dat er nu een omslagpunt bereikt is, waarbij Willems niet alleen persoonlijke belemmeringen en financiële schade ondervind vanwege het feit dat de overheid hem geen paspoort zonder vingerafdrukken verstrekt. In de 2 ½ jaar dat hij inmiddels gedwongen is om zich juridische te verzetten tegen de eis uit de Paspoortwet om zijn vingerafdrukken af te staan en te laten opslaan in een op afstand uitleesbare RFID-chip kon Willems voor zaken al niet naar het buitenland. Maar bij gevolg is er nu een punt bereikt dat de uitstaande orderportefeuille van zijn bedrijf EM Group nu op een punt aangeland dat er geen nieuwe orders kunnen worden binnengehaald en dat potentiële klanten afhaken ( waarmee de voorbereidende fase voor het afsluiten van (miljoenen) orders in een gevorderd stadium verkeert), wanneer zij er niet op kunnen rekenen dat de unieke senior deskundige van het bedrijf waar ze zaken mee willen doen hen binnen afzienbare termijn kan bezoeken en projecten op locatie kan helpen coachen.

Verweer
De landsadvocate gaf op vraag van de rechter, na enige aarzeling, aan dat ze niet zó ver wilde gaan om te pleiten dat het índienen van het verzoek om tijdelijke voorziening ongegrond zou moeten worden verklaard. Dat dhr. Willems een paspoort nodig heeft begreep de burgemeester, die zij in dit geschil vertegenwoordigde, namelijk inmiddels wel en dat de opschorting van de bodemprocedure wellicht nog wel 2 jaar zou kunnen gaan duren werd als een reële verwachting ingeschat. Maar zo luidde het verweer: het verzoek om een tijdelijke oplossing te treffen zou wel afgewezen moeten worden. En wel om reden dat de schade die eiser en de bedrijfsactiviteiten oplopen hooguit financiële schade zou betreffen, en het verstrekken van een tijdelijke voorziening juridisch pas gerechtvaardigd zou zijn wanneer er onherstélbare schade zou ontstaan. Bron pleitnota Mr Bitter 201110934/2/A3

Dhr. Willems recipieerde daarop dat hij benieuwd is hoe de burgemeester zich dat dan als ‘herstelbaar’ voorstelt wanneer zijn bedrijf over de kop gaat. Werknemers raken dan immers niet alleen hun inkomen kwijt, maar verliezen ook definitief de mogelijkheid om vanuit een bedrijf in Limburg verzekerd te zijn van een vaste baan en carrière in een uniek gespecialiseerd bedrijf binnen een branche waar wereldwijd grote behoefte aan is om tegemoet te kunnen komen aan de nijpende en almaar toenemende milieuvervuilingproblematiek.

De landsadvocate hield vol dat al die schade (sic-achteraf) in principe financieel zou kunnen worden gedekt (sic- als eiser over een paar jaar in het gelijk zou worden gesteld) en dat Willems zich gewoon aan de wet dient te houden. Ook nu inmiddels is komen vast te staan dat het gaat om het afgeven van vingerafdrukken die wegens een technische foutmarge van 20-25% door de minister zelf als totaal onbruikbaar werden bestempeld.

Het belang om vast te houden aan de vingerafdrukeis, ook voor de verstrekking van een tijdelijk document zou liggen in de EU Verordening voor 5-jarige documenten, waar 1-jarige documenten niet onder vallen.

En omdat, zo betoogde verweerder, dat degene die een beroep doet op de bestaande officiële uitzonderingsregeling voor het afgeven van biometrische gegevens bij tijdelijke belemmering, zich schuldig maakt aan het uitlokken van oplichtingspraktijken door de burgemeester. Gebruik maken van de wettelijke regeling voor een ‘tijdelijke belemmering’ vormt namelijk volgens de burgemeester een strafbare handeling omdat er in deze regelgeving iets anders staat dan wat bedoeld wordt. (Sic- namelijk dat zo’n belemmering fysiek zou moeten zijn). Ook zouden ambtenaren van Burgerzaken op deze manier een strafbare handeling plegen als ze een aanvraag in behandeling nemen op grond van de tijdelijke belemmering op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling die ze toe te passen hebben….. omdat het aanvraag systeem (RAAS) zodanig is geprogrammeerd dat niet voorzien is in de mogelijkheid voor het correct invullen van een aanvraag bij tijdelijke belemmering.

Uitspraak
Of de kromme redeneringen en vasthouden aan een fictief belang door de overheid nog langer stand bij de beoordeling door een onafhankelijke rechter zullen we binnenkort vernemen. Op grond van de beginselen voor goed bestuur en rechtvaardige toepassing van de wet mogen we hopen van niet.

Binnenkort meer hierover: de behandelend Staatsraad gaf aan dat over twee weken uitspraak zal volgen.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

do 29 nov 2012, 13:22

28 november 2012
Geen vingerafdruk van biometrisch gewetensbezwaarden
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... arden.html


Privacy First wil dat de overheid opschiet met de invoering van een identiteitskaart zonder vingerafdrukken en dat er per direct een uitzondering wordt gemaakt voor biometrisch gewetensbezwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijke identiteitskaart met een verkorte geldigheidsduur. Morgen wordt de herziening van de Paspoortwet besproken, die ervoor zorgt dat vingerafdrukken niet langer worden opgeslagen.

Volgens de privacywaakhond werd tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in juli duidelijk dat de Nederlandse Staat geen enkel juridisch of feitelijk belang heeft bij de afname van vingerafdrukken voor Nederlandse identiteitskaarten met een geldigheidsduur van één jaar. "Juridisch valt een dergelijk document immers niet onder de Europese Paspoortverordening.

In september kwam de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het voorstel om de Paspoortwet aan te passen en niet meer om de vingerafdruk te vragen bij het aanvragen van een identiteitskaart. Tijdens de zitting liet de landsadvocaat weten dat de gemeentelijke software nog niet zou zijn toegerust. Privacy First wil nu weten of de software inmiddels is aangepast en vindt dat er een tijdelijke oplossing voor biometrisch gewetensbezwaarden moet komen.

Alles bij de bron; security
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 07 dec 2012, 14:52

Update zaak Willems

Uitspraak Raad van State
3-12-2012

VERZOEK TOT TIJDELIJKE VOORZIENING AFGEWEZEN.

WILLEMS MOET 'GEWOON' WACHTEN OP DE UISPRAAK IN ZIJN BODEMPROCEDURE. Dus tot het moment dat het de Raad van State behaagd om, na de schorsing voor onbepaalde tijd (van alle Paspoortzaken) de juridische procedure voort te zetten.


Inzet
Ter zitting op 22-11-2012 maakte Dhr. Willems ondubbelzinnig duidelijk dat wanneer hij zou moeten wachten op de uitspraak in zijn bodemprocedure in Hoger Beroep bij de Raad van State, er onherstelbare schade ontstaat indien hem niet op zeer korte termijn een paspoort ter beschikking wordt gesteld.

download pleitnota
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15999
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

wo 19 dec 2012, 14:26

Civiele procedure en 11e beroepszaak tegen de Paspoortwet
dinsdag, 18 december 2012 16:42
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... rtwet.html


Stichting Privacy First en 19 mede-eisers dienden vandaag de Memorie van Grieven in bij de rechtbank Den Haag. Daarmee is het ( reeds formeel ingestelde Hoger Beroep) tegen de niet-ontvankelijk verklaren van de civiele procedure tegen de Paspoortwet in eerste aanleg nu effectief doorgezet. Voor meer info bij de bron lees: persbericht en de volledige Memorie van Grieven

Afgelopen week tekende ook opnieuw een burger beroep aan tegen de beslissing van de burgemeester om hem (nog steeds) geen ID-bewijs te verstrekken zonder dat hij daarvoor zijn vingerafdrukken zou moeten afgeven. Waarmee in Nederland de 11de bestuursrechterlijke beroepsprocedure tegen de Paspoortwet-2009 een feit is.

=========================

Privacy First daagt Nederlandse Staat voor Hof Den Haag
dinsdag 18 december 2012 14:41
http://www.privacyfirst.nl/acties/proce ... -haag.html


Vandaag dient het hoger beroep van Privacy First en 19 burgers tegen de Nederlandse Staat. Privacy First vindt dat de nieuwe Paspoortwet in strijd is met het recht op privacy. Ondanks kritiek van de Tweede Kamer besloot het kabinet onlangs om de controversiële wet door te zetten. De zaak van Privacy First richt zich vooral tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. Deze civielrechtelijke procedure is uniek.

Toelichting
Op 2 februari 2011 werden Stichting Privacy First en 21 mede-eisers (burgers) door de rechtbank Den Haag niet-ontvankelijk verklaard in onze civiele rechtszaak tegen de Nederlandse Staat (Paspoortproces). Een voorstel van minister Spies (Binnenlandse Zaken) ter herziening van de Paspoortwet is op 17 oktober jl. bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel blijft de oorspronkelijke bepaling (art. 4b) inzake een centrale databank echter grotendeels intact. Onder deze bepaling zullen de biometrische gegevens van alle Nederlanders alsnog worden gebruikt voor opsporing en vervolging, inlichtingenwerk, terrorisme- en rampenbestrijding. Dit vormt een flagrante schending van (onder meer) Europese privacywetgeving. Pogingen van individuele burgers om dit langs bestuursrechtelijke weg aan te vechten zijn tot nu toe vruchteloos gebleken, aangezien de bestuursrechter de betreffende bepaling niet heeft willen toetsen. Wel heeft de Raad van State onlangs enkele prejudiciële vragen over de Europese Paspoortverordening gesteld aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. In afwachting van de beantwoording daarvan liggen alle bestuursrechtelijke procedures minstens anderhalf jaar stil en moeten bezwaarde burgers zichzelf zien te redden zonder geldig identiteitsdocument. Reden voor Privacy First om opnieuw in het algemeen belang de civielrechtelijke zeilen te hijsen en ons Paspoortproces in hoger beroep voort te zetten.

Wij hebben daartoe vandaag onze Memorie van Grieven ingediend bij het Hof Den Haag. In deze Memorie zetten Christiaan Alberdingk Thijm en Vita Zwaan (SOLV Advocaten) uiteen waarom Privacy First c.s. alsnog ontvankelijk dienen te worden verklaard. Vervolgens zal de Paspoortwet door de civiele rechter alsnog in volle omvang kunnen worden getoetst aan hoger recht, waaronder Europese privacywetgeving. Onze volledige Memorie van Grieven kunt u HIER pdf downloaden. Het Hof Den Haag komt naar verwachting voor de zomer met een uitspraak.

Oproep
Privacy First doet hierbij een dringende oproep aan alle Nederlanders om een steentje aan de financiering van dit proces bij te dragen. Dit kan door een donatie op rekeningnummer 49.55.27.521 t.n.v. Stichting Privacy First te Amsterdam o.v.v. "Paspoortproces". Dank voor uw steun!
Plaats reactie

Terug naar “Politiek / Oorlog”