Pagina 3 van 4

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: za 29 dec 2012, 17:06
door blackbox

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 03 jan 2013, 13:26
door blackbox
Assen: 9-10-12
Aan; Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: vrijstelling van leerplicht t.b.v. een lid van het moedige gezin

Geachte heren en dames van het college,
Inzake bovengenoemd onderwerp ontvangt u deze brief.
Onderwijs is een Recht, nooit een plicht. Als soevereine mensen van Vlees en Bloed zijn (Naam) ; van de familie (naam) en (naam); van de familie (naam) – hierna te noemen, ‘zij’/’ons’ en andere in de juiste context – competent en gerechtigd om namens henzelf en diegenen voor wie zij de verantwoording en supervisie dragen, alle besluiten te nemen welke zij goedachten voor hun verdere ontwikkeling en voorbereiding op een zelfstandig leven in deze wereld.

Levensovertuiging

De leefwijze welke zij als gezin hiervoor hanteren vindt zijn oorsprong in een ver verleden, nog ruim voor de zgn. Verlosser (een gemanipuleerd punt in de tijd, als ook het ontstaan van de Bijbel). De Gnostiek – vrij vertaald ‘het weten’ – is een levensovertuiging welke wordt ingegeven door In-Zicht, de volledig blik gericht naar binnen. Het is dan nadrukkelijk ook géén geloof te noemen. Geloof heeft als waarde ‘hoop’. ‘Hoop’ wordt gevoed uit de angst ‘niet te weten’. Geloof is ‘agnostisch’ waarin de zintuiglijke rationele kennis overheerst en het is juist deze kennis die in het onderwijs wordt gepredikt.

Elementen die gebaseerd zijn op angst komen niet voor in de Gnostiek doordat alle antwoorden binnen jezelf gevonden worden (In-Zicht). Een sterke uitspraak in de Gnostiek is dat we de ander nooit kunnen helpen, alleen de ont-dekking van je ware Zelf kan je (verder) helpen.
De werkelijke gnosis voert tot een levenshouding; een houding die de mens van vlees en bloed in staat stelt over de enge grenzen van het uiterlijk zichtbare heen te kijken en daardoor leergezag en dogma’s te overstijgen.

Zoektocht

(naam) is met deze kennis begiftigd net als alle overige leden van het gezin. Zij neemt alleen zaken van wijzen aan, omdat deze informatie in haar resoneert. Het proces wat zich in haar voltrekt heet ‘Wijskundigheid’. Het is een systeem van een hogere orde waarbij haar Zelf door het verzamelen van empirische bewijzen tot de ont-dekking komt wat goed voor haar is en wat haar kleiner maakt. U kunt zich voorstellen dat een dermate zelfstandig en gedreven mens, die leert door zelf te ont-dekken – in haar tempo, want zij blijft een jong mens – zeer kritisch is ten aanzien van scholen. Het besluit wat haar ouders genomen hebben om (naam)



thuisonderwijs te geven is dan ook op diezelfde empirische bewijstocht gebaseerd: (naam) heeft twee verschillende scholen onderzocht/geprobeerd:

? ‘Het Sterrenschip’ te Kloosterveen, o.l.v. Juf Truus
o Van september 2011 – januari 2012
? ‘Vrijeschool de Es’ te Vredeveld, o.l.v. Juf Marlies, Charlotte en Madoe
o Van februari 2012 – tot heden

Het karakter van het reguliere onderwijs heeft haar diep ongelukkig gemaakt. Met elke dag die vorderde gaf (naam) te kennen het écht niet leuk te vinden. Het was zichtbaar in haar gedrag, thuis en op school, ze kon geen aansluiting vinden en heeft het met regelmaat benoemd als ‘nep’. Haar toch stimulerende er iets van proberen te maken bleek dat dit een averechts effect had; ze at niet goed meer, sliep slecht en werd steeds baziger naar iedereen.

Hierop hebben wij besloten om in november te gaan zoeken naar een beter passende school en zijn wij naar uitvoerig onderzoek uitgekomen bij de Vrijeschool ‘de Es’. Hierop is (naam) tot op heden geplaatst, maar houden we haar sinds 3 dagen thuis. De reden hiervoor is dat een Vrijeschool een zgn. aantrekkelijker uitstraling heeft door een ‘suikerlaagje’ maar het in wezen niet verschilt van ander regulier onderwijs. Ook hier worden volgens een vast stramien in veel te grote klassen systemen en methodieken toegepast welke zeer beperkende effecten hebben op hoog-intelligente kinderen als (naam). Begrijpt u goed wat wij zeggen: hoog-intelligent is van een totaal andere orde als hoog-intellectueel. Hannah moet om te kunnen leren zelf ont-dekken in háár tempo.

Frictie

We kozen voor ‘de Es’. De antroposofische richting van Rudolf Steiner sprak ons aan. Hij geeft aan dat: ‘ het geestesleven vrij dient te zijn van een rechts –en economisch leven’ (bron: Wikipedia, ‘Sociale Driedeling’). Dit sprak ons erg aan. Na onderzoek en kennismaking bleek er met name een persoonlijke, vertrouwde klik met (naam) en juf Madoe te zijn en dan is het voor ons helemaal oké. Daarmee was de keuze beklonken. Echter toen(naam) begin 2012 instroomde werden wij gevraagd op school te komen omdat de school een rapport over Hannah ontvangen had. Haar Juf van ‘het Sterrenschip’ had overdrachtspapieren opgemaakt en had (naam) terloops het label ‘PDD NOS’ toegedicht. Dit is het kenmerk van het reguliere onderwijs in Nederland: leraren staan onder hevige druk en kunnen weinig tot geen individuele aandacht besteden aan kinderen, maar vellen wel oordelen over deze jonge mensen terwijl zij daartoe niet bevoegd. Maar ze worden wel gelabeld.
Dit is een groot onrecht, maar het is tevens te begrijpen. Oorzakelijk ontstonden hierdoor op ‘de Es’ twijfels die er aanvankelijk – dus na de kennismaking – niet geweest waren. Juf Madoe had ook niets opvallends geconstateerd (ook al is zij eveneens onbevoegd in het kunnen/mogen vaststellen van een dergelijk label, maar wij weten dat juf Madoe het wél begrijpt). Een en ander is besproken en ‘uit de wereld’ geholpen, maar tot onze en (naam) haar hevige ontsteltenis werd zij geplaatst in een ‘3e kleuterklas’ zijnde niet in de klas van Juf Madoe. Omdat dit de enige school was waarvan wij dachten dat wij deze een kans moesten geven is (naam) door ons gestimuleerd om er het maximale uit te halen.
Wat blijkt echter nu: de filosofie van Steiner wil waarschijnlijk wel uitgedragen worden door de medewerkers van ‘de Es’ maar wordt ernstig beperkt door geldgebrek. Zo meldt een rapport uit 2007 van de inspectie van het onderwijs: ‘Op grond van bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat beduidend meer vrijescholen zwak of zeer zwak zijn dan andere basisscholen. De kwaliteit van het onderwijs schiet op meer dan de helft van de vrijescholen in meer of minder ernstige mate tekort’. (bron: Wikipedia)

Vrijescholen presteren niet goed genoeg en staan eveneens onder hevige druk. Deze sfeer, deze druk is voelbaar in alles wat er op school gebeurd, zeker voor (naam), maar ook bij haar juf waarmee we een uitvoerig gesprek hebben gevoerd.

Waarde

En zo belandden we aan bij de kern-achtergrond van dit betoog: ongeacht het soort school, zijn hun motieven met name economisch van aard. Alle filosofieën ten spijt. Daar hebben zij niet voor gekozen, maar de afhankelijkheid van geld – wat door de leugen van de economie gelijk is gesteld aan waarde – beperkt de individuele ontwikkeling van de geesteswereld in hoofdmate. Het Recht op een mens te mogen zijn van vlees en bloed wordt beperkt door belangen die aanvankelijk buiten de invloed van het individu zelf worden gehouden.

Dit is gestart bij de aangifte van een baby aan de gemeente. Zonder de toestemming van de ouders wordt er willens en wetens een juridische entiteit gecreëerd, genoemd; de ‘Natuurlijk Persoon’. Mensen blijven mensen van Vlees en Bloed, maar zijn in het dagelijkse leven gebonden met handen en voeten, doordat zij kosten en opbrengstenposten zijn geworden in een overheidsadministratie, welke wordt beschermd door een De facto rechtssysteem. Mensen zijn tot ondernemingen gebombardeerd, zonder hun medeweten. (naam); van de familie (naam) en (naam); van de familie (naam) hebben dit ont-dekt. Zij hebben zich soeverein verklaard, als ook diegenen die onder hun aangewezen en/of directe verantwoording staan die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen, lees: o.a. hun kinderen. Doordat ouders niet geïnformeerd worden over het Nautische Recht hebben zij hun zoon(s) en/of dochter(s) letterlijk aan-ge-geven aan de overheid. En dat is een grove schending van de rechten van de mens en Artikel 1 van de Grondwet.

Zolang dit rechtssysteem De facto en niet De jure handelt, claimen wij onze feitelijke rechten en nemen wij deze stap-voor-stap terug in eigen competente bezit. Onze juridische entiteiten – ©(NAAM) en ©(NAAM) – handelen in volwaardige capaciteit als administrateur, crediteur en agent om deze rechten zeker te stellen voor hen en die zij vertegenwoordigen t.w.(NAAM),(NAAM) en (NAAM).

Deelgenoot

Wij hebben u deelgenoot gemaakt van het door ons doorlopen proces en het pad wat voor ons ligt. Waarom wij de beslissingen genomen hebben en blijven nemen. Hannah zal door en met ons thuisonderwijs genieten, waarmee haar persoonlijke ontwikkeling tot het maximum kan worden ont-dekt. Wij zijn hier uitermate capabel en competent in, het zal haar aan niets ontbreken en háár gekozen richting zal hierin centraal staan.

Van u verwachten wij dat u goed door ons bent geïnformeerd omtrent het wel en wee van onze leef –en handelswijzen. Indien u met ons hieromtrent in gesprek wilt gaan, dan staan wij daarvoor open. Vertegenwoordigers van de overheid of bestuursorganen kunnen echter alleen andere ‘natuurlijke personen’ aanspreken. Wanneer u een mens van vlees en bloed aanspreekt doet u dit voor eigen rekening, waarmee u handelt overeenkomstig de basis van legale gelijkheid.

Wij wijzen er u – voor de volledigheid – op, dat indien u oordeelt dat onze handelingen ‘onwettig’ zijn, u er zich van dient te vergewissen dat de Kroon, Hare Majesteit de Koningin, haar “recht tot landsbestuur”




verkregen heeft bij ‘de Gratie Gods’. Een godheid welke en diens autoriteit onbewezen en dus discutabel is, als ook een ieder die zijn of haar fictionele juridische entiteit aan de Kroon – direct of indirect – en diens autoriteit, ontleend.

Bij het willens en wetens plegen van inbreuk op de vrijheid, eigendom of lichamelijke integriteit van (Naam), (Naam); van de familie (Naam) of van diegenen die onder hun supervisie staan zal een kostenschema worden gepresenteerd aan diegenen die de inbreuk hebben gepleegd en gebruik worden gemaakt van alle diensten en voordelen die door de Nederlandse overheid en/of het Koninkrijk der Nederlanden worden aangeboden.

Tenslotte

Soevereine mensen – ook wel Vrije mensen genoemd – kunnen uit principiële overwegingen, morele aspecten en vanuit het hart, slechts één rechtsorde volledig en algeheel erkennen. Deze rechtsorde noemen zij ‘Liefde’ en wordt vormgegeven in een door alle volkeren en in alle (oude) culturen erkende universele “wet”, welke slechts bestaat uit twee artikelen, t.w.:

1. Gij zult niet doden,
2. Gij zult niet stelen.

Een mens wordt geboren in en uit Liefde, Liefde van de ouders en de omgeving.
Alleen uit Liefde zullen zij handelen als het hun medemens betreft. Zij zullen met hen blijven communiceren, op voet van gelijkwaardigheid en met hen met waardigheid en respect behandelen.
Hoogachtend met een vriendelijke groet,

©(Naam) ©(Naam)

http://www.ont-moeting.eu/wp-content/up ... elling.pdf


bron:http://www.ont-moeting.eu/

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 03 jan 2013, 16:20
door baphomet
Oke, oke, ik krijg nu wel een beetje een dubbel gevoel. Na wat uitzoekwerk en gezoek ben ik er inmiddels achter dat zowel meneer als mevrouw goed opgeleid is. Als in dat ze een goede studie hebben genoten. En nu ik dit lees van dat kind gaan er bij mij opeens wat alarmbellen rinkelen...

Ik zal hieronder trachten uit et leggen waarom. Ze hebben hun bankbrief of de brief aan de bank zeg maar, verzonden met de intentie iets aan de kaak te stellen. Het geen ik als zeer nobel zou willen omschrijven. Het geld dat ze normaal gesproken betaalden hebben ze opgepot, om zo, als de nood aan de man zou komen, en ze hun huis uitgezet dreigen te gaan worden, ineens met de extra kosten alles te kunnen betalen. Enfin, ook dat snap ik nog, want je wilt anno 2012 niet op straat komen te staan en zeer zeker niet in een verachtelijk dorp als Assen waar de stazi-achtige gereformeerde kmer de scepter zwaait...

Maar na aanleiding van hun eerste publiciteit hier op QFF heb ik ze tot 2 maal toe geprobeerd te mailen. In deze emails stelde ik ze een aantal vragen. Onder andere over of ze een studie hadden genoten en of ze er in hun principiële beweegredenen ook rekening mee gehouden hadden dat zij dankzij dat zelfde systeem dat ze zo hekelen, ooit een studie hebben kunnen volgen waardoor ze het voorrecht en dus voordeel gehad hebben een goede baan te kunnen vinden, om zo vanuit die positie in de arbeidsmarkt een dergelijk huis te kunnen kopen alwaar ze nu kunnen vertoeven. Daarmee konden ze dus ook een veilige safe-haven creëren om zo kids op de wereld te zetten en in een veilige omgeving op te laten groeien.

Ik heb destijds in mijn mails iets gevraagd in te trend van of ze dus zelf kinderen hadden en ook over hoe ze zelf in hun functie in de huidige samenleving beland waren.

En dan lees ik nu dit, en verbaas ik me des te meer dat er destijds niet geantwoord is op mijn e-mails. Maar goed, dat is slechts mijn mening hoor. Nogmaals ik vind het moedig dat ze dingen aan de kaak trachten te stellen maar als het dan zo'n principe is waar je tegen ten strijde trekt, waarom leg je, je er dan op voorhand al bij neer door het geld toch gewoon te reserveren? Ja om niet op straat te komen staan, maar ik ben ook wel eens principieel en dan blijf ik vaak toch echt stijfkoppig vasthouden want de aanhouder wint... Waarom gaan deze mensen in hemelsnaam vechten tegen de bierkaai als ze er dus op voorhand gewoon al vanuit gaan dat ze het niet heel lang vol gaan houden (lees: een paar maanden maximaal

Tja, wat een beetje speurwerk en navragen in je directe omgeving al niet op weet te leveren...

Ik kreeg destijds na het zien van dat interview al een beetje een vreemde bijsmaak...

[video][/video]
[video][/video]
[video][/video]

Maar deze brief met betrekking tot hun kind is een soort bevestiging van wat ik reeds aanvoelde en dus door navraag en speurwerk ook al te weten was gekomen...

Maar misschien ben ik ook gewoon een zeikerd...

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 03 jan 2013, 16:57
door abrakadaver
Tja ik vind het eerlijk gezegd best wel logisch dat ze dat geld toch opzij hebben gezet,dat zeg je zelf ook: je wilt niet op straat komen te staan.

Een goede opleiding staat hier helemaal buiten, het is misschien juist maar goed dat deze mensen dat hebben.

Eerlijk gezegd snap ik je punt niet zo goed Bapho...?
Jij had liever gezien dat ze echt tot het gaatje gingen?
Met alle risico's voor het gezin,en dus ook hun kind?

Dan was het nu dus einde verhaal geweest en viel er niks meer te strijden.

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 03 jan 2013, 18:12
door baphomet
Nee ik leg een verband tussen het een en het ander Abra, jij ziet dat verband wellicht niet, maar ik kan wel even trachten uit te leggen op welk verband ik doelde...

Zonder het systeem waarin we opgesloten zitten (zoals de vrouw zelf ook aangeeft in een van de video's) en waar ze dus tegen strijden, was de wereld een beetje anders dan de wereld met dit systeem. Dit gaat zo ver als in dat zonder die banken er ook minder welvaart geweest zou zijn en er dus ook minder banen, minder goed onderwijs en ga zo maar door. Het en is indirect onlosmakelijk verbonden aan het ander.

Ik snap heel goed dat deze mensen een probleem aan de kaak trachten te stellen, maar ergens is dat in mijn ogen lichtelijk hypocriet. Ze hebben namelijk mede dankzij de wisselwerking van datzelfde systeem waar ze dus tegen zijn wel een gedegen opleiding kunnen volgen, en daardoor een goede baan kunnen vinden waardoor ze uiteindelijk ZELF de keuze maakten om in een dik huis in een keurige buurt te gaan wonen. Daarmee conformeerden ze zich aan dat zelfde systeem.

Het is zo dubbel, zonder het een geen ander... Ik stel even puur hypothetisch dat het hel goed kan zijn dat een van deze mensen een baan heeft bij een assurantiekantoor dat weer indirect verbonden is aan een grote verzekeraar welke weer nauwe banden met een grote Nederlandse bank heeft. Snap je waar ik heen wil gaan Abra? De ene hand wast de andere in mijn optiek. En nee daarmee keur ik zeker niet goed wat banken doen, maar ik keur ook niet af wat deze mensen doen. Elk verhaal heeft meerdere kanten en dit verhaal dus ook...

Ik had toen ik jaren terug een goede baan had, ook een huis kunnen kopen en me kunnen conformeren aan een verwachtingspatroon van de maatschappij, door te gaan voor huisje, boompje en beestje. Ik deed dat destijds niet, omdat ik toen al geen fijn noch goed gevoel had over het afsluiten van een hypotheek.

De keerzijde is echter dat ik te maken heb met malafide huisjesmelkerts en een veel te lange wachtlijst bij de woningstichtingen. Dus ja ook daar valt weer wat voor te zeggen door te stellen dat dus ook dat de oplossing niet is. Maar in hun video's komt de hele tijd naar voren dat ze zo tegen de gedachten achter de hypotheek zijn. Maar als ze daar dan zo ontzettend tegen zijn waarom hebben ze zich er dan aan geconformeerd in den beginne door die hypotheek aan te gaan? En waarom dan nog in dat huis blijven wonen als je er niet voor betaald en er zo op tegen bent? Waarom niet net als ik jezelf overleveren aan huisjesmelkerts? Waarom dat toch gewoon tegen beter weten in dat huis kopen? En waarom dan toch achteraf gaan terugkrabbelen door alsnog te gaan betalen. Als het een principekwestie is zoals ze het op mij over hebben weten te brengen, waarom daar dan niet aan conformeren en het huis verlaten en naar een huurwoning gaan?

Vragen, vragen en nog eens vragen, waarop ik gehoopt had antwoord te krijgen maar tot op de dag van vandaag is iedere vorm van antwoord uit gebleven en ja sorry dat ik wellicht andere verbaden zie dan jij maar zoals ik al aangaf is dat allemaal slechts gebaseerd op mijn persoonlijke visie op het hele gebeuren nadat ik wat onderzoek verricht had. En we kunnen tenslotte niet allemaal de zelfde mening hebben. Anders zou de wereld echt wreed veel te saai zijn man.

:)

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 03 jan 2013, 19:58
door abrakadaver
Ja het is me nu ineens een stuk duidelijker geworden wat je bedoeld en ik sluit me daar verder wel bij aan.
Maar of we zonder het "systeem" minder rijk zouden zijn dat weet ik niet,of bedoel je dan specifiek dit gezin?

Verder vind ik dat het systeem niet alleen hypotheken omvat,maar veel verder getrokken kan worden.
Als je in een huurhuis woont,zoals ik,doe je toch net zo hard mee aan het in stand houden van het systeem?


Maare bedankt voor je uitvoerige antwoord ;)

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 03 jan 2013, 23:10
door blackbox
Aan De Bank

Postbus 666

Geachte heer/mevrouw,

Op ../../…. heb ik bij u een lening afgesloten. Door de internationale crisis is ons land in een situatie beland waarbij wij als burger geconfronteerd worden met belasting verhogingen die direct of indirect verband houden met schulden van landen als bijvoorbeeld Griekenland. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat grote banken als Goldman Sachs mede boter op hun hoofd hebben bij het ontstaan van deze crisis. Ik verwijs u bijvoorbeeld naar deze documentaire waarin dit wordt uitgelegd:

Banken als de uwe lenen bij centrale banken en deze centrale banken creëren dit geld uit het niets. Er staat geen relevante goudvoorraad meer tegenover. Dit uit het niets gecreeërde geld van centrale banken (die privé eigendom zijn van enkele families) wordt weer aan u uitgeleend met rente. U heeft dit geld vervolgens met een hogere rente aan mij uitgeleend. Ik heb altijd netjes aan mijn betalingsverplichtingen voldaan, maar nu ik door de – door jullie banken in medeplichtigheid – ontstane crisis er toe heeft geleid dat mijn kosten stijgen en mijn inkomsten gelijk zijn gebleven (of verminderd voor de genen met ontslag), verplicht u mij wel nog steeds u te betalen. Dit is onrechtmatig. Omdat in de bron het geld uit het niets geschapen is, verliest de centrale bank die het geld aan u geleend heeft met rente dus per definitie niets. De opeenstapeling van rente is dan wellicht in een contract met u en in een contract tussen u en de centrale bank overeengekomen, maar nu u banken medeplichtig bent aan de crisis, bent u ook medeplichtig aan het feit dat ik niet meer mijn aflossing- of renteverplichtingen kan voldoen.

Ik eis dan ook dat u mij de schuld kwijt scheldt. Het blijven sturen van incassobureau’s, deurwaarders of het plegen van beslagleggingen verergert de situatie alleen maar als gevolg van de daarbij komende kosten. U verslechtert daarmee de situatie voor mij en al uw overige cliënten die niet meer kunnen betalen. Als het gaat om hypotheken en beslagleggingen op huizen of het executoriaal verkopen van huizen, verslechtert u ook nog eens de huizen markt. Dit heeft weer een versterkend effect op de crisis en daarmee op de inflatie, koopkracht en mijn persoonlijke bestedingsruimte.

Het enige wat ons nog rest is tot een overeenkomst van kwijtschelding te komen.

Hoogachtend,

Uw Naam

Lees hier verder:
http://martinvrijland.wordpress.com/201 ... n-opstand/

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 17 jan 2013, 13:26
door combi
Schild of niet. Maar dat kind op straat gooien mag dan weer wel van de rechter en dat beschaving noemen ik weet het niet.
ps niet dezelfde familie als hierboven


9-jarige verliest geding over ontruiming huis
17 januari 2013 12:09
http://www.nujij.nl/algemeen/9-jarige-v ... 4813.lynkx


AMSTERDAM - Een 9-jarig meisje heeft vergeefs een kort geding aangespannen waarin ze probeerde te voorkomen dat zij en haar moeder uit huis gezet zouden worden.

De bank wil het huis ontruimen omdat de eigenaar van het pand al meer dan een jaar de hypotheek niet betaalt. De rechtbank neemt het de moeder ''kwalijk dat zij haar minderjarige dochter inzet als schild'' in het conflict met de bank.

De moeder van het meisje huurt de woning van de eigenaar, haar ex-partner. De vrouw verloor al eerder een kort geding over een ontruiming en zette volgens de rechter vervolgens haar dochtertje in om haar strijd tegen de bank te winnen.

Schild
De rechter heeft de vrouw gewaarschuwd dat als zij haar kind als schild blijft gebruiken, het zo maar kan zijn dat de autoriteiten ingrijpen, omdat ze van mening zouden kunnen zijn dat de moeder het meisje niet voldoende kan beschermen.

De advocaat van het meisje beriep zich op het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK), waarin het er kort gezegd op neerkomt dat dergelijke maatregelen kinderen niet mogen treffen.

Onderdak
Het meisje zou een belang hebben om in de woning te blijven wonen waar ze is geboren. Maar de verantwoordelijkheid voor onderdak voor het kind ligt niet in de eerste plaats bij de bank of bij de rechter die moet oordelen over een verbod op ontruiming, maar 'eerstens en vooral' bij de ouders van het kind.

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: do 17 jan 2013, 15:14
door mozes
Moedig, onzinnig, goed verwoord, slecht doordacht.
Uiterst vreemd, bij niet betalen word beslag gelegd op loon en/of spaar tegoeden.

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: zo 19 mei 2013, 15:11
door combi
Hoe is het allemaal verder verlopen? Hoe handelt de bank?
WE VERTELLEN NU ALLES

Chronologische overzicht tot vandaag, 19 mei 2013.
http://www.ont-moeting.eu/wp-content/up ... -ze....pdf


Nov’11 Het gezin (Naam) is stopt betalingen aan ING Bank N.V. Inzichten omtrent het verdienmodel en de werkwijzen van de bank leidden tot deze beslissing. Diepgaand onderzoek van het bronmateriaal – gedurende 7 maanden – leverden
de volgende inzichten op:
1. geld wordt gecreëerd uit niets,
2. creatie van een geldlening – in ons geval een hypotheek – geschiedt seq en alleen door het plaatsen van de handtekeningen van de lener(s),
3. het geleende geld is ongedekt (97%), 3% wordt ondersteund door edelmetalen,
4. legaal geld is alleen goud en zilver, de Euro is een illegaal ruilmiddel zonder dat deze volgens bij wet is goedgekeurd, PIN transacties zijn eveneens ILLEGAAL,
5. de hypotheek wordt opnieuw verkocht aan een andere bank (securisatie) voor de creatie van méér geld en de hypotheek wordt verzekerd tegen wanbetaling. Dit alles zonder toestemming van de contractpartij ‘lener’, Door deze kunstgrepen teneinde schijnbaar eindeloos geld te creëren, vindt er ook nog een eigendomsoverdracht aan de derde contractpartij plaats.

Jun’12 De eerste brief aan de ING wordt verstuurd. Tegen de achtergrond van de geconstateerde inzichten hebben we in alle openheid vragen gesteld om zekerheid te verkrijgen. De reactie was inhoudsloos, alleen de medewerking tot verkoop van de woning is bevestigd. Door gebrek van alle medewerking van de bank is deze actieve verkoopmedewerking direct weer gestopt.

Jul’12 Het vervolgschrijven op reactie van de brief juni is een respectvolle en heldere presentatie van de feiten gericht aan J.H.M. Hommen. Ook de vraag of de bank in gebreke is gebleven wordt gesteld. Ook deze brief blijft onbeantwoord, want zo is de reactie van een medewerker klantenservice wel te noemen. Het begint erop te lijken dat de handels –en communicatiewijze van de bank een structureel demoniserende is. Nader onderzoek toont ook aan dat een bank niet hoeft te antwoorden, maar juridisch gezien is er nog altijd een groeiend draagvlak.

Jul’12 We besluiten de reactie versterkt te beantwoorden met constateringen: dus u ontkent niets? Dan is het dus waar. Ook hierbij zijn wij respectvol gebleven, vooral om de samen met de bank openingen te creëren een gesprek ‘van mens tot mens’ aan te gaan. De reactie kwam telefonisch van de heer van Tuijl, directiemedewerker. Het leidt tot een verwijzing naar het Kifid. Nader onderzoek toonde aan dat dit financiële klachteninstituut gefinancierd wordt door de banken zelf. Het wordt helder dat de bank geenszins wil meewerken.

Aug’12 Ondanks de Wet financieel toezicht – welke de wette-lijke verplichting bevestigd dat een bank zelf eerst de klachten van haar klanten dient behandelen –, weigert de bank elke medewerking. We krijgen bewijs in handen van de NRC dat de ING Bank voor miljarden heeft gesecuriseerd in de periode dat wij onze hypotheek afgesloten hebben. De reactie hierop was dat de Hoofd Juridische Zaken Alexander MacLean Link: LinkedIn Maclean, Alexander en ene heer R. Prudon ons mededeelde geen aanleiding te zien ook maar ergens op te reageren en ons maande mee te werken of anders…

Sept’12 Deze reactie is door ons beantwoordt met een claim van 342.000 euro, waarop een snelle reactie volgde van MacLean niets te ontkennen noch te erkennen, maar tevens de factuur benoemde maar niet afkeurde. Onderwijl zijn wij naar de Politie Assen gestapt en hebben 4 weken lang getracht – met man en macht – aangifte te doen tegen de ING Bank. De Politie weigerde in alle toonaarden medewerking te verlenen en hebben alles geprobeerd om ons te weren. Zelfs onze camera is in een onbewaakt ogenblik achterovergedrukt. Wij besloten hierop drastische maatregelen te treffen en de hulp van een rapporteur ‘corruptie bij de overheid’ in te roepen, waarop binnen 10 minuten de aangifte op papier stond. De aanklachten luiden: Fraude, Valsheid in Geschrifte, Oplichting en Diefstal volgens BW Art.74B6, ART.44B3 en Wetboek van Strafrecht artikelen 310 en 235. Nadat dit is medegedeeld per brief is ook dit volledig genegeerd door ING GROEP NV.

Okt’12 De reactie op de aangifte bij de Politie en de woekerrenteberekening leidde bij de ING tot de opmerking “wij gaan over tot sluiting van het dossier”). De volgende dag kondigde ‘bijzonder beheer’, voorafgegaan aan een telefoontje, de executieveiling van Stedegroen aan op 21 februari 2013. De bank zou nergens meer op reageren. EINDE COMMUNICATIE.

Via Trip advocaten – Link: LinkedIn Roelink, Frank – werd ons een en ander aangekondigd. Dit proces van aankondiging tot veiling heeft uiteindelijk 3 maanden in beslag genomen, waarbij de woning een week voor de veiling onderhands van de hand is gedaan aan NAAM
Tot op 1 maart 2013 maakte de ING GROEP NV zich SCHULDIG AAN de volgende FEITEN:
FRAUDE: Het onder valse voorwendselen verstrekken van een ‘hypothecaire geldlening’ ZONDER EIGEN VERMOGEN,
DIEFSTAL: door het berekenen en innen van 168% WOEKERRENTE,
OPLICHTING: Het creëren van een geldlening uit NIETS in combinatie met,
VALSHEID IN GESCHRIFTE: door het opzettelijk verzwijgen van de doorverkoop van de hypotheekakte aan een andere bank of investeerder (geldcreatie), het verzekeren tegen wanbetaling bij een andere bank (vereist contractoverdracht) en – door die eigendomsoverdracht aan een derde - , maken ALLE BETROKKEN BANKEN EN VERZEKERAARS zich schuldig maken aan contractbreuk. Allen onder de noemer securisatie.

Maar… de oplichting, het liegen en bedriegen gaat nog veel verder… en de aanklacht wordt uitgebreid met MISDAAD TEGEN DE MENSHEID. Want al deze zaken zijn ten koste gegaan van de veiligheid van dit gezin. Onze woning – die betaald is! – is ons afgenomen via een geraffineerde en slinkse manier van handelen. De leugenaars en profiteurs ontmaskeren we via deze brief.

Daarnaast is de Recht-bank Assen hierbij betrokken en natuurlijk de banken, maar ook de makelaar, Trip Advocaten Groningen en Leeuwarden, De gemeente Assen, Ministerie van
Financiën, Kabinet van de Koning(in), Kabinet van de Minister-President, KiFid, de AFM, de Vereniging van Banken en vele vele anderen.

Donderslag
Welnu, nadat de openbare veiling géén doorgang vond (daar zorgde de ING wel voor) is de woning aan de hoogste bieder verkocht. Deze man heet naam. Het bedrag van 130.500 euro is opgenomen in de koopakte en aangeboden aan de Recht-bank te Assen. Deze nam contact met ons op om te vragen of wij prijs stelden op een mondelinge hoorzitting. Uiteraard zouden wij deze kans met beide handen aangegrepen hebben, waarop wij een begeleidende brief, voorafgaande aan de op handen zijnde mondelinge hoorzitting, hebben toegevoegd. Om ons pleidooi alvast kracht bij te zetten. Klaarblijkelijk bleek dit schrijven op meerdere manieren te interpreteren te zijn, waarop de Rechtbank Assen – zonder enige navraag te doen of contact op te nemen – ons bij verstek gewoon heeft veroordeeld.

Als donderslag bij heldere hemel werd – op een totaal ander tijdstip dan gebruikelijk – door de PostNL een gerechtelijk schrijven bij ons gedeponeerd. De zitting had 2 dagen daarvoor al plaatsgevonden, naam had direct bericht gekregen en wij 2 dagen later. De beschikking las dat ‘wij geen prijs stelden op een mondelinge hoorzitting’ en men heeft de inhoud van de brief ‘ter overweging’ genomen, maar geen enkel argument bekrachtigd. De bank werd in het gelijk gesteld.

10 minuten nadat wij de brief geopend hadden stond naam voor de deur. We waren compleet overvallen. Zijn verhaal was dat hij zijn bezit claimde en er snel in wilde. Hij wilde in overleg met ons een exitdatum vastleggen. Flabbergasted als wij waren zeiden we tegen hem dat we daar maandag op terug zouden komen. Hij zou om 8 uur voor de deur staan. Dat weekend hebben we alle voors en tegens afgewogen. Het is ons nooit om het huis te doen geweest. Het huis is een huis. Een dak boven het hoofd in dit soms barre klimaat. Wij besloten naam geen strobreed in de weg te leggen en hem een datum voor te leggen. Zijn argument om onze datum niet te accepteren was dat hij zijn woning in Meppel moest verlaten, Stedegroen al betaald had (!) en Meppel al opgezegd had. Hij kon ons 2 weken de tijd geven tot 6 mei 2013. Als internationaal accountmanager bij KPN moest hij veel en vaak op reis, dus die datum was het absolute maximum. Het huis moest worden ingericht. Aangezien wij begrijpen dat ook hij in een lastig parket zou komen besloten we daardoor mee te werken. Hij zou 2 vrienden regelen om ons te helpen verhuizen en hij kon beschikken over een busje. ‘Alles om ons te helpen’. Konden wij vermoedden dat alles een vooropgezet plan was…

Het gesprek is overigens vastgelegd met een professioneel opnameapparaat.

In die 2 weken tot D-day zijn we naarstig op zoek gegaan naar een vervangende woonruimte. Alles en iedereen gebeld, maar niemand wilde helpen. Geen urgentieverklaring bij de woningstichting gekregen, geen recreatiewoning voor een langere periode want de vakanties breken aan en ‘die leveren meer op’. (Hoe vaak we dat gehoord hebben, we hebben wel 20 parken gebeld). De gemeente weigerde mee te werken en stuurde ons naar maatschappelijk werk (hoezo “de gemeente dient voor zijn burgers te zorgen” dat staat in de statuten, niet; ‘alleen als ze betalen’). Ook maatschappelijk werk wilde en kon niets doen, “want de regels laten het niet toe”. Terwijl Assen compleet leegstaat. Antikraak? Vergeet het maar, “niet toegestaan met kinderen”. Niets werkte, niets stroomde. Dat wat restte was het aanbod van een goede vriend bij hem te komen wonen en dat hebben we met beide handen aangegrepen.

De dag van 4 mei brak dan ook aan. We hadden besloten zelf alles te regelen en een vriend hielp mee op die warme en mooie dag. Wij wisten dat we uit het huis moesten en handelden ernaar, alles in de beleving dat naam en zijn vriendin het huis zouden betrekken. Het is gewoon zo.

Echter, vis begint te stinken als de temperatuur stijgt. Om 19:50 uur was de verhuizing afgerond. De bus teruggebracht naar de autoverhuur (superbedrijf POUW AUTORENT WANDER ASSEN, bedankt mannen!!!) en langs Stedegroen gereden. We hadden een afspraak met naam de laatste dingen te regelen…
Wat bleek bij aankomst: een heel team van mensen staat als een gek te boenen, te schroeven, op te ruimen. Er stonden nog levensmiddelen in de vriezer en de koelkast, wat vers gebakken brood… het grootste deel verdween gewoon in vuilniszakken, wetende dat we langs zouden komen. Het was een geoliede machine die daar aan het werk was, zo leek het. Een naar gevoel bekroop ons… zijn we erin geluisd? Is deze jongeman wel zo integer als hij doet voorkomen, deze Griek? Een steenrijke pappa, of een broertje die een enorm pak met geld tevoorschijn tovert en zich slinks omdraait?

Volhouden
Toch bleef naam volhouden zelf de woning te zullen gaan betrekken, hij zag het helemaal zitten. We spreken nog kort af om de dag erna langs te komen om de allerlaatste dingen af te handelen. In de snelheid van de dag waren we een paar dingen vergeten mee te nemen. We hadden een bevriend opkoper gevraagd aan te wippen om een aantal zaken mee te nemen die voor hem klaarstonden en maakten afspraken omtrent de post. Deze zou geretourneerd worden en de rest regelen wij. Dit heb is later nog bekrachtigd met een handgeschreven briefje, waarop ook niet gereageerd is.

In de tussentijd hebben wij contact gezocht met de Rechtbank en hebben wij – volgens hun eigen aangeven – toch nog even een brief verstuurd met onze argumenten, ‘want er was toch wel duidelijk dat wij het absoluut oneens waren met de gang van zaken’. ALLE bewijzen zijn aan hen overgedragen. De rechter in kwestie bleek echter nog steeds op vakantie te zijn. Dit loopt nog.

Dat leek het te zijn. Tot vandaag. In een emailbericht ontvingen wij nog steeds de statistieken van Stedegroen van Funda. Makelaardij Assen. Dat is héél vreemd. Want als de woning verkocht is, waarom staat deze dan nog steeds op Funda?

GELD!
De makelaar die de woning in juni 2012 in de verkoop nam was Henk Assen, van Makelaardij Assen. We hebben veel contact gehad en hij is vaak over de vloer geweest. We hebben uitvoerig over onze handelingen gesproken, zijn mening gevraagd en meermaals heeft hij bevestigd ‘daar heb je inderdaad gelijk in’ of iets in een andere strekking. Hij wist waar hij aan begon toen hij het
huis in de verkoop nam en dat we bezichtigingen blokkeerden door gebrek aan medewerking van de bank. Deze man is zogezegd het stereotype voorbeeld van ‘het één zeggen en het ander doen’. Zelfs toen Linda hem vorige nog aan de telefoon had zei hij niets. Om dan, zonder enige scrupules opnieuw een opdracht aan te nemen, wetende wat er allemaal aan vooraf gegaan is, wat maakt dat deze man? Onbewust? Geldwolf? Meedogenloos?
Een controleblik op Funda site, voorzag ons van het antwoord, daar waar het altijd over gaat: GELD. De woning staat er nog steeds op MAAR met nieuwe foto’s! Link: Funda, Stedegroen 16

Ons huis. Lege ruimten. Koud en kil.
Dat wat bruisde van energie, liefde, zorg en kracht. Dat doet pijn. Het is maar een huis, en dat blijft zo, maar er zijn ook herinneringen. naam heeft nimmer de intentie gehad om er zelf te gaan wonen. Wij zijn om de tuin geleid. Wederom misleid. Bedrogen. Bedot. Alles om geld en niets meer. naam is een van die vele, vele profiteurs. Ze kunnen er allemaal wat aan verdienen: van makelaar tot notaris tot advocaat tot recht-bank tot krant. En dat doen ze. Zonder enige scrupules, zonder menselijkheid. Zonder te bedenken welke gevolgen zij veroorzaken. Dat kunnen ze ook niet, want zodra er geld in het spel is – en dat is tegenwoordig om alles, bij alles – gaan alle waarden overboord.
Het was onze doelstelling om het systeem bloot te leggen. Dat hebben we nu afgerond. Dat is gelukt. Van het begin tot het einde van dat begin; we hebben de rit helemaal uitgezeten. We hebben aangetoond dat dit de manier is hoe een groot deel van de maatschappij, zich on-te-recht samen-leving noemende, dagelijks handelt, denkt, kijkt en voelt: zonder mededogen. Volgens illegale regels die een kleine groep dienen en die zich aan deze praktijken schuldig maken. Deze mensen, deze betrokkenen, zijn dit mensen of robots? Geprogrammeerd om te doen wat ze doen omdat ze (zijn gaan) denken het te moeten. Vanuit overleving en angst. Zonder liefde of compassie voor een ander, want aan die vreemde kunnen ze een Euro verdienen.
Nee, de liefde die de meeste mensen liefde noemen en zeggen dat ze daaruit handelen, is er één vanuit egoïsme. Alleen in hun eigen belang. Wij hebben serieus mededogen met een ieder die zich op deze manier door het leven beweegt. Ergens zal er verantwoording moeten worden afgelegd, ze zijn gewaarschuwd. Het leven draait écht ergens anders om.
Daar zijn wij klaar voor. En nu ook klaar mee. De cirkel is rond.
Het gaat een ieder goed, in LIEFDE, ZORG en COMPASSIE. Dat is wat we werkelijk nodig hebben.

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: za 08 mar 2014, 15:37
door 8Lou1
8lou1 schreef:[quote=""baphomet" post=57096"]Maar zonder gekheid en al te veel diepgang, dit is dapper te noemen... Maar waar zal het deze mensen brengen?

Deden meer mensen dit, dan zou het wellicht ook nog echt effect hebben ook...

Het wordt godverdomme ook tijd ook voor verdoemenis voor those who have failed

:muur:
Afbeelding[/quote]


work in progress op geheven, time to move again!

wakey! wakey! anyone home AND alive?????

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: ma 29 dec 2014, 22:29
door Draconian77
Wat een onzin. Je gaat akkoord met het systeem. Alles is dus digitaal. Acceptgiro's verdwijnen en handgeld dadelijk ook. Zo is het nu eenmaal. Je kan je salaris wel cash laten uitbetalen maar de hypotheek moet toch echt via een bankoverschrijving betaald worden. Dit is een digitaal tijdperk. Ja, geld wordt gecreëerd bij de bank digitaal. Zo ook je salaris! Ze hadden een betalingsregeling kunnen treffen met de bank maar liever lopen ze te schoppen tegen het systeem en dat ga je verliezen. Ze hadden beter kunnen kiezen in het belang van het gezin in plaats van deze trucjes van de zogenaamde soevereine mens. Ga je schoppen tegen het systeem in plaats van een overeenstemming met de bank bereiken dan krijg je een slag twee keer zo hard terug.

Uiteindelijk hebben ze ook digitaal geld geleend bij de bank en getekend. Achteraf ineens lopen huilen omdat de bank winst maakt. Tja, dan heb je teveel geleend! Ik heb ook een hypotheek van 215.000 en einde van de rit heb ik 380.000 aan de bank betaald. Dit weet je van te voren. Anders moet je sneller aflossen waardoor je minder rente betaald uiteindelijk of helemaal geen huis kopen en gaan huren.

Ik zie mijn koophuis als mijn extra pensioen later. Huren gooi je iedere maand weg. Dankzij de bank kan ik alsnog kopen en investeer ik in later. De bank pikt er ook van mee. Samen help je elkaar.

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: di 30 dec 2014, 10:51
door ThaViking
Draconian77 schreef:Wat een onzin. Je gaat akkoord met het systeem. Alles is dus digitaal. Acceptgiro's verdwijnen en handgeld dadelijk ook. Zo is het nu eenmaal. Je kan je salaris wel cash laten uitbetalen maar de hypotheek moet toch echt via een bankoverschrijving betaald worden. Dit is een digitaal tijdperk. Ja, geld wordt gecreëerd bij de bank digitaal. Zo ook je salaris! Ze hadden een betalingsregeling kunnen treffen met de bank maar liever lopen ze te schoppen tegen het systeem en dat ga je verliezen. Ze hadden beter kunnen kiezen in het belang van het gezin in plaats van deze trucjes van de zogenaamde soevereine mens. Ga je schoppen tegen het systeem in plaats van een overeenstemming met de bank bereiken dan krijg je een slag twee keer zo hard terug.

Uiteindelijk hebben ze ook digitaal geld geleend bij de bank en getekend. Achteraf ineens lopen huilen omdat de bank winst maakt. Tja, dan heb je teveel geleend! Ik heb ook een hypotheek van 215.000 en einde van de rit heb ik 380.000 aan de bank betaald. Dit weet je van te voren. Anders moet je sneller aflossen waardoor je minder rente betaald uiteindelijk of helemaal geen huis kopen en gaan huren.

Ik zie mijn koophuis als mijn extra pensioen later. Huren gooi je iedere maand weg. Dankzij de bank kan ik alsnog kopen en investeer ik in later. De bank pikt er ook van mee. Samen help je elkaar.
Dan ga ik zelf eerder voor de gulden 'middenweg'. Ik ben nog niet overtuigd dat mensen dit probleem van banken helemaal 'souverein' kunnen oplossen, er zal altijd een instantie moeten zijn om overzicht te houden zodat er niet zomaar 'waarde' wordt gecreerd waardoor het nut van handel weg valt, (mits men van bewustzijn veranderd en als een soort communitie gaat leven of zelfvoorzienend gaat leven) waardoor banen verdwijnen en er een vorm van chaos gaat ontstaan...Waaruit misschien wel automatisch een betere vorm van samenleving ontstaat, of een nog veel slechtere...

En toch heb ik respect voor mensen die tegen een systeem opboksen om zelf over hun leven willen beslissen (niet om het uit te buiten ten koste van anderen), maar omdat jji zelf logische gezien natuurlijk de hoogste autoriteit bent in je leven. Souverein ben je sowieso, dus je draagt je eigen verantwoordelijkheid mee, en dat is ook om 'rotte'/'ondeugdelijke' elementen in een systeem op te sporen en te veranderen naar iets beters.

Omdat je in een bepaald systeem leeft wil (voor mij) ook niet zeggen dat je ook met alles eens moet zijn in dat systeem. De meeste mensen die het eens zijn met een 'systeem' zijn toch vaak degenen die het goed hebben (er van profiteren), en degene die het slechter in een systeem hebben zijn vaker degenen die lopen te 'trappen',
Sociaal onbalans is (wordt) een steeds groter probleem m.i.

Wat is de oplossing?

Het Onvoorwaardelijke basisloon? (Wat gebaseerd is op een loon wat je voorziet in al je basisdingen die je nodig hebt om te bestaan)

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: di 30 dec 2014, 16:04
door blackbox
Het Onvoorwaardelijke basisloon? (Wat gebaseerd is op een loon wat je voorziet in al je basisdingen die je nodig hebt om te bestaan)

Zie Topic:

http://quofataferunt.com/viewtopic.php? ... ijk#p76169

Re: MOEDIG GEZIN WEIGERT BANK TE BETALEN

Geplaatst: di 30 dec 2014, 19:47
door baphomet
#podcast50