Malta het oude atlantis?

Hier tref je alles aan over de wereld geheimen.
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 18 feb 2011, 02:35

 
Is Malta het eiland van Atlantis, het eiland van de tempels wat door een grote ramp ten onder is gegaan ?
 
Malta is een oud eiland met misschien wel de oudste vrijstaande "tempels" op aarde. Deze gebouwen zijn ouder dan de piramides of Stonehenge.
Het bestaat uit een aantal eilanden, maar slechts 2 zijn er groot genoeg om een aantal mensen te huisvesten dat zijn Malta en Gozo . Het aantal tempels voor zo'n klein eiland is onthutsend groot.
Het eiland vandaag de dag is vrij droog en je kunt je niet meer voorstellen dat hier ooit de mogelijkheid bestond om een grote populatie te voeden en te huisvesten en dat zij al vele tempels bouwden op een moment dat anderen volkeren nog niet eens kennis voor al deze zaken bezaten.

Er zijn ook aanwijzingen dat de ramp die de eilanden is overkomen de huidige vorm van het eiland heeft bepaald. Malta's Karrensporen leiden rechtstreeks van de kliffen het zeewater van de baai in.
Deze karrensporen kunnen worden gevolgd tot op de zeebodem. De tempels zelf hebben het bewijs van "brandende" (verglazing?). De toenmalige bevolking van Malta is ook verdwenen, samen met een heleboel oude beschavingen rond dezelfde tijd.
Een andere mogelijke stukje bewijs zou kunnen zijn de skeletten van de dieren die gevonden zijn in de Ghar Dalam grot . 1000 stuks van verschillende soorten dieren vernield en in kleine stukjes liggend in de grot. Volgens het Electric Universe idee van de Squatting Man of de levensboom ,  zou een hoge energie plasmaontlading van invloed kunnen zijn op het C 14-datering (radiokoolstofdatering)  systeem wat men gebruikt.
Dus mogelijk zijn deze dieren gedwongen, door wat dan ook, om recenter in deze grot te vluchten dan op dit moment wordt aangenomen.
Een andere gedachte is dat alle tempels die zijn gevonden waren begraven en dat op zo'n klein eiland. Zonder grote bergen waarin deze in konden worden uitgehold. En waar kwam al het materiaal vandaan?


hoek van een ruimte met een opening voor een grote kolom en een stenentrap ? De Gebel Gol-Bahar onderwater tempel?


Is dit het fotografische en video-bewijs van de onderwater wereld van Malta en de Tempel van Gebel Gol-Bahar ?
 
Atlantis in Malta?
Malta is een platform, een verhoging van de zeebodem, het lijkt erop dat dit platform meer dan eens is ondergedompeld in de zee. Vijfendertig pre-historische tempels verspreid over de twee grote eilanden, Malta en Gozo en nog veel anderen eilanden ? Die daadwerkelijk zijn overspoeld door de zee, dit doen denken aan een ramp die hier moet zijn gebeurd rond 3000-2500 voor Christus.


Malta met zijn steile verticale riffen tot de aan zee, dit in tegenstelling tot de meer glooiende noordoever, vormen de zuidelijke kust van Malta, de Dingli Cliffs. Het is alsof het eiland zich om zijn hoofdas heen heeft gedraaid en kopje onder is gegaan met de zijde die tegenover Sicilië ligt. Enkele lokale archeologen, waaronder de reeds genoemde Dr.Anton Mifsud en Dr.Charles Savona Ventura, beschouwen deze cataclysme de echte oorzaak van de Atlantis legende. Een geschiedenis die opnieuw zou opduiken aan de hand van een aantal overblijfselen van het mysterieuze megalithische verleden van het eiland. De toenmalige bevolking wat buitengewone structuren van reusachtige stenen bouwde verdween, op een bepaald punt in de geschiedenis, van het eiland.Twee-honderd-en-vijftig jaar van duisternis in de geschiedenis karakteriseert het verhaal van deze mensen. Tot de komst van de nieuwe populaties die achtereenvolgens Malta bezetten bleef het eiland onbewoond.
Wat had een dergelijke immense ramp veroorzaakt? Misschien een aardbeving of het verzakken van het kalkhoudende platform waarop Malta staat. We weten echter uit de Leningrad Papyrus, (een hiëratische scroll gedateerd uit 1115 v.Chr die bewaard is in de Hermitage museum) een Egyptisch document samengesteld rond 2000 voor Christus, wat dateert uit de XII-dynastie, dat een slangen populatie werd verwoest door een "ster vallend vanuit de hemelen ".  Slechts één daarvan overleefde het op een eiland  "dat was voorbestemd om volledig in zee te verdwijnen."  Wat is dit voor een vreemde fabel?  Is het de geschiedenis over een ramp waarin is beschreven hoe een bepaalde mediterrane regio vernietigd is ? De mythe koppelt ook de slangen aan de Moeder Godinnen zoals Tanit, Innanna, Isis en Eva.
Malta: de schedels van de Moeder Godin - bibliotecapleyades net.
 
Het is bekend dat er ooit een megalithische structuur bestond binnen in de Valletta Grand Haven, aan de voet van het Fort Saint Angelo. Volgens Jean Quintinus, zou deze tempel zich uitstrekken over "een groot deel van de haven, zelfs tot ver in de zee". In 1536 en 1606, kon Megeiser nog steeds zien dat is gebouwd van "rechthoekige blokken van ongelooflijke omvang". Vandaag weten we dat de zeespiegel in 5000 voor Christus meer dan 15 meter lager was dan nu het geval is. Rond 2500 voor Christus, is het waterpeil al gestegen met bijna tien meter ! In plaats van dat er er ooit een plotselinge overstroming van de eilanden is geweest wat al het leven zou hebben gedood, zou het ook kunnen dat er in plaats daarvan een langzame ondergang was van de eilanden.
Malta: het kleine eiland van de reuzen .

bron en origineel:
Was Malta the island of Atlantis, the island of Temples that had a Catastrophe?
Malta is an ancient island with perhaps the oldest free standing "temples" on earth.  These buildings are older than the Pyramids and Stonehenge.
It is comprised of a few island but only 2 are large enough to support any amount of people, Malta and Gozo. But the number of Temples for such a small island is staggering.
The island today is fairly dry and you can not imagine it being able to support a large population that would need that many temples at a time when others had not even started to build theirs.
 
There is also evidence that catastrophe has struck the islands in some form. Malta's Cart Ruts lead straight off cliff tops,
into bays full of sea water and they can be seen on the sea floor. The Temples themselves have evidence of "burning" (vitrification?). The population of Malta also vanished along with a lot of old civilisations around the same time.
 
Another possible bit of evidence could be the animals found at the Ghar Dalam cave. 1000s of different types of animals, smashed to peices, packed into a cave. According to the Electric Universe idea of the Squatting Man or Tree of Life being a high energy plasma discharge, this would have affected the earth in such a way that dating systems using half lifes or the amount of certain chemicals in things could easily be wrong. So these animals may have been forced into this cave more recently than is thought of at the moment.
Another thought is that all the temples were found buried. On such a small island with no large mountains to be eroded where did all the material come from?
 
corner of room with hole for large column and steps/stairs? Gebel Gol-Bahar submerged Temple?

Is this photographic and video evidence of the underwater Malta Temple of Gebel Gol-Bahar?
 
Atlantis in Malta
Malta is a platform, an elevation of the sea floor that has showed its want to immerse more than once. Thirty-five pre-historic temples distributed on the two major islands, Malta and Gozo and many others actually submerged by the sea, make one think of a catastrophe that must have happened here around 3000-2500 B.C., something that left its sign. Steep reefs falling vertically to the sea, contrarily to the more sloping northern shore, form the southern coast of Malta, the Dingli Cliffs. It's as if the island's major axis rotated around itself, submerging most of the coast that faces Sicily. Some local archeologists, including the already mentioned Dr.Anton Mifsud and Dr.Charles Savona Ventura, consider this cataclysm to be the real cause of the Atlantis legend's birth, the history of which would re-emerge from a number of relics of the island's mysterious megalithic past. The population that created extraordinary structures of giant stones, at a certain point of the island's history, just disappeared. Two-hundred-and-fifty years of darkness actually characterize the story of these people until the arrival of the new populations that successively occupied Malta.

What had determined such an immense catastrophe? Perhaps an earthquake or the subsiding of the calcareous platform on which Malta stands. However, we know from the Leningrad Papyrus, (a hieratic scroll dated 1115 B.C. conserved at the Hermitage museum) an Egyptian document composed around 2000 B.C., dating back to the XII dynasty, that a serpent populace was destroyed by a "star falling from the heavens". Only one survived on an island "destined to be completely submerged". What is this strange fable? Was it the record of a catastrophe that destroyed a particular Mediterranean region?  The myth also connected the serpents to the figures of Mother Goddesses such as Tanit, Innanna, Isis and Eve.
Malta: The Skulls of the Mother Goddess - bibliotecapleyades .net
 
It is nevertheless known that a megalithic structure once existed inside Valletta’s Grand Harbour, at the foot of Fort Saint Angelo. According to Jean Quintinus, this temple extended over “a large part of the harbour, even far out into the sea” as late as 1536 and in 1606, Megeiser could still see that it was constructed of “rectangular blocks of unbelievable sizes”. Today, we know that the sea level in 5000 BC was no less than 15 metres lower than it is today; by 2500 BC, the water level had already risen by almost ten metres! Hence, rather than a sudden deluge that might have killed all, there is instead a slow sinking of the islands.
Malta: the small island of the giants

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox, NoMore
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23354
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 18 feb 2011, 04:12

Vet artikel Combi! Te meer ik daar eens geweest ben en dat was erg imposant!

Corsica is trouwens ook een erg interessant eiland.

Maar om even op Malta terug te komen, die taal die men daar spreekt is echt immens apart!

EDIT:

1119 AD
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23354
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 18 feb 2011, 04:14

Hier een impressie van de omgeving (Gozo):

1119 AD
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 18 feb 2011, 05:56

Maltese "Temples" designed as energy/power buildings and partial Vitrification

Were the "Temples" of Malta designed by their builders as transformers/converters/storage for all the natural energy that flows through the Earth and the Electric Universe.

Did Ancient Humans Have Knowledge of the Electromagnetic (EM) Spectrum?

By Glenn Kreisberg, Radio Frequency (RF) Spectrum Engineer

As a radio frequency engineer, I find these possibilities fascinating, and while pondering them I had a bit of a revelation: Namely, A birds-eye view of the temple structure and configurations in Malta, in many ways closely resemble an antenna propagation pattern with it's main beam lobe, side lobes, and nulls (between the lobes).

Afbeelding
Fig. 6 An illustration showing the similarities of the Hagar Qim Temple compound layout on Malta when compared to a typical 800 MHz wireless antenna pattern

There are an infinite variety of patterns that can be generated by antennas depending on the beam width desired, distance between the antenna poles and the frequency being transmitted. However, nearly all antenna patterns have similar characteristics consisting of main beam lobe and side lobes as well as nulls and back lobe.

I believe lobe was a word Graham Hancock specifically used in Underworld to describe the temple structures on Malta. And, when Hancock mentioned the unusual acoustics he encountered in the Hypogeum on Malta, I began researching anything that referred to those acoustics or a similar effect...

....Exactly what is the unique and specific temple design layout of Hagar Qim based upon? What was the impetus and influence that dictated the architectural configuration so long ago?

I design digital wireless networks utilizing the EM Spectrum, transmitters, receivers, modulators and antenna. I also do propagation prediction modeling using powerful computer programs. The program creates a model showing how a location will perform using different antenna, elevation, azimuths and power settings. Sites are chosen based on how well the location propagates a signal.

Again, when Hancock mentions in Underworld how the land gently dropped away for a great distance from a temple location, I couldn't help think how ideal that is for signal propagation when designing sites that can transmit great distances.

Is it possible some ancient temple locations were chosen for similar reasons? If the temple location were part of some kind of communications network utilizing the EM Spectrum, I'd say they were.

Is it possible a correlation exists between the Maltese temple architecture and antenna propagation patterns? Perhaps, but much more research and investigation is needed before any firm conclusions can be drawn. Certainly it can be said that the temple layout seems to conform strikingly to the characteristics of antenna propagation patterns.

If a connection were proven to exist, what would be the implications? Certainly a radical rethinking the level of technological sophistication that may have existed in ancient civilization, not to mention the question of how this knowledge came to the builders of the Maltese temples.

(For more of this article) - Did Ancient Humans Have Knowledge of the Electromagnetic (EM) Spectrum? - Glenn Kreisberg http://www.grahamhancock.com/forum/KreisbergG1.php?p=3


There are a few people who think that a lot of old cultures and their buildings were more intune with and used the natural power. One of the more famous long term investigations is Chris Dunn and his The Giza Power Plant theory.

In THE GIZA POWER PLANT, I had theorized that harmonic resonators were housed in these slots and were oriented vertically toward the ceiling. I had also theorized that there was a hydrogen explosion inside the King's Chamber that shut down the power plant's operation. This explosion explained many other unusual effects that have been noted inside the Great Pyramid in the past, and I had surmised that the explosion had also destroyed the resonators inside the Grand Gallery in a terrible fire.

Only with the powerful lights of the video camera did the evidence become clear, and illuminated before me, like at no other time before, was the charred evidence to support my theory. Evidence that I was not even looking for!
(for more of this article) - The Giza Power Plant: More Evidence
http://www.gizapower.com/Articles/return.html

Afbeelding
Tarxien Temples, Malta - fire damage or the start of partial vitrification?

This article seems to give evidence for either an explosion or Vitrification that has been found around the world from the UK to India, America and also perhaps the start of partial Vitrification of the "temples" of Malta.
http://thunderbolts.info/forum/phpBB3/v ... tion#p9383
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 18 feb 2011, 06:28

Echoes of Plato's Island (book) - historical evidence that Malta was Atlantis

Is there historical evidence that Malta was Atlantis? The superb book Echoes of Plato's Island has a lot of historical and modern day evdience that Malta was the island of Atlantis. It quotes many historical sources.

You dont even need to visit the islands of Malta and Gozo to understand that Malta has a lot of evidence for it being Atlantis. How and why are there so many temples on islands this small? Why do cart ruts lead off cliff tops and into the sea unless a catastrophe struck Malta? The book Echoes of Plato's Island gives lots more examples of flora, fauna, ancient maps and co-ordinates, historical finds etc as to why Malta was Atlantis. Anyone who has an interest in the subject needs to buy this book and if you can visit the islands. You wont regret it.

Psonchis then proceeded to outline the most remarkable event in the prehistory of the ancient Athenians, when they had led the military forces of the eastern Mediterranean against those of Atlantika in the west. The defeat of the Atlantean forces was immediately followed by a cataclysmic disaster, which subnerged Atlantika beneath the waves for all time (48). "In comparision of what then was, there are remaining in small islands only the bones of the wasted body ... the mere skeleton of the country being left" (49). Psonchis also gave Solon several details about Atlantika before its submergence.

The civilisation of Atlantika had been established for a millennnium in advance of the Egyptian one (50). I had lain close to the straits of Heracles in the western ocean (51). "Atlantiko was the way to other islands, and from these you might pass to the whole of the opposite continent which surrounded the true ocean; for this sea which is within the Straight of Heracles is only a harbour, having a narrow entrance, but that other is a real sea, and the surrounding land may be most truly called a boundless continent" (52).

The Atlanteans, or Atlantoi, had built impressive temples to their gods (53). They built triremes in their shipyards (54), and had developed an intricate network of channels over rocky terrain in order to transport their water and goods across the country (55). They performed bull sacrifice (56)

Echoes of Plato's Island (book)
Anton Mifsud, one of the co-authors of the book Echoes of Plato's Island is one of the speakers at a special conference in Malta in October 2010. You can read more about Anton Mifsud and the conference A Positive Outcome
http://www.apositiveoutcome.org/html/anton_mifsud.htm

Afbeelding
grand harbour velletta - erosion or electric discharge? http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=274.0


As to the catastrophe that struck the island are they explained in an electric universe? Is the grand harbour of Velletta an electrical discharge event and thats why it looks like a lightning strike? If Maltas geology shows signs of being created by the EU catastrophe then can it explain the massive bays and the Dingli cliffs?

Afbeelding
erosion or electric discharge (similar to lightning strike) - falkland islands http://www.everythingselectric.com/foru ... opic=275.0
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
rp801
QFF Gold Member
QFF Gold Member
Berichten: 209
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:42

vr 18 feb 2011, 07:13

Hulde Combi, weer een schitterende topic!
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
BL@DE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1547
Lid geworden op: za 09 okt 2010, 09:54

vr 18 feb 2011, 10:38

[quote name="rp801"]Hulde Combi, weer een schitterende topic![/quote]


idd helemaal mee eens :dans:
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

vr 18 feb 2011, 15:42

Malta is een oud eiland met misschien wel de oudste vrijstaande "tempels" op aarde. Deze gebouwen zijn ouder dan de piramides of Stonehenge.
Is dit zeker??

Het lijkt er idd wel op dat het zeker 5000 tot 6000 jaar geleden is.
Wat had een dergelijke immense ramp veroorzaakt? Misschien een aardbeving of het verzakken van het kalkhoudende platform waarop Malta staat. We weten echter uit de Leningrad Papyrus, (een hiëratische scroll gedateerd uit 1115 v.Chr die bewaard is in de Hermitage museum) een Egyptisch document samengesteld rond 2000 voor Christus, wat dateert uit de XII-dynastie, dat een slangen populatie werd verwoest door een "ster vallend vanuit de hemelen ". Slechts één daarvan overleefde het op een eiland "dat was voorbestemd om volledig in zee te verdwijnen." Wat is dit voor een vreemde fabel? Is het de geschiedenis over een ramp waarin is beschreven hoe een bepaalde mediterrane regio vernietigd is ? De mythe koppelt ook de slangen aan de Moeder Godinnen zoals Tanit, Innanna, Isis en Eva.
VERYYYYYYY interesting!!
Vandaag weten we dat de zeespiegel in 5000 voor Christus meer dan 15 meter lager was dan nu het geval is. Rond 2500 voor Christus, is het waterpeil al gestegen met bijna tien meter !
Hmmm, dit wist ik niet!!

Hoe dan dit dan zomaar? Echt heel vaag! Tis namelijk niet zo dat het klimaar zoveel scheelt met duizenden jaren terug? Ik las bijv. dat Egypte 'vroeger' veel groener was? En om dan te linken naar de Hunnebedden; deze komen uit dezelfde tijd blijkbaar! Dan zit er wel een ENORME beschavingkloof tussen deze groepering en het trechterbekervolk. Of is het trechterbekervolk niet zo 'dom' dan dat de boeken ons doen geloven? Ook zou het betekenen, dat de hondsrug in die tijd dus op een enorme hoogte lag?

Vragen, vragen, vragen!! Connecting the dots!!


Super topic Combi :D
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

vr 18 feb 2011, 16:59

Malta is een oud eiland met misschien wel de oudste vrijstaande "tempels" op aarde. Deze gebouwen zijn ouder dan de piramides of Stonehenge.
Is dit zeker??

Het lijkt er idd wel op dat het zeker 5000 tot 6000 jaar geleden is.
Ik vul mezelf meteen maar ff aan.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorisch_Malta

Maar ik vind dit wel merkwaardig. Ik had nog niet echt zo'n duidelijk bewijs van bouwwerken wat 6000 / 7000 jaar oud is. Nu bestaat dat dus. De piramide's kennen we natuurlijk, maar hier is ondertussen ook zoveel bullshit over geschreven dat het op dit moment allemaal erg moeilijk te zeggen is hoe oud de piramide's nou daadwerkelijk zijn.

Sowieso hier ook veel erg interessante info:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Megalithis ... _van_Malta

Die foto van bovenaf, van de megalithische tempels deed me meteen aan dat plaatje van Dodeca denken. Zie ook:
Afbeelding

Maar dat is niet alles, want dat beeldje lijkt HEEL sterk op andere voorwerpen die hier vandaan komen:

Afbeelding
Het is een liggend vrouwenbeeldje (12,5 cm lang) met brede heupen en een rok met franjes; het beeld is vervaardigd uit klei[5] en met rode oker gekleurd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slapende_Dame_van_Malta

Beeldje werd hier gevonden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/%C4%A6al_Saflieni_Hypogeum
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

vr 18 feb 2011, 17:08

Hij had daar idd een topic over gemaakt

index.php?option=com_content&view=artic ... &Itemid=95

Afbeelding

Dan zou het beeldje gemaakt kunnen zijn nav die periode waarin de planeten 'anders' stonden en de plasma ontladingen.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
baphomet
Administrator
Administrator
Berichten: 23354
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:08

vr 18 feb 2011, 19:09

Malta is een oud eiland met misschien wel de oudste vrijstaande "tempels" op aarde. Deze gebouwen zijn ouder dan de piramides of Stonehenge.
Is dit zeker??

Het lijkt er idd wel op dat het zeker 5000 tot 6000 jaar geleden is.
Ik vul mezelf meteen maar ff aan.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorisch_Malta

Maar ik vind dit wel merkwaardig. Ik had nog niet echt zo'n duidelijk bewijs van bouwwerken wat 6000 / 7000 jaar oud is. Nu bestaat dat dus. De piramide's kennen we natuurlijk, maar hier is ondertussen ook zoveel bullshit over geschreven dat het op dit moment allemaal erg moeilijk te zeggen is hoe oud de piramide's nou daadwerkelijk zijn.

Sowieso hier ook veel erg interessante info:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Megalithis ... _van_Malta

Die foto van bovenaf, van de megalithische tempels deed me meteen aan dat plaatje van Dodeca denken. Zie ook:
Afbeelding

Maar dat is niet alles, want dat beeldje lijkt HEEL sterk op andere voorwerpen die hier vandaan komen:

Afbeelding
Het is een liggend vrouwenbeeldje (12,5 cm lang) met brede heupen en een rok met franjes; het beeld is vervaardigd uit klei[5] en met rode oker gekleurd.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slapende_Dame_van_Malta

Beeldje werd hier gevonden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/%C4%A6al_Saflieni_Hypogeum


Vette link leg je daar... Ook ik moest meteen denken aan Dodeca...
1119 AD
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
nova
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 516
Lid geworden op: zo 22 aug 2010, 16:36

vr 18 feb 2011, 21:27

Het is maar een ''wilde'' speculatie maar ik moest inneens denken aan baphomets verhaal bij radio veronica over de invloed van de zon op het magnetisch veld en dat bij dieren zoals vogels hierdoor hun ingebouwd navigatiesysteem in de war raakt.

Nu dacht ik (speculaasje) volgens de verhalen van dodeca en het electric universe verhaal, in die vroegere tijden stonden de planeten op andere standen dan nu. Plasmaontladingen waren niet vreemd etc etc. (hou het even kort), nu dacht ik dus als dat het geval was in die tijd zag het grid van de aarde er anders uit en de impact van magnetische straling? had ook een heel andere impact, misschien waren deze krachten toen zoveel malen sterker aanwezig (wat waarschijnlijk ook het geval was) dat ook de mensen in die tijd eens soort ingebouwde navigatie hadden netzoals bijv. vogels die door deze (magnetische?) krachten perfect in formatie (patroon) vliegen, zo bewogen de mensen in vroegere tijden ook in een bepaald patroon, bouwden zij hun tempels, huizen etc. volgens een bepaald patroon omdat zij een ingebouwd navigatiesysteem hadden die onderling ook (collectief) op elkaar aansloot, vandaar de bouwwerken die zo vaak perfect gebouwd konden worden, en vandaar misschien dat deze gebouwen overeen komen met ongeziene aardse en universele krachten. Een connectie met de hemelen/god(en)

Kan het niet helemaal goed verwoorden maar waarschijnlijk begrijpen de meeste wel wat ik ongeveer bedoel..of het klopt is een ander verhaal maar het plopte inneens in me op.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
BL@DE
Super QFF-er
Super QFF-er
Berichten: 1547
Lid geworden op: za 09 okt 2010, 09:54

za 19 feb 2011, 19:48

Zoals ik al schreef interessant topic, maar om nu te stellen dat hier Atlantis gelegen zou hebben...ik weet het niet hoor..

Volgens Plato had het de omvang van 1 continent...dus er waren er toen 6...
De Atlantische oceaan is naar deze legende vernoemd.

De meest voorkomende locatie volgens vele onderzoekers...
Afbeelding

Die beeldjes zonder hoofd...
Nou die hebben geen hoofd nodig en je zal er ook geen vinden met hoofd.
Ook dit stelt plasma ontlading voor...
(Zie link Combi paar posten terug)
Maar hebben niets met de locatie van Atlantis te maken. Waarschijnlijk wel met de ondergang ervan. Als het uberhaubt ooit bestaan heeft uiteraard.
Het zal bij speculeren blijven, want er is weinig concreets te vinden.

Wiki:
Door de jaren heen zijn er talloze theorieën over de ligging van Atlantis verschenen. Niet alle theorieën zijn even goed onderbouwd. Er is wel beweerd dat Atlantis gevonden zou zijn in de buurt van de Azoren, Amerika, Scandinavië, de Noordzee, de Britse eilanden, het eiland Cuba, Zuid-Spanje, Kreta, Cyprus, Santorini, de Canarische Eilanden en Antarctica. Ook worden wel Egypte, Indonesië, Madagaskar en Australië genoemd als mogelijke plaatsen van Atlantis.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
Administrator
Administrator
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

za 19 feb 2011, 20:33

Ik zie Atlantis toch iets minder 'sprookjesachtig' dan doorgaands in de maatschappij verteld word.

Ikzelf vind de Theosofische gedachte erachter erg interessant.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
Administrator
Administrator
Berichten: 15995
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

za 19 feb 2011, 22:07

De scrol gaat over een Egyptische schipbreukeling die zijn verhaal verteld. Hij is tijdens een storm terecht gekomen op een eiland (Malta ?) en ontmoet daar de slang die hem het verhaal verteld over het eiland wat gedoemd was om onder te gaan. ik knip plak alleen de stukjes die iets zeggen over het gebeurde:

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Wereld Geheimen”