Stop opslag vingerafdruk

Politiek en oorlog zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alles over politiek en oorlog kun je hier terugvinden.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Tue 24 Apr 2012, 22:00

Zaak Schwarz
vrijdag, 20 april 2012 05:47
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... orten.html

Eindelijk toetsing rechtsgeldigheid van Verordening tot afgifte en opslagwijze van vingerafdrukken gevraagd aan Europese Hof van Justitie te Luxemburg

De Bochumse advocaat Schwarz is sinds 1-11-2007 verwikkeld in een juridische procedure tegen de Duitse overheid vanwege zijn bezwaar tegen de afgifte van vingerafdrukken voor het verkrijgen van een paspoort.

De rechtbank te Gelsenkirchen kondigde aan op 24 april 2012 prejustitiële vragen te gaan stellen over de rechtsgeldigheid van de Europese Verordening aan het EU Strafhof te Luxemburg.Lees...

Dat betekent dat deze zaak rechtstreeks van belang is voor Nederland waar burgers tot op heden vruchteloos hadden geprobeerd een Nederlandse rechter tot het stellen van deze vragen te bewegen.

Het betreft de betwistte rechtsgeldigheid van de Europese Verordening (EG Nr. 2252/2004 VAN DE RAAD – 13-12- 2004 & aanpassing ervan (EG nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad 2009). En heeft voor Nederland ook gevolgen voor de vingerafdrukverplichting voor het verkrijgen van een ID-kaart, waarvoor in Duitsland geen vingerafdrukken worden opgeëist.

Lees meer over de Duitse zaak en de vruchteloze pogingen vanuit Nederland om betreffende prejustitiële vragen te laten stellen door de nationale rechterlijke macht.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Tue 24 Apr 2012, 22:02

Uitspraak van Constitutioneel Hof Frankrijk op 22-3-2012, inzake biometrische paspoorten en data opslag reisdocumenten-gegevens
vrijdag, 20 april 2012 18:18
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... uatie.html

Op 22- 3- 2012 deed het Constitutionele Hof in Frankrijk uitspraak over de 'Wet betreffende de bescherming van de identiteit': de Franse Paspoortwet. Meer dan zestig leden en meer dan 60 senatoren hadden tegen deze wet beroep aangetekend.

De rechtbank veroordeelde de creatie van een geautomatiseerd bestand (database) voor het verzamelen en bewaren van de biometrische gegevens die men af moet staan voor de afgifte van het Franse paspoort en de nationale identiteitskaart. Met name de opslag van van de vingerafdrukken, als uiterst gevoelige persoonsgegevens, en het feit dat de biometrische gegevens( net als in Nederland) van bijna de hele bevolking opgeslagen zouden worden gaf de doorslag dat ‘de aard van de te registreren gegevens, de omvang van het geautomatiseerde bestand, de technische eigenschappen en de condities waaronder deze mag worden geraadpleegd,’een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, die niet als evenredig kan worden beschouwd ten aanzien van het nagestreefde doel.

Ook het gebruik van de gegevens voor justitiële toepassing werd verboden.

Ook de opzet om de reisdocumenten geschikt te maken voor het zetten van een elektronische handtekening voor commerciële transacties doorstond de rechterlijke toetsing niet.

Lees verder voor de Nederlandse vertaling van het persbericht over deze uitspraak en duiding van de consequenties ervan voor de Nederlandse rechtszaken vs de Paspoortwet.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Wed 16 May 2012, 20:06

15 mei 2012
Vingerafdrukvrije ID-kaart nog ver weg ?
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... r-weg.html


Op 27 april 2011 beloofde toenmalig minister Donner om een structurele regeling te treffen om de Nederlandse ID-kaart uit de Paspoortwet te halen en bij wet vast te leggen dat voor het verkrijgen van dit document voortaan geen vingerafdrukken meer verplicht zouden worden. Ook beloofde hij, om zo mogelijk alvast een regeling te treffen via een algemene maatregel van bestuur, omdat het traject van wetswijziging een langdurige procedure is.

Tijdens de behandeling van de noodwet inzake de wijziging van het bekostigen van de ID-kaart op 11 november 2011, verzekerde hij de leden van de Eerste Kamer dat, de toegezegde wetswijziging uiterlijk in de eerste helft van het volgende jaar aan zou bieden aan de Tweede Kamer. Aangezien er niets meer vernomen werd over het indienen van deze wet, en de datum waarop het zomerreces van de Kamer (6 juli) met rasse treden nadert, nam Burgerrechtenvereniging Vrijbit begin mei contact op met het ministerie BZK en met de Raad van State.

Bij de Raad van State was het wetsontwerp tot op heden niet ingediend. Het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) waar de ambtelijke voorbereiding plaats vind, weigerde informatie te verstrekken over hoe het met de voorbereiding staat.

Op de vraag aan Postbus 51 kwam op 9 mei het volgende antwoord:

De Nederlandse regering werkt inderdaad aan een wetsvoorstel dat er toe moet leiden dat in de toekomst (nadat de Paspoortwet is gewijzigd) nieuw uit te geven Nederlandse identiteitskaarten (zonder in de chip opgeslagen vingerafdrukken) geen officieel reisdocument meer zijn. De planning is om dit wetsvoorstel medio 2012 voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk voor te leggen. Daarna moet het wetsvoorstel ingediend en behandeld worden bij/in de Tweede en Eerste Kamer.

Dat betekent dat men vanuit het ministerie de belofte van de minister bij de voorbereiding aan de laars lapt en daar bij voorbaat twee stappen bij achterblijft, namelijk de advisering van de RvS en het terugsturen daarna van het wetsvoorstel met advies aan de minister.

Alles bij de bron; vrijbit

====================================================

maandag, 14 mei 2012 22:21
Voorbereiding wetswijziging vingerafdrukvrije ID-kaart op sterk water
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... water.html


Op 27 april 2011 beloofde toenmalig minister Donner om een structurele regeling te treffen om de Nederlandse ID-kaart uit de Paspoortwet te halen en bij wet vast te leggen dat voor het verkrijgen van dit document voortaan geen vingerafdrukken meer verplicht zouden worden.

Ook beloofde hij, om zo mogelijk alvast een regeling te treffen via een algemene maatregel van bestuur, omdat het traject van wetswijziging een langdurige procedure is.

Tijdens de behandeling van de noodwet inzake de wijziging van het bekostigen van de ID-kaart op 11 november 2011, verzekerde hij de leden van de Eerste Kamer dat, de toegezegde wetswijziging uiterlijk in de eerste helft van het volgende jaar aan zou bieden aan de Tweede Kamer.

Aangezien er niets meer vernomen werd over het indienen van deze wet, en de datum waarop het zomerreces van de Kamer (6 juli) met rasse treden nadert, nam Burgerrechtenvereniging Vrijbit begin mei contact op met het ministerie BZK en met de Raad van State.

Bij de Raad van State was het wetsontwerp tot op heden niet ingediend. Men liet weten dat er ook geen mogelijkheid was om vanuit deze instantie naar het uitblijven ervan te informeren. Dit ondanks het feit dat het uitblijven van het voorstel een direct verband houdt met de inmiddels drie lopende zaken in hoger beroep tegen de vingerafdrukeis in de Paspoortwet, en de zaken die daar in de komende tijd zullen bijkomen. Wel werd aangegeven dat een wet die eerst voor advies aan de RvS wordt voorgelegd, in geval de minister bij het aanbieden uitdrukkelijk vraagt om een spoedadvies, de Raad binnen enkele dagen een advies kan uitgeven. Dit in tegenstelling tot de reguliere termijn van 1 tot 3 maanden die het opstellen van een advies doorgaans in beslag neemt.

Het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) waar de ambtelijke voorbereiding plaats vind, weigerde informatie te verstrekken over hoe het met de voorbereiding staat.

Op de vraag aan Postbus 51 over de voortgang van zowel het wetswijzigingsvoorstel als de mogelijkheid dat er via een ambtelijke maatregel van bestuur een regeling werd voorbereid, om soelaas te bieden aan vingerafdrukweigeraars, kwam op 9 mei het volgende antwoord: Uw kenmerk is T1415141

Hieronder volgt een reactie op uw telefonische vraag. U heeft vernomen dat er plannen zijn om de identiteitskaart uit de Paspoortwet te halen. Hierdoor zou het niet meer nodig zijn om vingerafdrukken af te geven bij de aanvraag van een identiteitskaart. U wilt weten wat de status van deze plannen is.

De Nederlandse regering werkt inderdaad aan een wetsvoorstel dat er toe moet leiden dat in de toekomst (nadat de Paspoortwet is gewijzigd) nieuw uit te geven Nederlandse identiteitskaarten (zonder in de chip opgeslagen vingerafdrukken) geen officieel reisdocument meer zijn.

De planning is om dit wetsvoorstel medio 2012 voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk voor te leggen. Daarna moet het wetsvoorstel ingediend en behandeld worden bij/in de Tweede en Eerste Kamer.

Men spreekt dus van een andere planning dan toegezegd. In plaats van het vóór het zomerreces aanbieden aan de Tweede Kamer, gaat het nu om een planning voor het aanbieden aan de Raad van State.

Dat betekent dat men vanuit het ministerie de belofte van de minister bij de voorbereiding aan de laars lapt en daar bij voorbaat twee stappen bij achterblijft, namelijk de advisering van de RvS en het terugsturen daarna van het wetsvoorstel met advies aan de minister.

En dan gaat het alleen nog over een formele formulering voor wat betreft de ‘planning’. Iets wat weinig vertrouwen geeft als dat wordt gezegd door dezelfde afdeling die tegen alle waarschuwingen in het gebruik van biometrie voor de documenten heeft doorgedreven en tot op de dag van vandaag halsstarig volhoudt aan het buitengemene grote belang wat men blijft hechten aan het doorgaan met de registratie van vingerafdrukken, waarvan al meer dan een jaar bekend is dat deze totaal onbruikbaar zijn voor zowel verificatie als voor identificatie doeleinden.

Geen enkel Tweede Kamerlid heeft deze kwestie, sinds april 2011 urgent genoeg gevonden, om over deze gang van zaken ook maar één woord vuil te maken. Men was reuze tevreden met de toezeggingen, maar dat de uitwerking daarvan achterwege blijft, wordt niet als urgent beschouwd.

Heel anders ligt dat voor het, toenemend aantal vingerafdrukweigeraars, dat zonder een geldig identiteitsbewijs door het leven moet gaan, omdat de Staat hen weigert zo’n document te verstrekken, al verplicht diezelfde Staat hen anderzijds wel om zo’n ID-bewijs in allerhande situaties te moeten kunnen tonen.

Conclusie
De minister weigert van haar bevoegdheid gebruik te maken om op grond van artikel 1 van de Paspoortwet paspoorten en ID-kaarten aan te wijzen waarvoor geen biometrische gegevens hoeven te worden afgegeven.

De minister verplicht de gemeentes om geen gebruik te maken van de mogelijkheid in de Paspoortuitvoeringsregeling (PUN) om tijdelijke 1 jaar geldige ID-bewijs af te geven, waarvoor geen vingerafdrukken hoeven te worden afgegeven.

De minister negeert de eis uit de Europese Verordening dat de opslag van vingerafdrukken verplicht is wanneer deze data deugdelijk zijn en de veiligheid ervan is gewaarborgd.

De minister laat in haar reactie op het, eigen onderzoek naar de invoering van de biometrie, de aanbevelingen in het rapport van prof. Bekker achterwege, dat de Staat er goed aan zou doen om een uitzonderingsregeling te treffen voor gewetensbezwaarden.

Vingerafdrukweigeraars staan in de kou, ook zij die via een juridische procedure de vingerafdrukeis aanvechten, kunnen niet eens gebruik maken van hun fundamentele recht op ‘fair trial’, omdat zij gedurende de slepende procedures worden uitgesloten van normale deelname aan de maatschappij en hen essentiële levensbehoeften worden ontzegd.

Zij mogen geen arbeidscontact afsluiten, zich niet inschrijven bij een onderwijsinstelling, hebben geen mogelijkheid om een huis te kopen of zich in te schrijven op de wachtlijst voor een huurwoning, ze mogen geen gebruik maken van reguliere of preventieve zorg, kunnen geen aangifte doen bij de politie, en lopen daarbij dagelijks het risico om op grond van de ID-plichtwet beboet en/of gearresteerd te worden omdat ze -bijvoorbeeld als getuige van een ongeval - geen geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Reizen wordt hen ook onmogelijk gemaakt; zelfs binnen het Schengengebied. NB.Deze lijst is verre van compleet, maar slechts illustrerend voor de stelling dat men zonder identiteitsbewijs ernstig wordt gedupeerd in het recht op inkomen, onderdak en gezondheidszorg en veilig over straat te kunnen.

Op 15 mei 2012 zal overleg plaatsvinden tussen de minister en de Tweede Kamer over de Paspoortwetperikelen
FreeElectron
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 4292
Joined: Fri 12 Nov 2010, 22:26

Wed 16 May 2012, 20:16

Maar toen het om de kosten van de ID kaart ging, was er met 2 weken een noodwetje doorheen van diezelfde Donner. :whistle:

:koffie:
User avatar
dodeca
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1297
Joined: Sun 28 Aug 2011, 19:54

Wed 16 May 2012, 20:35

How To: Disable Your Passport's RFID Chip

http://www.wired.com/wired/archive/15.0 ... .html?pg=9

Ik ga zo dadelijk een nieuw paspoort halen heb net het oude ding in magnetron gedaan kijken wat er gebeurt.

Pats heavy knal, helft van paspoort zwart geblakend en een vieze geur van hier tot tokyo dus niet in magnetron, is niet ok!
User avatar
Permuter 0.
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1816
Joined: Sun 22 Aug 2010, 09:30

Wed 16 May 2012, 20:51

LOL, dat vermoedde ik ook al :lol:

Je kan een EMP gun maken van je oude fotoflitser, vervang het lampje door een spoeltje, en zappen maar wie weet wat dat nog uitricht... :huh:
het is niet wat het lijkt,... het is veel erger
User avatar
Dromen
Administrator
Administrator
Posts: 5033
Joined: Sat 21 Aug 2010, 06:38

Wed 16 May 2012, 22:36

[quote=""dodeca" post=55244"]How To: Disable Your Passport's RFID Chip

http://www.wired.com/wired/archive/15.0 ... .html?pg=9

Ik ga zo dadelijk een nieuw paspoort halen heb net het oude ding in magnetron gedaan kijken wat er gebeurt.

Pats heavy knal, helft van paspoort zwart geblakend en een vieze geur van hier tot tokyo dus niet in magnetron, is niet ok![/quote]

Klopt, doet Fr3bzy ook altijd :D
User avatar
Mec
Super QFF-er
Super QFF-er
Posts: 1518
Joined: Fri 17 Dec 2010, 19:44

Wed 16 May 2012, 22:43

[quote=""Dromen" post=55250"][quote=""dodeca" post=55244"]How To: Disable Your Passport's RFID Chip

http://www.wired.com/wired/archive/15.0 ... .html?pg=9

Ik ga zo dadelijk een nieuw paspoort halen heb net het oude ding in magnetron gedaan kijken wat er gebeurt.

Pats heavy knal, helft van paspoort zwart geblakend en een vieze geur van hier tot tokyo dus niet in magnetron, is niet ok![/quote]

Klopt, doet Fr3bzy ook altijd :D[/quote]

If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem
My Jekyll doesn't Hide
User avatar
fr3bzy
Administrator
Administrator
Posts: 2592
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:12
Contact:

Thu 17 May 2012, 06:38

ik heb het nog gezegd lol...LAAGSTE STAND & uitdrukken alsie pats zegt !

loool

:wodan:
[YES]Equality of Opportunity - [NO]Equality of Outcome
User avatar
blackbox
Administrator
Administrator
Posts: 6332
Joined: Sat 21 Aug 2010, 16:09

Thu 17 May 2012, 07:15

[quote=""fr3bzy" post=55266"]ik heb het nog gezegd lol...LAAGSTE STAND & uitdrukken alsie pats zegt !

loool

:wodan:[/quote]

<img src=" class="emoji smilies" draggable="false" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f923.svgz">
illuminati of my own reality
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Fri 18 May 2012, 19:20

Kamermeerderheid tegen vingerafdrukken in paspoort
woensdag 16 mei 2012 16:25
http://privacyfirst.nl/aandachtsvelden/ ... poort.html

Op 18 april jl. verzond Privacy First onderstaande oproep aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Vergelijkbare oproepen van Privacy First dateerden o.a. van 21 april 2011, 4 mei 2011, 8 september 2011 en 20 maart 2012:

"Geachte Kamerleden,

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg (AO) inzake de Paspoortwet op 25 april as. verwijzen wij u hierbij graag (nogmaals) naar het commentaar van Privacy First op het rapport Bekker d.d. 29 februari jl.; zie deze hyperlink. Ons inziens dient de verplichte afname van vingerafdrukken voor Nederlandse identiteitskaarten bij dit AO nadrukkelijk aan de orde te komen. Bijna een jaar na de toezegging van minister Donner om deze verplichting snel te schrappen is er immers nog altijd geen wetswijziging terzake doorgevoerd. Dit had allang kunnen (en moeten) worden geregeld, hetzij op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken, hetzij op initiatief van de Kamer. Tevens dringt Privacy First er nogmaals bij u op aan om de Nederlandse regering te verzoeken het initiatief te nemen tot wijziging van de Paspoortverordening op Europees niveau, opdat ook de verplichte afname van vingerafdrukken voor paspoorten geschrapt zal kunnen worden of tenminste een vrijwillig karakter zal kunnen krijgen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Privacy First" (Klik HIER voor de ontvangstbevestiging.)

Dit Algemeen Overleg werd vervolgens uitgesteld naar 15 mei en vond gisteren plaats met als resultaat dat bovenstaande aanbevelingen van Privacy First door een meerderheid van de Tweede Kamer zijn overgenomen; klik HIER voor een geluidsopname (mp3, 84 MB). Op de vraag van Pierre Heijnen (PvdA) wanneer een wetsvoorstel ter invoering van een identiteitskaart zonder vingerafdrukken zal worden ingediend, antwoordde minister Spies (BZK) dat dit nog vóór deze zomer zal gebeuren. Tevens sprak een Kamermeerderheid van PvdA, PVV, D66, SP en GroenLinks zich uit voor het schrappen van de verplichte afname van vingerafdrukken voor het paspoort en drong er bij de minister op aan om zich daar in Brussel sterk voor te maken. Volgende week zal de Tweede Kamer hier een motie over aannemen. De Nederlandse regering heeft dan het mandaat om op Europees (en internationaal) niveau te kunnen onderhandelen over wijziging van de Europese Paspoortverordening.

Hiermee lijkt de cirkel rond: op initiatief van Nederland (onder Amerikaanse druk) besloot de Europese Unie in 2004 tot verplichte opname van vingerafdrukken in paspoorten. Nut en noodzaak daarvan zijn echter nooit aangetoond. Daarnaast is van opname van vingerafdrukken in Amerikaanse paspoorten evenmin ooit sprake geweest. Het is nu aan Nederland om in Brussel haar eigen biometrische rommel te gaan opruimen: "the polluter pays". Daarbij zal Nederland landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ongetwijfeld snel aan haar zijde kunnen vinden. Hypocriete Amerikaanse druk mag in dit verband geen hindernis vormen. Integendeel: ook de Verenigde Staten zullen moeten gaan inzien dat hun buitenlands beleid slechts weerstand oplevert en (daardoor) uiteindelijk averechts werkt. De tijd dat de afname van vingerafdrukken onder het mom van terrorismebestrijding kon worden afgedwongen ligt inmiddels ver achter ons. Het zou van visie getuigen als men dat anno 2012 ook zou gaan inzien in The Land of the Free and the Home of the Brave.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Tobi
Top
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Mon 21 May 2012, 18:30

NIEUWS uit de Tweede Kamer over Paspoort en ID-kaart perikelen
zondag, 20 mei 2012 18:59
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... -2012.html


Verslag Algemeen Overleg Tweede Kamer op 15 mei 2012 over de Paspoortwet

met aantekeningen van Burgerrechtenorganisatie Vrijbit

Audio, Stenografisch verslag wordt op website van Tweede Kamer gepubliceerd

1- Wetsvoorstel wijziging Paspoortwet en invoering vingerafdrukvrije ID-kaart, 2 - Vingerafdrukken, 3- Positie bezwaarden tegen gebruik biometrie voor paspoorten/IDkaarten, 4- EU beleid over vingerafdrukverplichting wijzigen, 5- Foutmarge vingerafdrukregistratie, 6- Verwijdering vingerafdrukken uit databases, 7- Iris scan, 8- Centrale database van de baan, 9- Gebruik persoonsgegevens van paspoorten/ID-kaarten door buitenlandse autoriteiten, 10- Afschaffing van kinderbijschrijvingen op paspoort/ID-kaart ouders cq voogd

1- Wetsvoorstel wijziging Paspoortwet en invoering vingerafdrukvrije ID-kaart

In de TK werd gezegd dat het wetsvoorstel over invoering van de vingerafdrukvrije ID-kaart volgens planning wel degelijk nog voor de zomer zal worden gepresenteerd. Onvermeld bleef dat zelfs als dit wetsvoorstel, en het daarvoor noodzakelijke Paspoortwetswijzigingsvoorstel, nu voor advies wordt aangeboden bij de Raad van State dit niet conform de toezegging is dat het voorstel in de eerste helft van dit jaar bij de Tweede Kamer zou worden aangeboden (lees...)

Naar verwachting zou de nieuwe ID-kaart op zijn vroegst in oktober 2013 kunnen worden ingevoerd.

Natuurlijk niemand hoe lang de Tweede Kamer nog over het wetsvoorstel wenst te onderhandelen en of daarna tweede en Eerste kamer wel akkoord gaan....... maar volgens de planning zal er niet eerder een vingerafdrukvrije ID-kaart verkrijgbaar zijn, als dit van het nu nog te beginnen traject van structurele reguliere wetswijziging afhangt.

De datum oktober 2013 valt, naar wij begrijpen uit de woorden van de minister,samen met de sowieso geplande invoering van een nieuw modelletje reisdocument ( paspoort/ID-kaart). Waarvan zowel de minister als alle Kamerleden enthousiast zijn dat deze 10 jaar geldig zullen zijn.

Nieuw modelletje betekent ander kaftje + nieuwe veiligheidskenmerken (die 15 jaar moeten meegaan).

Als het aan de onverminderd ambitieuze ambtenaren van het agentschap basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van het ministerie ligt zal de chip in de ID-kaarten dan een nieuwe functie erbij krijgen. In plaats van de vingerafdrukkenopslag wil men daar dan een elektronische handtekening functie aan toevoegen (ter vervanging van de onveilig gebleken DigiD).

Dit onderwerp (E-NIK) kwam niet ter sprake, omdat de minister informatie hierover aan de Kamer niet toezend in verband met de Paspoortwetperikelen, maar als reactie op vragen over het invoeren van landelijke referendums (2-3-2012) en onder het hoofdstuk kop 'elektronische identiteitsinfrastructuur en ontwikkelingen op het gebied van identiteitsfraude en –fouten'(16-3-2012). Maar ongetwijfeld zal het wel van invloed zijn op de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe nationale ID-kaart. Tenzij dit voorstel door de minister bij voorbaat toch maar gelijk uit het wetsvoorstel schrapt nu het Franse Constitutionele Hof op 22 maart 2012 het optuigen van de Franse paspoortwet met een functionaliteit van gebruik van een elektronische handtekening verboden heeft.

2 - Vingerafdrukken

Nutteloos, maar tot medio 2013 gaan we er wel mee door

Zowel de Kamerleden als de minister zelf waren het er over eens dat de vingerafdrukken nergens voor worden gebruikt.

De minister maakte daarvan dat ze weliswaar in geen enkele omstandigheid effectief worden gebruikt, maar dat dat niet betekent dat ze helemaal nutteloos worden afgenomen....omdat ze in de toekomst misschien alsnog wel gebruikt zouden kunnen gaan worden.

Twee keer gaf ze deze uitleg aan de hand van de mededeling dat het met de digitale gezichtsopname ook zo is gegaan dat deze sinds 2006 wordt opgeslagen en nu pas van lieverlee door douanediensten wordt gebruikt.

Dat slaat natuurlijk nergens op qua minimale voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een inbreuk op de bescherming van het privé-leven en de lichamelijke integriteit van de burger te mogen maken. Ofwel het is flagrant in strijd met het doelbindingsprincipe volgens art. 8 van het Europese Verdrag van de Rechten voor de Mens ( en andere hogere internationale wetgeving en verdragen).

Des te pijnlijker is het om de minister nu de volkomen nutteloze registratie van vingerafdrukken te horen verdedigen aan de hand van mogelijk toekomstig gebruik, waar het gaat over de gezichtsscans omdat de Nederlandse burger, noch het parlement zelfs maar werden ingelicht over het gewijzigde gebruik dat gemaakt zou gaan worden van de pasfoto's die ze van oudsher altijd al moesten inleveren.

Het voorstel van van Raak (SP) om de voorgedrukte vingerafdrukken van minister Spies standaard in alle documenten af te drukken, wilde ze niet aan meewerken. Toen van Raak zijn eigen vingerafdrukken hiervoor voor beschikbaar stelde, 'om niet langer de burgers lastig te vallen met de verplichte afgifte van vingerafdrukken die nergens voor gebruikt worden en waarvan het kennelijk ook niet geeft dat ze niet overeenkomen met die van de persoon van het document', werd dat niet als serieuze optie beschouwd.

3- Positie bezwaarden tegen gebruik biometrie voor paspoorten/IDkaarten


Het woord gewetensbezwaarden is niet gevallen. Noch de minister noch een van de Kamerleden heeft met één woord gerept over de noodzaak om in elk geval een tijdelijke oplossing te bieden voor mensen die in deze omstandigheden weigeren hun vingerafdrukken af te geven en tot oktober 2013 niet over een reisdocument of geldig identificatiebewijs zouden kunnen beschikken.

Wel zei de minister dat ze in de wetswijziging álle aanbevelingen uit het rapport Bekker had overgenomen. Dat doet veronderstellen dat er naast een vingerafdrukvrije ID-kaart ook een regeling voor bezwaarden tegen biometrie in de wetswijziging ten aanzien van paspoorten zal worden opgenomen.

Maar aangezien de minister in haar reactie op rapport Bekker de aanbeveling tot het treffen avn een regeling voor gewetensbezwaarden onvermeld blijft, valt te betwijfelen of zij haar bovenstaande uitspraak inderdaad gestand zal (willen) doen.

Voor reactie minister Spies op rapport Bekker zie Kamerbrief 12 maart 2012

4- EU beleid over vingerafdrukverplichting wijzigen

Kamerbreed werd de minister gevraagd er voor te zorgen dat zij, en haar mede ministers, proactief gaan lobbyen in de Raad van Europa voor de totale afschaf van de EU verplichting tot vingerafdrukafname voor reisdocumenten. En wel direct met ingang van het overleg komende week. Hoewel de minister aangaf dat zij zelf helemaal niet tegen de afschaffing is, maar blijft inzetten op een technische verbetering van de vingerafdruk technologie, verdedigde ze evengoed de stelling dat de Nederlandse regering zich hier in Europees verband al meermalen sterk voor had gemaakt, maar dat alle andere landen dat niet zien zitten.

Ze wilde wel toezeggen dat zij en haar collega's Opstelten en Leers zouden doorgaan met deze kwestie pro-acktief aan te kaarten, maar dat moest dan wel in wandelgangen en bij etentjes gebeuren 'omdat er anders toch geen gehoor zou worden gegeven door anderen en je er dan weer een poos niet meer over kon beginnen'.

De Kamer besloot daarop een motie te gaan opstellen met het verzoek dat de regering een A4tje moet opstellen over hoe men deze kwestie, pro-aktief en minder calorierijk, in de Europese minster Raad gaat aanpakken.

5- Foutmarge vingerafdrukregistratie

Ondanks de uitspraken van voormalig minister Donner in het AO 27-4-2011 dat hij over informatie beschikte dat de foutmarge van vingerafdrukken bij verificatie 25% bedraagt, beweerde de huidige minister niet over gegevens in zake de foutmarges te beschikken.

Dat kwam, zo legde ze uit omdat er enkel gegevens hierover bekend worden als een gemeente -die de instructie van het ministerie om bij uitgifte de gegevens standaard NIET te verifiëren- in de wind slaan en daarna uit eigener beweging hierover informatie over hun bevindingen verstekken.

MAAR, nu inmiddels ruim 7 miljoen burgers hun vingerafdrukken hebben gegeven, komt er in een beperkt aantal gemeenten een- tijd en geld verspillend- onderzoek waarbij er 'onder gecontroleerde omstandigheden' onderzoek zal worden gedaan naar de kwaliteit van de vingerafdrukken.

De VVD liet weten het 'zorgelijk' te vinden dat er geen cijfers zouden zijn.

Vrijbit veronderstelt dat dit onderzoek 'Als het Kalf Verdronken Is', wel te maken zal hebben met het Europese Justitie onderzoek naar de uitvoering van de Nederlandse Paspoortwet en de toepassing van vingerafdrukken in het bijzonder. Aangezien de Europese Verordening verplicht tot het gebruik van deugdelijke gegevens en een veilige verwerking, zal men daar niet kunnen aankomen met de mededeling dat men niet over cijfers beschikt van het aantal gevallen dat de vingerafdruk-kwaliteit zo slecht is dat ze bij controle niet blijken overeen te komen met die van de betrokken persoon. Noch met de redenering dat de regering uit het ontbreken van geharmoniseerde Europese kwaliteitseisen heeft opgemaakt dat Nederland volgens de EU Verordening toch verplicht zou zijn om vingerafdrukken in de documenten te verwerken, ook al blijkt men technische niet te kunnen realiseren dat die persoonsgegevens minstens overeenkomen met die van de betrokken burgers.

6- Verwijdering vingerafdrukken uit databases

De beëdigde ambtenaar van het ministerie van BZK, die tijdens de rechtszaken van 25 januari 2012 op aandringen van de rechter opbiechtte dat de vingerafdrukverwijdering niet plaatsvond en de opslag in de gemeentelijke databases slechts 'niet raadpleegbaar' werden gemaakt en dat er totaal geen zicht op was dat per 1 oktober 2012 ook alle, voor die tijd afgegeven vingerafdrukken, uit de databases verwijderd zouden zijn, (lees...) zat tijdens het overleg driftig met het hoofd te schudden toen dit werd gememoreerd.

De minister liet weten dat de opslag van vingerafdrukken die na juni 2011 waren afgegeven verwijderd zouden zijn en dat het ingeschakelde bedrijf Fox-In op schema liep met het testen van de verwijdering van de 'oude' vingerafdrukken, zonder dat het hele systeem van de reisdocumentatie zou instorten', en dat deze dus conform belofte per oktober definitief verwijderd zullen worden.

Allebei kan niet waar zijn:

Vooralsnog hebben de honderden gemeentes, die op de brief die Vrijbit hen hierover schreef, laten weten dat er van verwijdering geen sprake is, en dat de vingerafdrukken in hun databases tot op heden alleen maar de status ' niet raadpleegbaar' hebben gekregen. ( waardoor betrokken burgers dus de database dus ook niet meer kunnen raadplegen om te controleren of hun gegevens er nog in staan).

Het lijkt er derhalve op dat de ambtenaar de rechtbank niet heeft voorgelogen en dat de minister doet of ze van niks weet in een poging om tijd te winnen tot 1 oktober. Dan mag, de minister die dan verantwoordelijkheid draagt voor deze kwestie aan de Kamer gaan uitleggen dat de verwijderingoperatie niet is gelukt.

Over de verwijdering van de, tot de persoon herleidbare, log- en uitwaaier bestanden van de vingerafdrukken is niets gezegd.

7- Iris scan

Het voorstel van de SP om in plaats van vingerafdrukken de irisscan in te voeren, serveerde de minister gelijk af met de mededeling dat dit ooit wel was overwogen maar als mogelijkheid definitief was verworpen.

Waarom de SP al jaren iedere keer weer over een irisscan begint is onduidelijk. Zeker voor een van de weinige politieke partijen die al voor de invoering van de Paspoortwet tegen de vingerafdrukregistratie waren. Aangezien dit over een biometrische registratie gaat waarvan de technologie qua privacyinperking alle perken te buiten gaat vanwege het mogelijke gebruik voor vol-automatische identificatie op afstand. Een toepassing die als consequentie heeft dat een mens volkomen onkundig wordt van door wie en waarvoor zijn doen en laten wordt geregistreerd en gecontroleerd t/m mogelijkheden voor robot eliminatie systemen toe.

De mededeling van de minister raden we aan te beschouwen met de blik van nu en een blik op de toekomst. ( de dooddoener uit het rapport Bekker waarmee alle fouten uit het verleden worden vergoelijkt) Te verwachten valt dat hier opnieuw een politieke spel wordt gespeeld waarbij het gebruik van de irisscan, 'met de blik van toen op techniek die (dan) nú verbetert is, naar wij vrezen opnieuw zal opduiken zodra de vingerafdruktechnologie in EU verband echt bij het blik vuilnis wordt gezet.

8- Centrale database van de baan

Voor het eerst heeft een minister zich uitgelaten dat beoogde Super-Centrale, 24uurs/7dgse on-line, Staatsdatabase voor reisdocumentengegevens van de baan is.

Dat zou betekenen dat waar haar voorganger in 2011, tegen de wil van de meerderheid van de Tweede Kamer in, vasthield aan het toekomstig in werking laten treden van dit deel van de Paspoortwet-2009, dit onderdeel bij de wijziging van de Paspoortwet eruit gekieperd zal worden.

Waarbij Vrijbit aantekent dat het hier in feite om een non-issue gaat, waar de Kamer dan wel reuze trots op is, maar wat door de technologische mogelijkheden om digitale reisdocumentenadministraties en gegevens uitwisseling te koppelen in de praktijk weinig uitmaakt voor de mogelijke koppeling van de gegevens met die uit de gemeentelijke Basisadministraties via een en de zelfde KPN/GemNet constructie.

Lees...

De relatie tussen het gebruik van reisdocumenten en GBA administratie en Justitiële stafketendossier gegevens kondigde de minister van aan dat de Kamer daar in het najaar een notitie over zou ontvangen.

9- Gebruik persoonsgegevens van paspoorten/ID-kaarten door buitenlandse autoriteiten

De minister bevestigde dat er inmiddels, in tegenstelling tot wat tot op heden altijd was beweerd, WEL degelijk sleutels van de RF-ID chip in de reisdocumenten worden verstrekt aan buitenlandse autoriteiten..... Maar dat was niet voor het eggie, maar alleen voor testsituaties.....

Dat de minister op 30 maart 2012 schriftelijk had laten weten geen antwoord te kunnen geven op de vraag van D66 of via de Patriot Act door de VS paspoort/ID-kaart-gegevens konden worden opgeëist van fabrikant Morpho, werd niets over gezegd.

Wel liet de minister aan de Kamerleden weten dat ze niet zou ingaan op de onzinnige suggestie van een der aanwezige kamerleden om in de Nederlandse Paspoortwet een passage op te nemen dat het voor buitenlandse autoriteiten verboden was om misbruik te maken van de persoonsgegevens van Nederlandse burgers.

10- Afschaffing van kinderbijschrijvingen op paspoort/ID-kaart ouders cq voogd

De minister vond dat over het afschaffen van de kinderbijschrijvingen uitstekend was gecommuniceerd naar ouders en gemeentes toe.

De stroom klachten van ouders/voogden en reisorganisaties ten spijt, achtte zij dat er absoluut niet van chaos gesproken kan worden en dat tot nu toe alles goed verliep.

Alle aanvragen voor eigen documenten die tot 10 mei werden aangevraagd worden geleverd. Aanvragen die tot nu toe werden gedaan idem.

Aanvragen voor kinderen die niet waren bijgeschreven op een document van ouders/voogd, zoals bijvoorbeeld net geborenen, worden beschouwd als reguliere aanvragen die gewoon binnen drie dagen zouden kunnen worden afgehandeld.

Blijven nog over 300.000 kinderen die bijgeschreven staan, waarvan de geldigheid om te reizen per 16 juli 20102 vervalt. Als men die aanvragen, ondanks de extra openingstijden op de gemeentehuizen en extra ploegendiensten en aanschaf van nieuwe machine bij de producent, geen document kan verstrekken zodat er van de zomer op vakantie in het buitenland kan worden gegaan, dan worden er handgeschreven nooddocumenten op de gemeentehuizen beschikbaar gesteld. Met een geldigheid van 1 jaar.

De reeks klachten over het afschaffen van de bijschrijvingen hebben ertoe geleid dat alsnog geregeld gaat worden dat in de toekomst de naam van de ouders op het kinderpaspoort/ID-kaart mogen worden vermeld.

Over het feit dat de ouders niet geïnformeerd werden over de consequentie dat, onder hun verantwoordelijkheid, door de afschaffing van kinderbijschrijvingen de Staat nu ook de vingerafdrukken van 12- en 13 jarigen en de digitale gezichtsscan van alle kinderen gaat registreren, is geen woord gezegd.

Ouders en voogden die hier bezwaar tegen hebben zullen dus geen reisdocument kunnen (laten) aanvragen om met de kinderen naar het buitenland te kunnen reizen.

De enige reguliere ontsnappingsmogelijkheid voor ouders die kinderen bijgeschreven hebben staan op een eigen document, zou erin bestaan dat zij, zodra het moment zich voordoet dat de gemeentehuizen de hausse van aanvragen vlak voor de zomervakantie niet aankunnen, een tijdelijke 1-jarige handgeschreven- niet biometrisch laissez-passé kunnen krijgen.

Maar ook dit biedt alleen soelaas voor de opslag van vingerafdrukken voor kinderen die niet buiten de EU reizen, ter overbrugging tot de invoering van de vingerafdruk-vrije ID-kaart
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 24 May 2012, 17:05

woensdag, 23 mei 2012 05:19
Rapport Bekker: Dociel doch vernietigend!
https://www.vrijbit.nl/dossier/registra ... 80%99.html


Verslag en commentaar door Burgerrechtenvereniging Vrijbit op het onderzoek naar de 'besluitvorming biometrie op reisdocumenten'

Inleiding

Het rapport Bekker, doet verslag van het onderzoek, wat in opdracht van minister Donner, werd ingesteld naar de invoering van de biometrie in de paspoorten en ID-kaarten.

Opdracht was om te onderzoeken hoe het ministerie de invoering van de biometrie beleidsmatig voorbereidde en of het parlement daarover zodanig was geïnformeerd dat men over de juiste informatie beschikte om op een democratische wijze over het invoeren van de Paspoortwetgeving te hebben kunnen beslissen. Ook het doen van aanbevelingen, met name ook over hoe nu om te gaan met de huidige wetgeving, maakte deel uit van de opdracht.

Aanleiding voor het rapport was de kritiek, die 13 deskundigen op een rij , op 20 april 2011 tegenover een aantal perplexe Tweede Kamerleden hadden geuit over de manier waarop het gebruik van biometrie – met name het gebruik van de vingerafdrukken- door het ministerie was gepusht en vervolgens door het parlement werd gejast.

Het rapport Bekker bestaat uit verschillende onderdelen:

A- Rapportage naar onderzoeken in opdracht van BPR 1998-2005 (na 2005 is niet onderzocht)

Het deelrapport ( Bijlage 3- RAD/2012/6) stelt dat alle informatie uit 1998 ontbreekt over de onderzoeksopdrachten die het ministerie liet uitvoeren over de invoering van het gebruik van biometrie voor de reisdocumenten.

Dit betreft allereerst het onderzoek 'naar de toepassing van biometrie op grond waarvan zal worden bepaald of het tot de reële mogelijkheden behoort om biometrische identificatie- als additionele functionaliteit- onder nader te bepalen voorwaarden op te nemen in de Nieuwe Generatie Reisdocumenten(NGR) '. Dat dit onderzoek wel werd gedaan blijkt uit de brief januari 1998 van staatssecretaris Kohnstamm aan Tweede Kamer, Kamerstukken 25 764,nr.4. die elders in het rapport vermeld staat. Ook gaat dat om het 'vooronderzoek NGR naar noodzaak, wenselijkheid en haalbaarheid van het gebruik van chiptechnologie en biometrie'. Vermeld in de brief van Kohnstamm juni 1989 kamerstukken 25 764, nr. 7.

Van de wel aanwezige documentatie over onderzoeks- en externe inhuur-opdrachten van het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) wat onder het ministerie BZK ressorteert, ontbreekt veel relevante informatie. Bij 14 van de 20 onderzoeksopdrachten en bij 8 van de 16 inhuuropdrachten is geen overweging te vinden waaruit blijkt om welke reden aan een bepaalde opdrachtnemer de opdracht was verstrekt of waarom slechts één aanbieder is benaderd. Meer dan de helft van de offerteaanvragen ontbreekt. Een deel van de opdrachten blijkt onrechtmatig, omdat deze niet volgens de geldende wet-en regelgeving werden verstrekt. Meermalen werden dezelfde personen via verschillende bedrijven ingehuurd. Een bedrijf blijkt een opdracht te hebben binnengehaald nadat er € 5000,00 'subsidie' was betaald. Opdrachten zo luidt de conclusie van het rapport werden verstrekt aan 'de gewenste partij' volgens het criterium dat er geen ongewenste vertraging van het project mocht ontstaan en personen werden ingehuurd op grond van de overweging of ze goed in het team paste.

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat men niet uitsluit dat er nog meer opdrachten zijn verstrekt. Maar dit leidt niet tot enige conclusie of zelfs maar vermelding van het feit dat het onderzoek nou juist ook als doel had om te onderzoeken wat er waar was van de aantijgingen dat onwelgevallige informatie door het BPR systematisch werd achtergehouden.

De onwettige praktijken, vriendjespolitiek en blind afstevenen op het zo snel en vlekkeloos mogelijk verwezenlijken van de wens van een klein ploegje ambtenaren om biometrie in te voeren, wordt als 'niet altijd voldoende transparant' beoordeeld maar gevolgd door de uiterst coulante houding versus de betrokken ambtenaren dat men niet 'heeft kunnen vaststellen dat dit bewust niet is gebeurd'. De reactie hierop van minister Spies luidt dat er dus volgens Bekker en haarzelf op geen enkele wijze sprake is van enige twijfel aan de integriteit van de bij BPR werkzame ambtenaren.

Wellicht zou zij hier anders tegenaan kijken als zij aanwezig was geweest bij de expert-meeting op 20 april 2011. Uit de mededeling in het rapport dat 'de werksfeer niet altijd even goed was geweest' wordt namelijk niet duidelijk, wat die dag wèl helder naar voren kwam, namelijk dat BPR geen enkele vorm van kritiek tegen de invoering van biometrie duldde en daarbij niet schroomde om mensen die twijfelde aan de doelmatigheid, veiligheid of de snelle invoering, het werken onmogelijk te maken.

B- Chronologisch overzicht besluitvorming

Hoewel dit schematisch opgezette overzicht uit het rapport, zeer overzichtelijk is om overzicht houden over het proces van besluitvorming die tot de huidige Paspoortwetgeving leidde, gaat dat niet op voor de inhoudelijke informatie.

De vermelding van welke bewindslieden als minister of staatsecretaris verantwoordelijk waren voor het dossier, levert onduidelijkheid op ten aanzien van twee aspecten. Allereerst ontbreekt de vermelding van welke ministers ook verantwoordelijkheid voor de kwestie droegen, ten tijde dat dit praktisch in de portefeuille van de staatsecretaris thuishoorde. Zo is de Paspoortwet-2009 weliswaar ingevoerd onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Bijleveld (CDA), maar was ter Horst (PvdA) van 22 februari 2007 tot 20 februari 2010 als minister eveneens verantwoordelijk op dit dossier.

Wat ook niet uit de verf komt is hoe de splitsing van het ministerie van Binnenlandse Zaken ten tijde van de regeringsdeelname van D66 van invloed is geweest.

Over de Europese Verordening in 2004 staat geheel tegen de waarheid in, vermeld dat deze de verplichting invoerde tot opneming van twee vingerafdrukken in de chip van het reisdocument. De Verordening verplicht inderdaad wel tot de opname van vingerafdrukken, maar de manier waarop is zeer beslist niet nader vastgelegd dan dat deze persoonsgegevens moet worden opgenomen in een 'interoperabel'- dat wil zeggen machineafleesbaar- medium. Dat vormt een zeer kwalijke fout omdat uitgerekend het gebruik van de RF-ID chip in de documenten een van de grote kritiekpunten vormt met betrekking tot de onveiligheid van gebezigde opslag van de vingerafdrukdata.

Daarmee maakt deze, onopvallende vermelding in het overzicht (blz.12) onbedoeld in één klap duidelijk wat het onderzoek van Bekker uiteindelijk beoogde te bereiken. Het toont zonneklaar aan hoe ver de invloed van de foute informatievoorziening door het BPR strekt. En hoe vilein de framing werkt om het gebruik van biometrische identificatiemethoden met behulp van RF-ID technologie, aan de man te brengen. De methode 'Als je maar lang genoeg dezelfde leugen verkondigd gaat iedereen het op den duur geloven' werkt nog steeds. Ook waar in dit digitale tijdperk, de tekst van de Verordening met een simpele muisklik via internet voor iedereen te lezen staat: 2. Voor deze paspoorten en reisdocumenten wordt een opslagmedium gebruikt dat een gezichtsopname bevat. De lidstaten nemen ook vingerafdrukken in een interoperabel formaat op. De gegevens worden beveiligd en het opslagmedium heeft voldoende capaciteit en is voldoende geschikt om de integriteit, de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

Tegelijkertijd zorgt deze uiterst brutale vorm van indoctrinatie ervoor dat iedere binnenlandse vorm kritiek bij voorbaat ter zijde kan worden geschoven, omdat we daar hier niet over beslissen en 'het van Europa moet'.

C- BEVINDINGEN MR. ROEL BEKKER

De invoering van biometrie in de reisdocumenten betreft de lichaamskenmerken die geschikt zijn voor gebruik voor automatische identificatiemethoden. Het gaat daarbij om de gedigitaliseerde gezichtsopname die op 26 augustus 2006 werd ingevoerd en om de vingerafdrukken die vanaf 21 september 2009 verplicht moeten worden afgegeven.

De opdracht luidde:'onderzoek te verrichten naar het verloop van de invoering van digitale biometrische kenmerken ' Toch wordt in het rapport al in de eerste zin duidelijk dat Bekker geen onderzoek doet naar de wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgehad met betrekking tot de digitale gezichtsscan, maar 'biometrische gegevens gelijk stelt aan het 'c.q.'gebruik van vingerafdrukken.

De opdracht luidde ook uitdrukkelijk om niet vanuit de kennis die we nu hebben over het Paspoortwet fiasco te oordelen, maar in het licht van de omstandigheden in het verleden. Daarmee werden bij voorbaat de scherpste kanten van het onderzoek afgehaald, omdat nu het debakel gerelativeerd kan worden met teksten als 'in het begin was er sprake van een zekere argeloosheid' en vergoelijkt kan worden met de traumatische gebeurtenissen van 9/11 en latere terroristische aanslagen in Londen en Madrid.

Deze insteek dat het de aanslagen zelf, waren die 'de invoering van de biometrie extra gewicht gaven' achten we niet zo objectief. Wil er echt zicht komen op het besluitvormingsproces, dan dient rekening te worden gehouden met een heel ander scenario. Namelijk met dat waarin de voortdurende bangmakerij van de overheid met veronderstelde terrorismedreiging, als motor diende om plannen zoals de invoering van biometrie, in versneld tempo te kunnen uitvoeren, zonder daarbij gehinderd te worden door lastige maatschappelijke discussie of democratische besluitvormingsprocessen. Dat geldt ook voor de argeloosheid die als gegeven wordt verondersteld. Dat klinkt allemaal wel heel aannemelijk, en het klopt ook wel dat de regering en het parlement een soort heilig geloof tentoon spreidde over de veronderstelde zegeningen die de technologische ontwikkelingen ons zouden brengen. Maar of dat dan automatisch ook gold voor iedere individuele bewindspersoon en voor de beleidsvoorbereidende ambtenaren, zou onderzocht moeten worden. De signalen van het zich 'fabrikant afhankelijk' laten informeren uit de expert-meeting op 20-4-2012 wijzen daar in elk geval niet op. Evenmin als de rol die de internationale defensie-securityindustrie in het Europese voorspel van het gebruik van biometrie in de EU speelde .

Bekker redeneert aansluitend hierop met de redenering dat de paspoortaffaire eind jaren '80, als positief gevolg had gehad dat er Nederlands paspoorten (lees en ID-kaarten) van super goede kwaliteit waren ontwikkeld. Tot zover juist, maar om daarop dan te concluderen dat men DUS ontvankelijk was om het paspoort nog beter te maken... klinkt nogal amateuristisch. Eerder lijkt het aannemelijk om te stellen dat men, gezien de faam van de kwalitatief hoog gewaardeerde paspoorten de kans schoon zag om in Europa een nieuwe identificatie-documenten-markt te gaan ontwikkelen.

En waarachtig, dan begint op bladzij drie van het rapport de toon van het rapport te veranderen, als man en paard genoemd worden: 'Trots en ambitie'/ 'met name de Kamer wilde biometrie' / 'het paste in innovatieve ICT-toepassingen'/ 'marktpartijen waren zeer geporteerd'/ 'minister Van Boxtel was zeer enthousiast en maakte veel tempo samen met de ingehuurde projectleider Nieuwe generatie Reisdocumenten'/ 'discussie over de wenselijkheid van biometrische gegevens in paspoorten ontbrak' / verschil van afgifte vingerafdrukken voor paspoorten en het gebruik van dacylogiscopische onderzoek naar gevonden vingerafdrukken voor criminaliteitsbestrijding werd over het hoofd gezien'.

En zo volgt hierop, er werden in dit stadium wel degelijk, en terechte, waarschuwingen geuit. Maar dat deze niet serieus werden genomen, ligt volgens Bekker niet aan het ministerie. De schuld hiervoor wordt gelegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens, die haar kanttekeningen niet krachtig genoeg inbracht en verder zouden alle andere critici te zacht of te onduidelijk of op het verkeerde moment hebben gewaarschuwd. En zouden de waarschuwingen niet gehoord of verkeerd geïnterpreteerd zijn omdat ze niet van vertegenwoordigers van grote organisaties kwamen.

Desalniettemin oordeelt Bekker dat de kennis van BZK niet samenhangend was, vooral het bedrijfsleven invloed probeerde uit te oefenen en men dus wel wat meer had mogen investeren in het opbouwen van een kennisinfrastructuur.

Maar toen de EU het Nederlandse initiatief van de invoering van biometrie overnam, hoefde dat al niet meer.

Bekker valt het op dat er tot 2005 nog duidelijk sprake is van projectplannen, met beslisdocumenten goede fasering, expliciete beschrijvingen van proeven en normering van testresultaten. Daarna wordt dat steeds minder, alles gaat dan draaien om het zo snel mogelijk invoeren van biometrie, en er worden steeds meer doelstellingen, zoals terrorisme bestrijding als aanvulling op look-a-like fraude- bijgesleept.

Bij de uitleg over de pogingen van de overheid om een rechtstreeks scan van het gezicht te gaan maken in plaats van nog langer van pasfoto's gebruik te maken, slaat het rapport de plank volledig mis.

Gesteld wordt dat men het de burger makkelijker wilde maken om op Burgerzaken een foto te laten maken- terwijl het juist ging om de digitalisering van de pasfoto te kunnen gaan afschaffen omdat een rechtstreekse gezichtsscan beter toepasbaar is voor automatische gezichtherkenningssystemen. De stelling dat men daar niet toe overging omdat men ook de fotografiehandel aan zijn trekken wilde laten komen, geeft wel een heel vertekend beeld van de feitelijke gang van zaken dat er al een wetsvoorstel lag om pasfoto's van vakfotografen te verbieden maar dat introk nadat de vakfotografen wegens aanstaande broodnijd de straat op waren gegaan. (pag 5 van 11)

Ook de wijze waarop besloten over het omzetten van de gemeentelijke databanken naar een Centrale staatsdatabank is vermeldenswaardig. Bekker volgt dociel de manier waarop Donner op 27 april 2011 beweerde dat hij als minister van BZk voor de centrale opslag was- ook nadat een Kamermeerderheid zich daar uitdrukkelijk tegen had gekeerd.....maar dat hij als minister van Justitie er ook tegen was geweest. In de voorzichtige bewoordingen 'wellicht met in het achterhoofd de gedachte dat in ruil daarvoor dan de vingerafdrukken niet in de chip van het document zouden hoeven worden opgenomen', tekent zich het verweer af van een minister die buitengewoon goed op de hoogte is van alle gevaren van het gebruik van RF-ID chips en zich alvast indekt tegen te verwachten verwijten dat hij de bevolking daar desondanks mee in gevaar heeft gebracht.

Bijzonder ook is de kwalificatie dat het goede projectleiders betaamd dat ze erop aanstuurde om de biometrie zo snel mogelijk ingevoerd te krijgen, zonder ruimte te bieden aan mogelijke vertraging door contra-expertise. Een gewetensvolle projectleider die belast is met de invoering van zoiets ingrijpends als het gedwongen moeten afstaan van lichaamskenmerken van de gehele bevolking, zou juist wel ruimte moeten bieden om geopperde bezwaren en risico's op hun merites te beoordelen.(pag. 6) De redenering die Bekker hier hanteert is net zo dom als de stelling dat een bruggenbouwer pas een goede projectleider is als de brug maar zo snel mogelijk wordt gebouwd, ongeacht of je daar dan veilig over heen kan.

Terecht is de observatie dat het een ongelukkige constructie was dat bij BPR de beleidsontwikkeling en uitvoering voorheen in één hand lagen. Scherp de constatering dat de voortgang werd gestuwd door te doen voorkomen dat het bij de invoering van biometrie enkel om het technisch uitvoeren van het EU Verordening. De truc hiervan ligt hem uiteraard in het voorkomen van democratische besluitvorming waarbij ook afwegingen gemaakt zouden dienen te worden in het kader van de bescherming van fundamentele mensenrechten. Maar de conclusie dat er derhalve geen democratische besluitvorming heeft plaatsgehad, laat Bekker aan de lezer zelf over.

Interessant is de opmerking dat er ook zo'n vaart gezet werd met de biometrie omdat Nederland, sinds de Securitel-affaire gebrand was op een strikte naleving van de EU Verordeningen, en dat gepaard ging met een zekere onderschatting van de technische uitvoerbaarheid. Interessant omdat juist het technisch niet kunnen voldoen aan de EU normen dat de integriteit, de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens'' gegarandeerd moet worden, een lidstaat ontslaat van de verplichting om 'foute' vingerafdrukken te registreren. ( in tegenstelling tot de uitlatingen van de minster in de Tweede Kamer op 15 mei 2012) Ook zou juist het Securitel arrest een extra impuls moeten geven om niet blindelings de Europese Verordening te implementeren, maar om met name ook bij de Paspoortwetgeving en uitvoeringsregeling te handelen conform de uitspraken van het Europese Hof.

Al met al komt Bekker tot de conclusie dat 'de aanpak geen schoolvoorbeeld van succes is, maar dat er ook niet zoveel mis is gegaan'. Hetgeen hij voor de radio toelicht met de opmerking 'dat het invoeren van de vingerafdrukken niet is mislukt, maar je hebt er eigenlijk niet zoveel aan'.

Aanbevelingen

Bekker bepleit dat er alsnog standaard uit uitgifte van de documenten geverifieerd dient te gaan worden of de vingerafdrukken wel matchen met die van de betrokken persoon. Dat er en goede kennisinfrastructuur moet worden opgebouwd over dit gecompliceerde onderwerp . dat de EU Verordening 'goed' moet worden uitgevoerd.

En dat het verstandig is om ook als er ooit sprake zal zijn van een goed werkend, nuttig en effectief systeem van biometrie op reisdocumenten, daarbij een optie te bieden voor mensen die om welke reden dan ook daar bezwaar tegen hebben.

Slotwoord inzake de onafhankelijkheid van het onderzoek

Opdracht voor het 'Onderzoek naar besluitvorming biometrie op reisdocumenten' werd gegeven aan voormalig top ambtenaar Bekker.

Aan de daadwerkelijke onafhankelijkheid valt nog wel iets af te dingen, want hoe onafhankelijk mag je onderzoek noemen, als bij voorbaat vaststaat dat alle negatieve bevindingen bij voorbaat dienen te worden afgedekt de mantel van 'de tijdgeest van toen'.

Zonder afbreuk te doen aan de integriteit van de onderzoeker, geeft hijzelf een aardig inzicht in deze, in zijn in juli 2012 verschenen boek ' Marathonlopers rond het Binnenhof' wat handelt over de ambtelijke loyaliteit.

Hoe het ook zij: de Tweede Kamerleden, die stoer had geroepen dat men desnoods zelf wel een onderzoek zou instellen, vonden het allang best dat het daar niet op aan kwam en dat hetzelfde ministerie waarop de kritiek gericht was de regie van het onderzoek in handen nam. Uit betrouwbare bron vernam Vrijbit zo ook dat niet iedere betrokkene, die werd aangezocht om van binnenuit inzicht te geven in de gang van zaken van het BPR, om deze reden aan het onderzoek heeft willen mee werken. Wat toch een andere kijk geeft op de zinsnede uit de rapportage 'door vertrek van medewerkers was bij de meeste opdrachten nu,achteraf, geen mondelinge toelichting van de betrokkenen meer mogelijk'.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Tue 05 Jun 2012, 19:22

Uit artikel hier boven :

Over de Europese Verordening in 2004 staat geheel tegen de waarheid in, vermeld dat deze de verplichting invoerde tot opneming van twee vingerafdrukken in de chip van het reisdocument. De Verordening verplicht inderdaad wel tot de opname van vingerafdrukken, maar de manier waarop is zeer beslist niet nader vastgelegd dan dat deze persoonsgegevens moet worden opgenomen in een 'interoperabel'- dat wil zeggen machineafleesbaar- medium. Dat vormt een zeer kwalijke fout omdat uitgerekend het gebruik van de RF-ID chip in de documenten een van de grote kritiekpunten vormt met betrekking tot de onveiligheid van gebezigde opslag van de vingerafdrukdata.

Daarmee maakt deze, onopvallende vermelding in het overzicht (blz.12) onbedoeld in één klap duidelijk wat het onderzoek van Bekker uiteindelijk beoogde te bereiken. Het toont zonneklaar aan hoe ver de invloed van de foute informatievoorziening door het BPR strekt. En hoe vilein de framing werkt om het gebruik van biometrische identificatiemethoden met behulp van RF-ID technologie, aan de man te brengen. De methode 'Als je maar lang genoeg dezelfde leugen verkondigd gaat iedereen het op den duur geloven' werkt nog steeds

welterusten, verder verkiezing geleuter:


PvdA wil vingerafdruk uit paspoort
5 juni 2012 13:47
http://www.nu.nl/politiek/2827509/pvda- ... poort.html


DEN HAAG - De PvdA wil af van de vingerafdruk in identiteitskaarten en paspoorten en dient dinsdagmiddag twee moties in. Er moet een discussie in Europa komen en mensen moeten mogen weigeren.

De stap volgt op de nodige commotie rond de vingerafdruk in het paspoort en de invoering van het systeem.

Recentelijk bleek uit onderzoek dat er vraagtekens te zetten zijn bij de effectiviteit van het plaatsen van een vingerafdruk in het paspoort.

"Identiteitsfraude los je niet op met vingerafdrukken in reisdocumenten: kappen ermee!", zegt PvdA-kamerlid Pierre Heijnen dan ook.

Europese regels
Maar het afschaffen van de vingerafdruk in het paspoort is lastig, omdat bindende Europese regelgeving de maatregel verplicht. Daarom roept de motie van Heijnen op tot het ter discussie stellen van de geldende verordening. Ook wil de politicus dat een debat wordt gestart over welke maatregelen wel werken.

Ondertussen moet een andere motie waarborgen dat mensen een vingerafdruk kunnen weigeren. Heijnen roept op om voor gewetensbezwaarden een uitzondering te maken.

In Nederland is veel te doen over de vingerafdruk in het paspoort. Er zijn diverse rechtszaken gevoerd tegen de verplichting de afdruk te laten opslaan. Ook is er veel internationale kritiek toen Nederland het plan opvatte om een centrale database met vingerafdrukken te gaan bouwen. Dat probleem liep stuk op ICT-problemen.
User avatar
combi
Administrator
Administrator
Posts: 16004
Joined: Sat 21 Aug 2010, 21:27

Thu 07 Jun 2012, 13:24

06 juni 2012
VS kan hand leggen op vingerafdrukken Nederlandse burgers
http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverz ... rgers.html


De vingerafdrukken en foto’s uit de paspoorten en identiteitskaarten van Nederlandse burgers zijn niet zonder meer veilig opgeslagen. Dat erkent minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen van Gerard Schouw.

Het in Haarlem gevestigde bedrijf Morpho BV produceert in opdracht van de Nederlandse overheid de paspoorten en ID-kaarten van burgers. Omdat het moederbedrijf van Morpho, de Safran Group, in de Verenigde Staten is gevestigd, valt het bedrijf onder Amerikaanse wetgeving. Hoewel Minister Spies hieraan twijfelt, acht ze het ‘niet uitgesloten’ dat de Amerikaanse overheid op basis van de Patriot Act de Nederlandse biometrische gegevens zou kunnen confisqueren.

Saillant details is dat Morpho van de minister toch opdracht heeft gekregen maatregelen te treffen. Spies schrijft de Kamer dat ze het ‘theoretische geval’ wil uitsluiten dat persoonsgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten moeten worden verstrekt. Het onderzoek naar een oplossing duurt zes weken.

Alles bij de bron; metro
Post Reply

Return to “Politiek / Oorlog”