NGWD - De Elektrische Brug

Hier vind je meer over de vele andere broederschappen en genootschappen die hier in de afgelopen jaren op QFF besproken zijn.
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Nieuwe Groep van Werelddienaren

Nieuwe Groep van Werelddienaren
door Dromen


Afbeelding

In mijn digitale brievenbus zat vandaag een nieuwsbrief met de mededeling dat er lezingen plaats vinden (in Haarlem en Arnhem) over het electrisch universum m.b.t. een verband tussen de huidige theoretische natuurkunde en de leringen van de Oude Wijsheid! Ik plaatste dit in de shoutbox en Think-in-Out kwam met een samenvatting van de lezing, waarvoor enorm dank!

Samenvatting van de lezing:
http://www.ngwd.nl/nl/Nieuwe_ontwikkeli ... tnoten.pdf

De gehele website is erg interessant te noemen van deze (nieuwe) groepering. Op de website staat enorm veel documentatie en veel frisse invalshoeken. Hun missie is als volgt:

• Meer interesse te wekken voor de samenhang van de werkers op alle terreinen in de wereld met de bewuste of onbewuste geestelijke bron.
• Historisch gevormde denkbeelden over zaken als discipelschap, inwijding, symboliek enz. gebaseerd op religieuze geschriften vanuit een esoterisch perspectief opnieuw te belichten.
• De esoterische filosofie/psychologie (o.a. de samenstelling van de mens) meer bekendheid te geven.

Wellicht niet even spectaculair allemaal, ik wou het hier toch even vermelden.

DromenDe Elektrische Brug


De Elektrische Brug
door Combi
Inleiding


We zullen vanmiddag een aantal ontwikkelingen in de wetenschap bespreken met betrekking tot elektriciteit en magnetisme, die met name van belang zijn vanuit het oogpunt van de Oude Wijsheid. Bedenk daarbij alstublieft wel, dat ondanks het feit dat veel van wat we zullen bespreken gepubliceerd is in officiële tijdschriften, een groot deel daarvan nog niet tot “main stream” wetenschap gerekend wordt.
Zoals de titel al aangeeft, zullen we ons bezighouden met elektriciteit (en magnetisme). Maar ook met de brug: elektriciteit speelt een rol in vele, zo niet alle, gebieden van manifestatie. En we zullen het hebben over onderwerpen die lopen van ontzettend grote sterrenstelsels aan de hemel tot kleine cellen in het menselijk lichaam. Om niet meteen de draad kwijt te raken, geven we eerst een aantal basisgedachten uit de Oude Wijsheid. Daarna zullen we uitleggen, wat we bedoelen met “het Elektrische Universum”. En we zullen zien, wat dat betekent voor universa, onze zon en onze aarde. Tenslotte zullen we in het kort bezien, wat dit betekent voor de menselijke cel.

Afbeelding

De wetenschap en met name de kosmologie gaat van de volgende grote lijnen uit:

*De evolutie en het tegenwoordige gedrag van sterrenstelsels, sterren en planeten is hoofdzakelijk een gevolg van de zwaartekracht. Iedereen heeft op school de wetten van Newton (klassieke zwaartekracht) geleerd, later uitgebreid met de speciale en algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein.
*Het universum als zodanig is elektrisch neutraal. Omdat zwaartekracht het globale patroon van de hemellichamen beschrijft, vindt de huidige kosmologie het niet nodig elektrische verschijnselen in rekening te brengen – de vergelijkingen van de speciale en algemene relativiteitstheorie zijn al ingewikkeld genoeg.
*Deze vergelijkingen, met nog een aantal discutabele aannamen, hebben een oplossing die leidt tot de Big Bang. De term “Big Bang” is oorspronkelijk door Fred Hoyle – een fervent tegenstander ervan – bedacht als spotnaam. De wetenschap kan niet verklaren, wat er vóór de Big Bang gebeurd is (de wetten van de fysica houden daar op te bestaan).
*Om de huidige verklaring van de kosmologie consistent te laten blijven met nieuwe waarnemingen, zijn zwarte gaten ingevoerd: objecten die alles absorberen zelfs licht. Toen wat later toch straling werd waargenomen op plaatsen waar zwarte gaten vermoed werden, werd de theorie op knappe manier aangepast.
*Donkere materie werd uitgevonden om de waargenomen grote rotatiesnelheid van bepaalde sterrenstelsels te verklaren. Men schat tegenwoordig, dat ongeveer 23% van het universum uit deze donkere materie bestaat (die per definitie niet waarneembaar is), en slechts 4% zou de gewone materie zijn waaruit u en ik bestaan.
*Het universum breidt zich uit en doet dat niet steeds langzamer, maar tegen de verwachting in: sneller. Donkere energie werd uitgevonden om de waargenomen grote uitbreidingssnelheid van de ruimte te verklaren. Men schat tegenwoordig dat 73% van het universum gevuld is met deze donkere energie.

Afbeelding

Historisch werden de eerste waarnemingen gedaan met zichtbaar licht, wat slechts een klein gedeelte van het gehele elektromagnetische spectrum is. Met moderne apparatuur kunnen we nu de hemel waarnemen in een gebied van Röntgenstraling tot en met radiogolven. Met duizelingwekkende precisie kunnen bijvoorbeeld de Hubble telescoop in de ruimte en de “Very Large Telescope” in Chili beelden produceren die voortdurend verbazen en ontzag inboezemen.

Afbeelding

Niet alleen in de ruimte hebben we nu supertelescopen. In het kleine kunnen we nu met behulp van elektronenmicroscopen de cel met duizelingwekkende precisie waarnemen. De cel bestaat grofweg uit een membraan, een kern en het cytoplasma. In de kern vinden we de genen, die de bekende DNA cellen bevatten. Merk hier de spirale vorm op van zowel de genen als de DNA moleculen.

Afbeelding

De celbiologie leert ons dat veel van ons uiterlijk en veel van onze ziektes verband houden met het DNA. En er is een enorme hoop energie gestopt in het ontcijferen van het menselijk genoom. De huidige medische wetenschap, inclusief bepaalde gebieden van de psychologie, brengt veel van de oorzaken van waargenomen verschijnselen vaak terug tot de DNA moleculen van onze cellen.

De Oude Wijsheid
Wat heeft de Oude Wijsheid ons in dit verband te vertellen? Alice Bailey vertelt ons:
Tijd en ruimte zijn slechts bewustzijnstoestanden.
Dit is een zeer diepgaande uitspraak, maar probeer hem toch in gedachten te houden bij deze presentatie.

In 1877 schreef Helena Blavatsky:
Er bestaat geen gravitatie in de zin van Newton, maar alleen magnetische
aantrekking en afstoting…
Het is door hun magnetisme dat de planeten van het zonnestelsel hun
bewegingen in hun respectievelijke banen reguleren door het nog sterkere
magnetisme van de zon, niet door hun gewicht of gravitatie.

Einstein moest toen nog geboren worden. En Helena Blavatsky vervolgt:
Slechts gelovend in de wet van onderlinge magneto-elektrische aantrekking
en afstoting… komt men tot de conclusie dat ‘universele gravitatie’ een
zwakke kracht is, duidelijk niet in staat ook maar een kleine fractie van de
verschijnselen van beweging te verklaren.

We weten nu, dat de elektrische kracht inderdaad veel, duizelingwekkend veel sterker is dan de zwaartekracht. Ze verschillen 39 ordes van grootte (10 met 39 nullen). Om je een idee te geven van wat dat betekent: het is alsof je een miljoenste millimeter vergelijkt met tienduizend keer de afmeting van het ons bekende universum!

De aarde is een magnetisch lichaam; in feite, zoals sommige wetenschappers gevonden hebben, is het één grote magneet, zoals Paracelsus al zo’n 300 jaar geleden stelde. Zij is geladen met een vorm van elektriciteit – laten we het positieve noemen – die zich voortdurend ontwikkelt door spontane werking in haar binnenste, of middelpunt van beweging.

Alice Bailey schreef wat later:
Een van de komende ontdekkingen zal de integrerende kracht van elektriciteit zijn
die de cohesie tussen alle vormen bewerkstelligt en elk vormleven bestendigt
gedurende de cyclus van gemanifesteerd bestaan.

Het veroorzaakt ook het bij elkaar komen van atomen en organismes in vormen,
aldus dat opbouwend wat nodig is voor het uitdrukken van het levensprincipe.

Enige tijd later merkte Sir Oliver Lodge zeven stadia op in de evolutie van sterren:
1. Ether vol van intrinsieke wervelingen.
2. Alles stroomt, beweegt, niets is statisch.
3. Vlokken van de ether voegen zich samen tot elektrische ladingen.
4. Deze ladingen voegen zich samen tot de atomen van de materie.
5. Deze materie klontert samen tot wolken die roteren.
6. Langzamerhand neemt de rotatiesnelheid toe totdat de massa’s stralen uitzenden,
die losbreken in grote sterren van hoge temperatuur. Door het stralingsverlies
slinken deze tot compactere sterren, waarop de kiemen van het leven geboren
worden.
7. De sterren verliezen hun substantie, worden kleiner, donkerder en verdwijnen
wellicht helemaal, daarbij weer ether en straling achterlatend, zodat het proces
weer van voren af aan kan beginnen.

En Sir Oliver Lodge eindigt met:
Materie heeft de neiging weer opgeslokt te worden in elektriciteit.

Terugkerend tot Alice Bailey, die schreef:
Vuur door wrijving wordt enigszins door de wetenschapsmensen der wereld verstaan en wij gebruiken voor onze behoeften het vuur dat verwarmt, licht geeft en beweging voortbrengt. Dit is naar de stoffelijke betekenis van het woord. Eén van de op handen zijnde ontdekkingen zal het integrerend vermogen van elektriciteit zijn, gelijk het de samenhang in alle vormen veroorzaakt en alle vormen ondersteunt gedurende de kringloop van geopenbaard bestaan. Tevens brengt het de atomen en de organismen binnen de vormen tezamen en bouwt op die manier datgene op wat nodig is teneinde het levensbeginsel uit te drukken….

Door bemiddeling van de zevende straal zal dit gedurende het Watermantijdperk in vollediger mate worden vrijgegeven. Eén van de eerste gevolgen zal een toenemen zijn van het begrip van broederschap en zijn werkelijke
wetenschappelijke basis.
Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie, Esoteric Psychology, I, p. 373-374.


In een verhandeling over Kosmisch Vuur van Alice Bailey vinden we tenslotte:
Afbeelding

Er zijn vele manieren, waarop we deze tabel kunnen beschouwen. Let vooral op de spiraalbeweging van het tweede aspect: de spiraalbeweging is als het ware de combinatie van een lineaire (eerste aspect) en circulaire (tweede aspect) beweging. In een zwaartekrachttheorie is een spiraalbeweging uitzondering, in een elektrodynamische theorie praktisch regel.


Tenslotte een heel modern citaat van een groep wetenschappers die het idee van een elektrisch universum onderzoeken:
Van het kleinste deeltje tot de grootste galactische formatie is er een web
van elektrische circuits dat alles in de natuur verbindt en verenigt,
sterrenstelsels organiseert, sterren energie geeft, planeten geboren doet
worden, en op onze eigen wereld het weer controleert en biologische
organismes tot leven brengt.
In een elektrisch universum zijn er geen geïsoleerde eilanden.

Het Elektrisch Universum
Het idee van een “elektrisch universum” kent binnen de wetenschappelijke wereld een aantal pioniers, waarvan we noemen:

*Christian Birkeland (Noorwegen, 1876-1917).
*Irving Langmuir (USA, 1881-1957, Nobelprijs 1932)
*Hannes Alfvén (Zweden, 1908-1995, Nobelprijs 1950)
Christian Birkeland was een pionier, die zijn tijd vooruit was. Hij nam deel aan een expeditie naar de Noordpool. Hij bestudeerde allerlei elektromagnetische verschijnselen, waaronder de Aurora of het Noorderlicht, dat hij als elektromagnetisch verschijnsel verklaarde. Hij is verscheidene malen genomineerd voor de Nobelprijs en zijn beeltenis is nog steeds te vinden op het 200 Kronen bankbiljet van Noorwegen.

Irving Langmuir kreeg de Nobelprijs in 1932, en is met name bekend van zijn onderzoek in de plasmafysica, als onderdeel van zijn onderzoek naar elektromagnetisme. Hij was het die de term ‘plasma’ voor het eerst in de elektrodynamica gebruikte.

Hannes Alfvén kan worden gezien als de vader van het elektrisch universum. Hij kreeg de Nobelprijs in 1950 voor zijn werk aan dit onderwerp. Desondanks is zijn werk grotendeels genegeerd door de wetenschappelijke wereld.

Meer recente prominenten zijn: Anthony Peratt, Donald Scott, David Talbott, Wallace Thornhill,
die actief onderzoek doen en hun resultaten publiceren. Deze groep van onderzoekers benadert het onderwerp van twee kanten:

*Pure fysica
*Geschiedenis gecombineerd met mythologie.
Hoewel de lijn van de mythologie verbazingwekkende resultaten en vele fascinerende inzichten oplevert, volgen we hier de puur fysische lijn. De basisaannamen van het elektrische universum zijn:

*Ruimte is niet leeg, maar gevuld met plasma.
*De hemellichamen zijn niet elektrisch neutraal maar geladen – ook de Zon, planeten, enz.
*Wisselwerkingen tussen hemellichamen zijn voornamelijk elektromagnetisch (de elektromagnetische kracht is veel sterker dan gravitatie: 1039 – een 10 met 39 nullen!).
*“Steady-state” model: geen begin, geen eind.
*Geen Big Bang.
*Zwarte gaten, donkere materie, donkere energie zijn niet nodig.
Wat is plasma in dit verband?

*Het beste voorbeeld is een neonbuis, die is namelijk gevuld met plasma. Plasma is dus niet iets exotisch, we zien het overal om ons heen. Denk bijvoorbeeld ook aan plasmaschermen.
*Plasma is ijler dan gas (vast, vloeibaar, gas, plasma). Soms wordt het wel de “vierde toestand van materie” genoemd. Hoewel het voor de hand ligt deze toestand met de vierde ether te associëren, is dit niet het geval: plasma zit in neonbuizen, TV displays
enz. Maar het komt er wel dichtbij.
*Plasma is globaal gezien elektrisch neutraal.
*Een deel van de elektronen kan vrij bewegen, los van de kernen, m.a.w. niet gebonden aan atomen. En de positief geladen kernen kunnen ook vrij bewegen.
*Binnen een plasma bestaat de neiging cellen te vormen, die gescheiden worden door een vlies (eigenlijk een dubbel vlies). Het is waarschijnlijk hierom dat Langmuir de term ‘plasma’ introduceerde in vergelijking met de menselijke cel. We hebben het hier wel over cellen met afmetingen van miljoenen, zelfs miljarden kilometers.
*Plasma kent verschillende toestanden, afhankelijk van de elektrische spanning of potentiaal – denk aan het voorbeeld van de neonbuis:
Donker: geen uitstraling.
Gloeiend: straalt licht uit.
Lichtbogen: onweer, donderslagen.
*Plasmafysica is hetzelfde in laboratoria en in het universum. Verschijnselen die we op de schaal van het laboratorium waarnemen zijn hetzelfde als die op kosmische schaal (i.e. met afmetingen van miljarden kilometers).
*Op kosmische schaal vergen deze processen meer tijd.
*Elektrische ladingen binnen een plasma neigen tot vorming van filamenten en stromen. Een stroom loopt van de ene plaats naar de andere wanneer er een elektrisch potentiaalverschil is. Meerdere stromen hebben de neiging parallel te gaan lopen en
samen te voegen tot een soort touw – wat weer een spiraalvorm geeft. Een soort spiraalbrug tussen twee werelden.

Afbeelding

Universa
De beelden die we hier zien zijn niet zichtbaar met alleen het blote oog. Het zijn vaak samengestelde beelden met gegevens van Röntgenstralen, UV, infrarood enz.

Afbeelding

De Cat's Eye laat duidelijk een enorme activiteit zien, die bijzonder moeilijk te verklaren valt met klassieke gravitatietheorie. Structuren zoals we hier zien zijn gereproduceerd in laboratoriumexperimenten, natuurlijk op veel kleinere schaal. Ook zijn ze gereproduceerd in computersimulaties gebaseerd op de wetten van klassieke elektrodynamica. Het centrum van de Cat's Eye geeft een fascinerend beeld van de activiteit die duidelijk elektrisch van aard is. Merk ook de celstructuren op.

Afbeelding

De Ant Nebula of Miernevel vertoont ook wisselwerkingen die moeilijk met traditionele gravitatie te verklaren zijn, maar in een elektromagnetisch verband geen probleem vormen.

Hier zijn we getuige van de explosie van een ster, waarvan aangenomen wordt dat deze sterk op onze zon lijkt.

Afbeelding

Het “alziend oog” correspondeert met de Helix Nebula (Spiraalnevel) – een fascinerende constellatie.

Afbeelding

Tenslotte een prachtig schouwspel van elektrische activiteit: de Orion nevel.

De Zon
De volgende afbeeldingen laten ons zien wat nog niet zo lang geleden is gebeurd: de activiteit
van de huidige Zon. Enorme hoeveelheden geladen deeltjes worden door de Zon uitgestoten.

Afbeelding

Dit beeld is een samenstelling van meerdere beelden van de Zon genomen bij verschillende golflengten. Het toont een verscheidenheid aan activiteiten.

Afbeelding

In het ‘elektrische universum’ model wordt de Zon niet simpelweg aangedreven door kernfusie in haar kern. Zij wordt aangedreven door elektrische krachten van buiten af, i.e. elektrische stromen die vanuit de kosmos komen. En de Zon straalt die verder door naar de planeten. Vergeet niet, dat de fysieke Zon alleen maar het uiterlijke omhulsel van de Centrale Zon is – een onvoorstelbaar Wezen in Wiens Bewustzijn de Aarde slechts een klein puntje is, zoals in meer detail wordt uitgelegd in Kosmisch Vuur.

De planeet Aarde
De Aurora (of Noorder- & Zuiderlicht) zoals waargenomen van de ruimte uit. In dit beeld treden de twee lichten gelijktijdig op. Birkeland heeft, al in het begin van de vorige eeuw, een verklaring van de Aurora gegeven in termen van elektromagnetisch interacties met de Zon. Zijn verklaring zijn lange tijd genegeerd totdat ze recentelijk bevestigd zijn door directe waarnemingen met moderne satellieten: De Aurora wordt veroorzaakt door elektromagnetische wisselwerking met de Zon.

Afbeelding

Hier zien we een artistieke weergave van een elektrische dubbellaag die de Aarde afschermt. De schermlaag rond de Aarde wordt vervormd door de straling van deeltjes en energie van de Zon (zonnewind). Natuurlijk is dit beeld niet op schaal. Bedenk ook, dat de Maan rond de Aarde draait, en dus door de dubbellaag rond de Aarde heen gaat! Dit geeft aan, dat er een directe elektromagnetische wisselwerking is tussen de Aarde en de Maan, zowel als met de Zon.

Afbeelding

De cel
De structuur van de cel, met

Kern
Cytoplasma
Membraan
Celwand
waarbij het DNA in de kern zit.
Van deze optiek uit bezien wordt de kern wel het “brein” van de cel genoemd.

Afbeelding

Het celmembraan, echter, speelt een veel belangrijkere rol: deze vormt de interface, of tussenlaag, met de omgeving. Het celmembraan bevat vele gespecialiseerde moleculen of structuren, receptoren genoemd. Deze structuren kunnen communiceren met andere moleculen, effectoren genoemd, die zich in de omgeving bevinden en aldus het DNA instrueren hoe zich te gedragen. Het blijkt, dat er elke seconde ongeveer 10.000 biochemische reacties plaatsvinden bij het membraan van iedere cel. Het menselijk lichaam bestaat grofweg uit ruim 100.000.000.000.000.000.000 (=1020, zegge: 100 triljoen) cellen.

Afbeelding

Recente studies geven aan, dat het de omgeving is die bepaalt hoe een gen en het daarin liggende DNA zich zal gedragen. En niet omgekeerd (!), i.e. het DNA bepaalt niet alleen wat de cel gaat doen.

Vergeet ook niet, dat het DNA slechts 50% van onze genen bepaald. De andere 50% bestaat uit andere eiwitten, die tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien zijn in mainstream medische studies.
De bestudering van de wisselwerking van het membraan met de omgeving en het DNA en de genen wordt ‘epigenetica’ genoemd.” Het is niet moeilijk om hier een mogelijk verband te zien met het werk van Rupert Sheldrake en morfogenetische velden.
Wanneer we de kern met het ‘brein’ van de cel willen vergelijken, dan kunnen we het membraan met de ‘ziel’ van de cel vergelijken.

Afbeelding

Elektriciteit speelt ook hier een belangrijke rol: door mechanische beweging dringen positief geladen deeltjes door de celwand heen terwijl negatief geladen deeltjes worden tegengehouden. Het overschot aan positieve lading aan de buitenkant van het membraan
veroorzaakt een elektrische potentiaal – vergelijk dit met de dubbellagen in het plasma van de kosmos. Elektriciteit speelt ook een belangrijke rol in het mechanische gedrag en de structuur van DNA moleculen en andere eiwitten.

Conclusie

“Wanneer een menselijke en hiërarchische crisis samenvallen, ontstaat er een moment van gunstige gelegenheid.”

In momenten van crisis moeten keuzes gemaakt worden, een keuze tussen twee werelden. Van de ontzettend grote afmetingen van het universum tot aan de kleine schaal van cellulaire biologie vertonen recente studies vergelijkbare patronen: elektriciteit en spiraal beweging.

Wanneer we ons van de “Thunderbolts” groep herinneren:
Er zijn geen geïsoleerde eilanden in een elektrisch universum.


Dan komt de voorspelling van Alice Bailey wel heel erg dichtbij:
… Dit zal in grotere mate in het Watermantijdperk worden vrijgegeven door middel van de Zevende Straal. Een van de eerste gevolgen zal zijn het toenemen van het begrip van broederschap en haar werkelijk wetenschappelijke basis.

Referenties
1. H. P. Blavatsky, Isis Ontsluierd, Isis Unveiled, I, p. 271.
2. H. P. Blavatsky, Collected Writings, V, p. 152.
3. H. P. Blavatsky, Isis Unveiled, I, p. xxiv.
4. Oliver Lodge, Evolution and Creation.
5. Alice A. Bailey, Esoterische Psychologie, Esoteric Psychology, I, p. 372-373.
6. Alice A. Bailey, Een Verhandeling over Witte Magie, p. 61.
7. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, p. 142-145.
8. David Talbott and Wallace Thornhill, The Thunderbolts of the Gods, 2005.
9. David Talbott and Wallace Thornhill, The Electric Universe.
10. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire.
11. W. Reik and J. Walter, Genomic Imprinting: Parental Influence on the Genome. Nature
Review Genetics 2(2001) p. 21 ff.
J. Lederberg, The Meaning of Epigenetics, The Scientist, 15(18) p. 6, September 2001.
Bruce H Lipton, De Biologie van de Overtuiging, Ankh Hermes, 2007.
12. Rupert Sheldrake, The Presence of the Past, William Collins, 1988.bron: M. vd Velde : De elektrische Brug http://ngwd.nl/nl/Nieuwe_ontwikkelingen ... tnoten.pdf
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Tobi
Fnord
Fnord
Berichten: 1963
Lid geworden op: wo 21 aug 2013, 18:13

Ik had de pdf helemaal gelezen, daar houd ik nou van interessante nederlandse lappen tekst, in plaats van die engelse waar als je het leest geen einde aan lijkt te komen en je de helft van de tijd doorheen spacet.
Maar dat zal wel alleen voor mij gelden. Ik ben hier iig dankbaar voor.
Maar wel een vraagje, waar op die site word er gelinkt naar die pdf, zou je daar een link van kunnen passen?
Moraliteit ∝ Vrijheid
Real eyes realize real lies!!
Natural Law: The REAL law of attraction | The end of all evil
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Heej Vril!

Wat jij noemt is ook exact wat mij zo aantrekt ;-) Hele site staat trouwens vol met boeiende informatie (vind ik althans).

Ik zie op de site zo 1,2,3 geen link naar het artikel.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Think-in-out
Antonaki
Antonaki
Berichten: 84
Lid geworden op: vr 04 feb 2011, 22:24

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Toch even een stukje quoten wat ik zo belangrijk vind en wat vaak mis gaat. Om aan te tonen dat de wetenschap gebouwd is op 'leugens'. Zwarte gaten, donkere materie, donkere energie, etc.

Bovendien vind ik het zo 'grappig' dat die mensen die in Elenin geloven en die thoerie beschrijven, roepen dat het universum elektrisch is. Prima! Maar vervolgens komen ze wel met argumenten als zwarte gaten, etc. :wodan:
De wetenschap en met name de kosmologie gaat van de volgende grote lijnen uit:
De evolutie en het tegenwoordige gedrag van sterrenstelsels, sterren en planeten is
hoofdzakelijk een gevolg van de zwaartekracht. Iedereen heeft op school de wetten van
Newton (klassieke zwaartekracht) geleerd, later uitgebreid met de speciale en algemene
relativiteitstheorie van Albert Einstein.
Het universum als zodanig is elektrisch neutraal. Omdat zwaartekracht het globale
patroon van de hemellichamen beschrijft, vindt de huidige kosmologie het niet nodig
elektrische verschijnselen in rekening te brengen – de vergelijkingen van de speciale en
algemene relativiteitstheorie zijn al ingewikkeld genoeg.
Deze vergelijkingen, met nog een aantal discutabele aannamen, hebben een oplossing
die leidt tot de Big Bang. De term “Big Bang” is oorspronkelijk door Fred Hoyle – een
fervent tegenstander ervan – bedacht als spotnaam. De wetenschap kan niet verklaren,
wat er vóór de Big Bang gebeurd is (de wetten van de fysica houden daar op te bestaan).
Om de huidige verklaring van de kosmologie consistent te laten blijven met nieuwe
waarnemingen, zijn zwarte gaten ingevoerd: objecten die alles absorberen zelfs licht.
Toen wat later toch straling werd waargenomen op plaatsen waar zwarte gaten vermoed
werden, werd de theorie op knappe manier aangepast.
Donkere materie werd uitgevonden om de waargenomen grote rotatiesnelheid van
bepaalde sterrenstelsels te verklaren. Men schat tegenwoordig, dat ongeveer 23% van
het universum uit deze donkere materie bestaat (die per definitie niet waarneembaar is),
en slechts 4% zou de gewone materie zijn waaruit u en ik bestaan.
Het universum breidt zich uit en doet dat niet steeds langzamer, maar tegen de
verwachting in: sneller. Donkere energie werd uitgevonden om de waargenomen grote
uitbreidingssnelheid van de ruimte te verklaren. Men schat tegenwoordig dat 73% van
het universum gevuld is met deze donkere energie.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Vergeet niet, dat de fysieke Zon alleen maar het uiterlijke omhulsel van de Centrale Zon is –
een onvoorstelbaar Wezen in Wiens Bewustzijn de Aarde slechts een klein puntje is, zoals in
meer detail wordt uitgelegd in Kosmisch Vuur.
Mooi man :)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Zit nu in deze:
http://www.ngwd.nl/nl/Stof_tot_nadenken ... ns%201.pdf

Ik was een beetje terughoudend, maar damn wat is dit interessant! Er is ook nog een deel 2 trouwens.
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, Geel kristal ster
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Geel kristal ster
QoFFee Slut
QoFFee Slut
Berichten: 142
Lid geworden op: ma 25 okt 2010, 02:04

[quote=""Dromen" post=45480"]Zit nu in deze:
http://www.ngwd.nl/nl/Stof_tot_nadenken ... ns%201.pdf

Ik was een beetje terughoudend, maar damn wat is dit interessant! Er is ook nog een deel 2 trouwens.[/quote]

En deeltje twee..als aanvulling...

http://ngwd.nl/nl/Stof_tot_nadenken/afb ... ns%202.pdf

Peace out...i am with you !

GKS
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
ThaViking
Prince(ss) of Jerusalem
Prince(ss) of Jerusalem
Berichten: 536
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:10

Mooi onderwerp Combi, ook weer leuke verbanden zo groot zo klein ;)
Wees aardig tegen mensen als je omhoog klimt, want je komt ze weer tegen als je naar beneden gaat...
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6357
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

Scientist Prove DNA Can Be Reprogrammed by Words and Frequencies
Afbeelding
THE HUMAN DNA IS A BIOLOGICAL INTERNET and superior in many aspects to the artificial one. Russian scientific research directly or indirectly explains phenomena such as clairvoyance, intuition, spontaneous and remote acts of healing, self healing, affirmation techniques, unusual light/auras around people (namely spiritual masters), mind’s influence on weather patterns and much more. In addition, there is evidence for a whole new type of medicine in which DNA can be influenced and reprogrammed by words and frequencies WITHOUT cutting out and replacing single genes.

Only 10% of our DNA is being used for building proteins. It is this subset of DNA that is of interest to western researchers and is being examined and categorized. The other 90% are considered “junk DNA.” The Russian researchers, however, convinced that nature was not dumb, joined linguists and geneticists in a venture to explore those 90% of “junk DNA.” Their results, findings and conclusions are simply revolutionary! According to them, our DNA is not only responsible for the construction of our body but also serves as data storage and in communication. The Russian linguists found that the genetic code, especially in the apparently useless 90%, follows the same rules as all our human languages. To this end they compared the rules of syntax (the way in which words are put together to form phrases and sentences), semantics (the study of meaning in language forms) and the basic rules of grammar. They found that the alkalines of our DNA follow a regular grammar and do have set rules just like our languages. So human languages did not appear coincidentally but are a reflection of our inherent DNA.
Afbeelding
The Russian biophysicist and molecular biologist Pjotr Garjajev and his colleagues also explored the vibrational behavior of the DNA. [For the sake of brevity I will give only a summary here. For further exploration please refer to the appendix at the end of this article.] The bottom line was: “Living chromosomes function just like solitonic/holographic computers using the endogenous DNA laser radiation.” This means that they managed for example to modulate certain frequency patterns onto a laser ray and with it influenced the DNA frequency and thus the genetic information itself. Since the basic structure of DNA-alkaline pairs and of language (as explained earlier) are of the same structure, no DNA decoding is necessary.


One can simply use words and sentences of the human language! This, too, was experimentally proven! Living DNA substance (in living tissue, not in vitro) will always react to language-modulated laser rays and even to radio waves, if the proper frequencies are being used.

This finally and scientifically explains why affirmations, autogenous training, hypnosis and the like can have such strong effects on humans and their bodies. It is entirely normal and natural for our DNA to react to language. While western researchers cut single genes from the DNA strands and insert them elsewhere, the Russians enthusiastically worked on devices that can influence the cellular metabolism through suitable modulated radio and light frequencies and thus repair genetic defects.Garjajev’s research group succeeded in proving that with this method chromosomes damaged by x-rays for example can be repaired. They even captured information patterns of a particular DNA and transmitted it onto another, thus reprogramming cells to another genome. ?So they successfully transformed, for example, frog embryos to salamander embryos simply by transmitting the DNA information patterns! This way the entire information was transmitted without any of the side effects or disharmonies encountered when cutting out and re-introducing single genes from the DNA. This represents an unbelievable, world-transforming revolution and sensation! All this by simply applying vibration and language instead of the archaic cutting-out procedure! This experiment points to the immense power of wave genetics, which obviously has a greater influence on the formation of organisms than the biochemical processes of alkaline sequences.

Esoteric and spiritual teachers have known for ages that our body is programmable by language, words and thought. This has now been scientifically proven and explained. Of course the frequency has to be correct. And this is why not everybody is equally successful or can do it with always the same strength. The individual person must work on the inner processes and maturity in order to establish a conscious communication with the DNA. The Russian researchers work on a method that is not dependent on these factors but will ALWAYS work, provided one uses the correct frequency.

But the higher developed an individual’s consciousness is, the less need is there for any type of device! One can achieve these results by oneself, and science will finally stop to laugh at such ideas and will confirm and explain the results. And it doesn’t end there.?The Russian scientists also found out that our DNA can cause disturbing patterns in the vacuum, thus producing magnetized wormholes! Wormholes are the microscopic equivalents of the so-called Einstein-Rosen bridges in the vicinity of black holes (left by burned-out stars).? These are tunnel connections between entirely different areas in the universe through which information can be transmitted outside of space and time. The DNA attracts these bits of information and passes them on to our consciousness. This process of hyper communication is most effective in a state of relaxation. Stress, worries or a hyperactive intellect prevent successful hyper communication or the information will be totally distorted and useless.

http://2012indyinfo.com/2011/10/12/scie ... equencies/
illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
blackbox
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 6357
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 16:09

illuminati of my own reality
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16022
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

1 Wat 'oudjes':

DNA is a semiconductor
Apr 1, 1999
http://physicsworld.com/cws/article/new ... iconductor


DNA molecules - the building blocks of life - can conduct electricity as efficiently as a good semiconductor according to two Swiss physicists. Hans-Werner Fink and Christian Schönenberger from the University of Basel say that DNA's electrical properties make it "ideally suited for the construction of mesoscopic electronic devices" (Nature 398 407).

Fink and Schönenberger made their measurements by placing discrete amounts of DNA molecules in a water-based solution. A tiny droplet of the solution was then placed onto a gold-coated carbon foil. Blotting paper was then used to remove most of the water on the device, causing some of the individual DNA molecules to span the holes in the foil. According to their calculations, these strands coalesce into a DNA 'rope' 2 microns in diameter.

By using a low-energy coherent electron beam from a LEEP microscope, Fink and Schönenberger were able to visualise the DNA strands without damaging the molecules. Next they used a mechanical tip to break one end of the DNA rope away from the foil. The tip was then used to create a small measurable voltage between this end of the rope and the foil.


===================

Superconductivity: it's in the genes
Jan 12, 2001
http://physicsworld.com/cws/article/new ... -the-genes


In the quest for ever-smaller electronic devices, scientists have long dreamt of building circuits up atom by atom. But finding molecules capable of conducting electric current has not been easy. Now, Alik Kasumov of the Laboratoire de Physique des Solides in France and co-workers have shown that DNA molecules act as ohmic conductors above 1 K and that below this temperature they can superconduct (A Y Kasumov et al 2001 Science 291 280).

Following on from the discovery that carbon nanotubes can act as electrical wires, Kasumov showed two years ago that these rolled up sheets of graphite atoms lose their resistance when connected to superconductors. Now Kasumov has shown that this is also true for DNA by connecting double-stranded DNA molecules to rhenium and carbon superconducting electrodes 0.5 µm apart. By cooling the electrodes to below their superconducting transition temperatures, the researchers observed so-called 'proximity induced' superconductivity in the DNA.

Evidence for electrical conductivity in DNA molecules has been inconclusive until now. Optical experiments have shown that a transfer of charge may be possible in such molecules. But the message from transport measurements has been mixed: some have indicated that DNA could be a conductor while others suggested that DNA is an insulator. Kasumov and colleagues have found that above 1 K, the resistance per molecule is less than 100 kilo-ohm, a figure that varies weakly with temperature and is an order of magnitude lower than previous measurements. Even at very low temperatures, the researchers found that DNA molecules can conduct ohmically over distances of a few hundred nanometres.

However, the physical mechanism responsible for conduction in DNA remains unclear and it is possible that the contacts act as strong dopants of electrons or holes. The researchers add that conductivity measurements could in turn help biologists to look for particular sequences of base pairs within DNA molecules.


================================

DNA induced to superconductivity
By Kimberly Patch

http://www.trnmag.com/Stories/020701/DN ... 20701.html


DNA has already proved itself most useful as the basis of life on earth and is showing promise for massively parallel computing in a test tube. More controversial is its potential role as a material that conducts electricity.

There have been several attempts to test the electrical conductivity of DNA molecules, and the results are mixed. In one of the latest efforts, a research group from France and Russia has shown that DNA can conduct electricity and even becomes a proximity-induced superconductor when its metal contacts become superconducting at very low temperatures.

The measurements, though preliminary, show promise for using DNA in sensing applications and eventually in building nanoscale electrical circuits.

The researchers used double-stranded, six-micron-long DNA molecules as connectors between rhenium and carbon electrodes.

The tricky part in getting the DNA to conduct was finding contacts that effectively funnel the electricity through the DNA, said Helene Bouchiat, director of research at the in the French National Center for Scientific Research. "We had made some tries with pure gold contacts with no success. We used carbon as a top layer hoping that it [would] promote chemical bonding between the molecule in the contact," she said.

If the researchers results are correct, DNA could easily be used to conduct electricity, said Danny Porath, a physicist at the Center for Nanoscience and Nanotechnology at Tel Aviv University. "The conduction properties described here are by far better than those found in previous experiments and beyond expectations of many people in the field. If this is correct that means that DNA is indeed an incredible candidate for molecular electronics," he said.

The researchers built the structures on stable, freshly cleaved mica substrates. The first layer was a two-nanometer-thick layer of rhenium. Then came a two-nanometer-thick layer of DNA molecules, which was combed into one direction using the flow of the solution. The top layer was a forest of individual carbon fibers up to 40 nanometers tall, according to Bouchiat.

The thickness of the rhenium layer was carefully controlled in order to minimize kinks in the DNA molecules at the edges of the metallic pads. Keeping kinks out of the DNA is a key to providing good conduction from the contacts through the DNA molecules, according to Bouchait.

The researchers calculations showed that 100 to 200 DNA molecules bridged the two electrodes in their samples. In several samples they destroyed some of the DNA in order to get structures that contained from 3 to 40 combed DNA molecules.

The researchers flowed electricity between the electrodes through the DNA in order to measure the resistance of the DNA.

The DNA provided an average resistance of about 300 kilohm per DNA molecule, although the actual number is likely lower because all the combed molecules were not necessarily in contact with the electrodes, according to Bouchait. For comparison, the resistance of metallic, single-walled nanotubes is typically 100 kilohm and the resistance of semiconducting nanotubes is one megaohm or higher.

The experiments showed that the molecules can conduct electricity over distances of a few hundred nanometers even at very low temperatures. The researchers also found that the resistance of DNA dropped considerably when the electrodes became superconducting at one degree Kelvin. Zero Kelvin is absolute zero, or -273 degrees Celsius.

Superconductivity occurs when electrons moving through a material face no resistance. The electrons become coherent in the quantum mechanical sense, meaning they behave as though they are a single wave.

The resistance of the DNA samples increased steadily as the temperature decreased until the temperature fell below the superconducting temperature of the contacts. At this point the resistance of the samples that had 30 and 40 combed DNA molecules decreased substantially. These transition changes showed that there was proximity-induced superconductivity in the DNA molecules themselves, according to Bouchait.

It has historically proven difficult to make DNA conduct electricity, which makes many researchers cautious about these results. The results are "very surprising, but very important if correct," said Porath.

According to researchers who have found conductivity in DNA, the important parameters are the contacts and the structure of the DNA. "There's no question that the connections are critical. I really think much of the variability of results [in] looking at DNA conductivity depends upon the variability in making connections," said Jacqueline Barton, a chemistry professor at the California Institute of Technology.

The exact order of the four types of base pairs that make up the DNA molecule also factor into the way DNA conducts electricity, said Barton. "We found from our solution studies the charge transport through DNA is very sensitive to base pair stacking and structure. It depends upon the overlap of the DNA base pairs."

If DNA were successfully harnessed as a conductor, self assembling networks of DNA could potentially be used eventually to build nanoscale electronic circuits. "This is one of the solutions for the prediction of Moore's Law that claims that we're heading towards the end of the conventional microelectronics," said Porath. "Possible replacements are systems that are made of building blocks and use self-assembly. The DNA, if conducting, would be a very good candidate for this purpose due to its... self-assembly properties... and large toolbox provided by enzymes," he said.

Using DNA for electronic circuits is a far-off goal, however. It is too early in the research to say whether this would even be possible, said Bouchiat.

Research applications like using conductivity to sense different types of DNA, however, could become practical within a few years, according to Bouchait.

Because the conduction in DNA is so sensitive to the order of its bases, it could be used as a way to sense various sequences, said Barton. "It provides a fundamentally new way to achieve sensitive... mutation analysis," said Barton.

Bouchiat's research colleagues were A. Yu Kasumov, M. Kociak, S. Gueron and B. Reulet from the CNRS, and V. T. Volkov and D.V. Klinov of the Russian Academy of Sciences. They published the research in the January 12, 2001 issue of Science. The research was funded by the CNRS and The Russian Academy of Sciences.

Timeline: < 3 years; many years
Funding: University
TRN Categories: MicroElectroMechanical Systems (MEMS)
Story Type: News
Related Elements: Technical paper, "Proximity Induced Superconductivity in DNA," Science, January 12, 2001


========================================


Conduction seen in DNA backbone
Dec 17, 2007
http://physicsworld.com/cws/article/new ... a-backbone


Physicists in Japan have gained important new insights into how DNA might behave as an electrical conductor. Their discovery could help provide a better understanding of the role that conduction plays in how living cells detect and repair damaged DNA and could ultimately lead to strands of DNA being used in “molecular electronics” technologies of the future.

Biophysicists are keen to understand how electrons are conducted in DNA because conduction is thought to be an important mechanism by which enzymes recognize damaged DNA that, if not repaired, could lead to cancer. Some scientists also believe that conduction through DNA could protect the genomes of some organisms by transmitting the damage caused by oxidizing chemicals to certain locations on chromosomes where the damage causes the least harm.

Tiny electronic circuits
A better understanding of conduction could also lead to the engineering of new forms of DNA with properties more suited to electronic applications. DNA is an attractive building block for tiny electronic circuits because of its ability to assemble into complex interconnected patterns that would be required for assembling circuit components.

Not long after the double-stranded structure of DNA was revealed by Watson and Crick in 1953, scientists suspected that the molecule it might support electrical conduction. This is because the bases in the middle of the double helix stack in a way reminiscent of graphite – which is an excellent conductor. At about the same time, the physicist Leon Brillouin suggested that the DNA backbone – the long strands that support the bases and give DNA its structure – rather than the bases, might support conduction because of its periodic structure.

While the conductive properties of DNA have been studied using a wide range of techniques, most experiments have focused on understanding conduction in terms base stacking and have yielded conflicting results. Alternative or complementary conduction mechanisms – such as Brillouin’s backbone conduction – have been largely ignored.

Now, Tetsuhiro Sekiguchi of the Japan Atomic Energy Agency and Hiromi Ikeura-Sekiguchi at the AIST research centre are the first to measure how electrons move through the DNA backbone using a technique called resonant Auger spectroscopy ( (Phys. Rev Lett. 99 228102 ).

Spectator Auger decay
The team directed a beam of X-rays onto DNA to excite electrons from phosphorus atoms in the backbone of the molecule. If these electrons remain near to the site of their excitation, other electrons with a specific energy distribution indicative of “spectator Auger decay” will be emitted from the sample. However, if excited electrons are able to conduct along the backbone, the emitted electrons will have an energy distribution associated with "normal Auger decay."

By comparing the relative intensities of Auger electrons with spectator and normal decays, the team could determine the time that it takes for an electron to move away from a phosphorous atom and take part in conduction – called the delocalization time.

What they found is that electrons in the backbone delocalize in less than one femtosecond (10-15) in wet DNA. These results imply that electron movement occurs a thousand times faster in the DNA backbone than in the bases stacked in the core.

This first observation of conduction along the backbone could help reconcile the seemingly contradictory results of the many base-stacking studies of conduction. Indeed, these latest results suggest that focusing on the interplay between electron transport through the backbone and the stacked bases could be crucial to understanding DNA conduction.

About the author

André Brown is doing a PhD in biophysics at the University of Pennsylvania
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox, FreeElectron
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16022
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

2 Wat 'oudjes':

Nano-sized voltmeter measures electric fields deep within cells
By Nancy Ross-Flanigan

http://www.ur.umich.edu/0708/Dec03_07/10.shtml


A wireless, nano-scale voltmeter developed at U-M is overturning conventional wisdom about the physical environment inside cells. It may someday help researchers tackle such tricky medical issues as why cancer cells grow out of control and how damaged nerves might be mended.

Professor Raoul Kopelman discussed the device Dec. 1 during a special session, "Creating Next Generation Nano Tools for Cell Biology," at the annual meeting of the American Society for Cell Biology in Washington, D.C.

"The basic idea behind this field of research is to follow cellular processes — both normal and abnormal — by monitoring physical properties inside the cell. There's a long history of research on the chemistry happening inside the cell, but now we're getting interested in measuring the physical properties, because physical and chemical processes are related," says Kopelman, who is the Richard Smalley Distinguished University Professor of Chemistry, Physics and Applied Physics.

With a diameter of about 30 nanometers, the spherical device is 1,000-fold smaller than existing voltmeters, Kopelman says. It is a photonic instrument, meaning it uses light to do its work, rather than the electrons that electronic devices employ.

Kopelman's former postdoctoral fellow Katherine Tyner, now at the U.S. Food and Drug Administration, used the nano-voltmeter to measure electric fields deep inside a cell — a feat that until now was impossible. Scientists have measured electric fields in the membranes that surround cells, but not in the interior, Kopelman says.

With the new approach, the researchers are able to deploy thousands of voltmeters at once, spread throughout the cell. Each unit is a single nano-particle that contains voltage-sensitive dyes. When stimulated with blue light, the dyes emit red and green light, and the ratio of red to green corresponds to the strength of the electric field in the area of interest.

Tyner's measurements revealed surprisingly high electric fields in cytosol, the jellylike material that makes up most of a cell's interior.

"The standard paradigm has been that there are zero electric fields in cytosol," Kopelman says, "but all of the 13 regions we measured had high electric field strength as high as 15 million volts per meter." In comparison, the electrical field strength inside a typical home is five to 10 volts per meter; directly under a power transmission line, it's 10,000 volts per meter. Kopelman, Tyner and coauthor Martin Philbert, professor of environmental health sciences and associate dean for research at the School of Public Health, published a report on the nano-voltmeter and their paradigm-shattering findings in Biophysical Journal in August.

Philbert, a neurotoxicologist, is exploring how intracellular fields change with exposure to nerve toxins. Kopelman, who is collaborating with Philbert and researchers in the U-M medical school on new approaches to cancer detection and treatment, is interested in comparing electric fields in cancerous and non-cancerous cells.


===============================

Nano-sized voltmeter measures electric fields deep within cells
November 30, 2007
http://phys.org/news115650653.html


A wireless, nano-scale voltmeter developed at the University of Michigan is overturning conventional wisdom about the physical environment inside cells. It may someday help researchers tackle such tricky medical issues as why cancer cells grow out of control and how damaged nerves might be mended.

U-M professor Raoul Kopelman will discuss the device Saturday during a special session, "Creating Next Generation Nano Tools for Cell Biology," at the annual meeting of the American Society for Cell Biology in Washington, D.C.

"The basic idea behind this field of research is to follow cellular processes—both normal and abnormal—by monitoring physical properties inside the cell. There's a long history of research on the chemistry happening inside the cell, but now we're getting interested in measuring the physical properties, because physical and chemical processes are related," said Kopelman, who is the Richard Smalley Distinguished University Professor of Chemistry, Physics and Applied Physics.

With a diameter of about 30 nanometers, the spherical device is 1,000-fold smaller than existing voltmeters, Kopelman said. It is a photonic instrument, meaning that it uses light to do its work, rather than the electrons that electronic devices employ.

Kopelman's former postdoctoral fellow Katherine Tyner, now at the U.S. Food and Drug Administration, used the nano-voltmeter to measure electric fields deep inside a cell—a feat that until now was impossible. Scientists have measured electric fields in the membranes that surround cells, but not in the interior, Kopelman said.

With the new approach, the researchers don't simply insert a single voltmeter; they're able to deploy thousands of voltmeters at once, spread throughout the cell. Each unit is a single nano-particle that contains voltage-sensitive dyes. When stimulated with blue light, the dyes emit red and green light, and the ratio of red to green corresponds to the strength of the electric field in the area of interest.

Tyner's measurements revealed surprisingly high electric fields in cytosol—the jellylike material that makes up most of a cell's interior.

"The standard paradigm has been that there are zero electric fields in cytosol," Kopelman said, "but all of the 13 regions we measured had high electric field strength—as high as 15 million volts per meter." In comparison, the electrical field strength inside a typical home is five to 10 volts per meter; directly under a power transmission line, it's 10,000 volts per meter. Kopelman, Tyner and coauthor Martin Philbert, professor of environmental health sciences and associate dean for research at the U-M School of Public Health, published a report on the nano-voltmeter and their paradigm-shattering findings in Biophysical Journal in August.

Those findings leave the researchers wondering why electrical fields exist inside cells.

"I don't know the answer to that," Kopelman said. "I suspect that finding out exactly what's going on will keep a lot of people working for a long time." But the ability to measure internal cellular electrical fields should aid in that endeavor.

It's already known that changes in electrical fields associated with membranes can play a role in diseases such as Alzheimer's, and researchers have been exploring the use of externally-applied electric fields to stimulate wound healing and nerve growth and regeneration.

As for the U-M researchers, Philbert, a neurotoxicologist, is exploring how intracellular fields change with exposure to nerve toxins, and Kopelman, who is collaborating with Philbert and researchers in the U-M medical school on new approaches to cancer detection and treatment, is interested in comparing electric fields in cancerous and non-cancerous cells. But they're also open to other avenues of research, Kopelman said.

"One reason for going to the ASCB meeting is to confer with colleagues and strategize about where to go next."

Source: University of Michigan


===========================

Mighty Electric Fields Found Inside Cells
15 million volts per meter? Ay, carumba.
By Jocelyn Rice|Friday
,
March 14, 2008
http://discovermagazine.com/2008/mar/14 ... side-cells


The smallest voltmeter in the world has produced a shocking revelation: Lurking deep inside an ordinary cell are electric fields strong enough to cause a bolt of lightning.

While it has long been gospel that cell membranes contain strong electric fields, researchers have generally assumed that 99.9 percent of a cell’s volume was electrically dormant. But when University of Michigan biophysical chemist Raoul Kopelman, the tiny voltmeter’s inventor, flooded rat brain cells with the devices, he detected fields as strong as 15 million volts per meter throughout.

This is the first time the voltmeter has been used in a study, and its potential is as exciting as Kopelman’s find. It is roughly one-thousandth the size of any other voltmeter; thousands can fit in a single cell and still take up only one-millionth of the cell’s volume. The device is filled with voltage-sensitive dye that gives off green to red light in proportion to the surrounding electric field. The light is then measured using a microscope, yielding a three-dimensional map of the electric fields.

Kopelman plans to continue using his device to probe cells for clues about what happens when diseases or toxins injure them.


=========================================

The Currents Of Life
http://www.science-frontiers.com/sf012/sf012p06.htm


Danny Brower and Richard McIntosh of the University of Colorado at Boulder have discovered that growing cells apparently generate electrical fields that control the shapes of living organisms. They have been experimenting with a disc-shaped alga with a lobed edge. Normally the algo reproduces by splitting in half, with each half regenerating the lost half. Nicely symmetric discs are manufactured. But if an external electrical field (about 14 volts/cm) is applied across the nutrient medium, the regeneration geometry is distorted. The experimenters surmise that the membrane chemistry is affected by the external field which augments or reduces cell-created electric fields.

(Anonymous; "Electric Charges May Shape Living Tissue," New Scientist, 86:245, 1980.)

Comment. Natural external electric fields, such as the atmospheric potential gradient, may therefore have some biological effects, as some experiments with electricity and plant growth have proven.

From Science Frontiers #12, Fall 1980. © 1980-2000 William R. Corliss
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet, blackbox, FreeElectron, NoMore
Omhoog
FreeElectron
Sun God
Sun God
Berichten: 4292
Lid geworden op: vr 12 nov 2010, 22:26

Nive shit! Even naar boven halen. 8)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Broederschappen Algemeen”