Mysteriën Der Oudheid

Hier tref je alles aan over de wereld geheimen.
Gebruikersavatar
NoMore
Grand Pontiff
Grand Pontiff
Berichten: 825
Lid geworden op: di 16 aug 2011, 21:10

The Truth - John Lash

Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

combi schreef:N.A.V. een post in het werderbruder topic van Blackbox:
viewtopic.php?f=143&t=53&start=1560#p77638

Je kan op Qff hier en daar al wat vinden over Viktor Schauberger, water en meanderende riviertjes en de vermeende krachten of energieën zo je wil die daar uit voort zouden komen maar ik wil het vooral hebben over water i.v.m. de mysteriën.

======================

Water in de mysteriën:

"als wij ons hoofd in het water steken als in een graf, wordt de oude mens geheel en al ondergedoken en begraven; als we uit het water te voorschijn komen, verschijnt tegelijk de nieuwe mens"
(Homilie in Joh, XXV, 2, volgens Eliade, Das Heilige und des Profane, 78)

"Water in wijn veranderen kennen we nu vooral van Jezus die deed zijn eerste wonder op de bruiloft te Kana. Toen de wijn op was, liet Jezus zes kruiken met water vullen. Dat veranderde in wijn."

Maar zoals altijd "is er meer", wel hetzelfde meer maar goed dat zou je al kunnen weten. Nu eerst wat meer van eerder dan de christelijke mysteriën:

Nu deelt Epiphanus, de uit joodse ouders geboren bisschop van Constantia op Kypros , die in de vierde eeuw leefde ons mede, dat de verschijning van Osiris (Jezus ;) ) op de 5e januari gepaard ging met de verandering van water in wijn.
Vermoedelijk was dit echter ontleend aan de overeenkomstige verhalen die met de eredienst van Dionysos samenhingen en die verschillende voorbeelden geven van soortgelijke wonderen.
Dionysos (zijn Romeinse equivalent: Bacchus.)

knip

Toen hij volwassen was, plantte hij een wijnstok en met de daaruit gewonnen drank bedronk hij zichzelf en zijn opvoedsters en de demonen van het woud. Ieder die met hem in aanraking kwam, werd door de zoete geur van de nieuwe drank verleid en schaarde zich bij de stoet, waarmee Dionysos door de wereld trok om de wijn, nieuwe gave, die hij de mensheid schenken wilde, te verspreiden.

Hij is een god wiens gebied zich over een zeer ruim gebied uitstrekt. In de eerste plaats werd hij vereerd als de god van de wijn, maar de wijn is slechts de kostelijkste van zijn gaven. Daarom werd deze ook Διόνυσου καρπός / Diónysou karpós ('Dionysos' vrucht') genoemd.[4] Hij betekent de groeikracht van de aarde, zoals die zich in bos en veld, op met bronnen bedekte bergen, in vruchtdragende bomen en in grazige weiden openbaart. De wijndruif is alleen daarom de vrucht, die hem bijzonder dierbaar is, omdat zij, hoewel uit vocht geboren, een warme gloed aan haar vruchten weet te geven. De mengeling van zwakheid en moed, van weelderigheid en kracht, waarvan de druif het symbool is, karakteriseert ook Dionysos.

bron en meer : http://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysos_%28mythologie%29
Hier nog wat meer over de 'Dionysos mysteriën' (feesten)
Dionysia

knip

Het feest was alom verspreid en werd in zowat elke dème gevierd. Het was tevens een open feest waar ook slaven aan mochten deelnemen en er werden verschillende attracties/wedstrijden voorzien, voornamelijk de Akoliasmos was populair. Dit is het rondhuppelen op één voet op een ingevette bal, waar er uiteraard veel mensen van afgleden wat voor de nodige hilariteit zorgde. De winnaars kregen een zak gevuld met wijn. De Akoliasmos zou ook door de landelijke jeugd ook worden gehuldigd in de dorpen. Daarnaast waren er nog luidruchtige parades van vermomde personen. (het wilde heir ;) viewtopic.php?f=153&t=793 )
Er was ook een processie waarbij een fallus werd meegedragen. Een fallus is het primitief symbool voor de bevordering van het leven en de vruchtbaarheid. De processie diende waarschijnlijk om de vruchtbaarheid van de gezinnen, de landen en de tuinen te stimuleren. In de teksten wordt er echter niet vermeld dat het zou kunnen gaan om de hoop op een goede wijnoogst uit te drukken. In het museum van Florence bevindt zich een Attische zwartkleurige vaas die de landelijke Dionysia afbeeldt en waarop een afgod in de vorm van een fallus op elke zijde van de vaas is aangebracht.

De Dionysia vormden een kapitale bron van inspiratie voor de antieke komedie.

knip bron en meer: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysi%C3%ABn
Zo weer genoeg wat algemeen bekend is, of zou kunnen zijn wij gaan hier op QFF weer verder:

We hadden het over water, je zou water kunnen zien als een kracht die leven, groeikracht (zie hierboven) geeft je kan die 'kracht van water' ook nog is aan de zon (ster) koppelen viewtopic.php?f=76&t=75382&p=77574&hili ... ter#p77574 en daar kan je e.v.t. verder over lezen in het topic van Blackbox over starwater: viewtopic.php?f=76&t=75382 hier in dit topic gaan we is kijken of er wat te vinden is over de doop. Als water een al of niet symbolische groei energie bezit moet die natuurlijk wel in dienst van 'het geloof' staan en niet zomaar 'gewoon' er zijn.

De doop zou je kunnen zien als een ritus van dood en wederopstanding waar meer dan genoeg over is terug te vinden in dit Mysteriën Der Oudheid topic.

De ritus van dood en wederopstanding, zoals de kandidaten die in de mysteriën door maakten, kende men aanvankelijk ook in de katholieke kerk bij het aannemen van nieuwe leden. Zo lezen wij bij Johannes Chrysostomos, als hij het over de doop heeft dat deze dood en de begrafenis voorstelt, het leven en de wederopstanding.
"als wij ons hoofd in het water steken als in een graf, wordt de oude mens geheel en al ondergedoken en begraven; als we uit het water te voorschijn komen, verschijnt tegelijk de nieuwe mens"
(Homilie in Joh, XXV, 2, volgens Eliade, Das Heilige und des Profane, 78)

Johannes grondde deze woorden vrij zeker op Rom, VI, 4 waar staat:
"Wij zijn dus door de doop met hem begraven, zodat wij dood zijn, opdat, zoals Christus door de heerlijkheid des Vaders uit de doden is opgewekt, ook wij zo een nieuw leven leiden"

De opvatting leefde ook in de tijd van keizer Konstantijn, want Eusebius schrijft in "het leven van Konstantijn" (IV, 61), dat deze bij zijn doop zeide: "Dit is het ogenblik waarop ik al lang gehoopt en met verlangen naar uitgezien heb, Het ogenblik is gekomen waarop ook wij het onsterfelijkheid verlenende zegel ontvangen, het uur, waarop wij de bezegeling van het heil deelachtig worden. In de golven van de Jordaan had ik gehoopt dit eens te verkrijgen, waarin ook onze Verlosser, ons ten voorbeeld de doop ontvangen heeft, zoals er bericht is ... "

Eusebius vervolgt dan verder:
"Na deze woorden voltrokken de bisschoppen volgens de goddelijke wetten wat voorgeschreven was en zij schonken hem de geheimzinnige genade, nadat zij het hiertoe behorende onderricht er aan vooraf hadden laten gaan. Zo werd dan Konstantijn door de mysteriën van Christus wedergeboren en vervolmaakt ... "
Voor het opnemen in de christelijke gemeenschap, dat in hoofdzaak door de doop geschiedde, werd evenals bij de mysteriën, het woord "inwijding" gebruikt, Tussen de ingewijden en niet-ingewijden werd een groot onderscheid gemaakt en voor de laatsten werd velerlei geheim gehouden, welke geheimen men met de namen "symbolen", "arcani" en "disciplina" aanduidde.
Bij de doop betrof dit niet alleen de gehele cultische handeling, maar ook de uitgesproken zegeningen, rituele woorden en formules en voorts vielen de bijzonderheden van het avondmaal en voor alles de geloofsbelijdenis er onder.

Daarom wilde Sozemonos in zijn "kerkgeschiedenis" de geloofsbelijdenis van Nicaea ook niet meedelen. Naar algemeen gebruik werd zij niet opgeschreven, maar alleen mondeling meegedeeld en dit hangt samen met de reeds door Clemens van Alexandrië en Origenes verkondigde mening, dat schriftelijke vastlegging der hoogste waarheden reeds een profanatie was.

De geloofsbelijdenis nam dus bij het christendom een soortgelijke plaats in als de geheime formules, die in de mysteriën dienden om zich als ingewijde bij anderen bekend te maken. Over de uitwerking van de doop, de reiniging ten gevolge daarvan en het verkrijgen van de heilige geest, over de zekerheid der onsterfelijkheid, die de doop verschafte, werd door de christenen openlijk gesproken. Ook dit was weder in overeenstemming met de mysteriën, waar ook de riten en alles wat daarmede samenhing, geheim gehouden werden, maar niet de eeuwige gelukzaligheid, die men van de inwijding verwachtte.


(Overigens In de oude christelijke kerk bestond de gewoonte om de nieuwe lidmaten bij hun aanneming een mengsel van melk en honing te geven en geen water zoals de kerkelijke bronnen ons leren, daarover ooit meer in dit topic)

bron: De mysteriën der oudheid en hun inwijdingsriten F.E. Farwerck, uitg. Thule 1960
Voeg ik graag nog het volgende toe, wellicht al eens gedaan:

Wist u bijvoorbeeld dat de doopplechtigheid in vroeger eeuwen ontstaan is vanuit het idee dat je ‘de dood in de ogen moest kijken’? De hoogste inwijding immers was datgene wat tot Weten leidde. In sommige oude Mysteriën hield men het hoofd van de kandidaat zó lang onder water dat de verdrinkingsdood dreigde. Overleefde hij het, dan had hij ‘de dood in de ogen gekeken’; er zijn veel mensen, die door een zwaar ongeluk of (bijna) fout lopende operatie een Bijna-Dood-Ervaring (BDE) hebben gehad, een fenomeen waar ook de wetenschap zich serieus over buigt. Het leven van iemand met zo’n ervaring verandert. Hij of zij kan deze ervaring ook niet goed delen met een ander. Eigenlijk kunnen we zeggen dat het lot zo iemand een hoogste Inwijding heeft bezorgd, waar hij echter met zijn Ik-heid niet om gevraagd heeft. Maar de mens die met volle verstand, met hart en ziel en gezond van lichaam en geest zo’n Inwijding wil doormaken zal er aan moeten werken en zou de weg naar een Mysterieschool kunnen gaan zoeken. Want de Mysteriën zijn geschapen om de mens in de gelegenheid te stellen om via een bijzondere symboliek (het Inwijdingsrituaal) ook tot inzichten te laten komen die zo diepgaand kunnnen zijn, dat zijn leven daardoor verandert. Maar begrijpt u ons goed: een Rituaal alleen is daarvoor niet dé weg. Het Ware Rituaal begint bij de aanraking van en met het gnostieke vibratieveld. Sommigen zeggen: ‘vanaf dat ik de Mysterieschool betrad’. En dan kan zo’n Rituaal misschien wel jaren duren! En dat bestaat dan niet uit allerlei handelingen maar uit bewust zijn de ervaring gadeslaan. Zo zegt Kruisheer ons: ‘Over de ware Mysteriën, de geheime, werkelijke Inwijdingen, kan en kon natuurlijk niets in het openbaar worden gezegd. Het waren en zijn hoofdzakelijk innerlijke belevenissen en alleen zij die ze kunnen ervaren zijn in staat ze te kennen. Doch wel is het mogelijk enkele wenken en aanwijzingen, enkele levenslessen daaruit op te diepen en enkele gegevens over de grote ceremoniële riten der Oudheid te vinden die bij het publiek in hun tijd voor de ware Mysteriën doorgingen en waarin kandidaten met veel ceremonieel en vertoon van occulte krachten werden ingewijd. Maar dáár weer achter bevonden zich in de stilte van de geheime duisternis de Ware Heilige Mysteriën’.


Bron: http://www.klassiekerozenkruis.nl/html/6.html
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: blackbox
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16023
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

combi schreef:

Red Ice Radio - Troy McLachlan & Theodore Holden - Antique Solar System, Neanderthals & Modern Man

Gepubliceerd op 15 mei 2013

Authors Troy D. McLachlan and Theodore A. Holden will discuss their new book, Cosmos in Collision, which concentrates on events in the solar system before the arrival of Saturn and its accompanying planets, including Earth. Ted and Troy propose that the Jupiter moon Ganymede was once a liquid water world with an oxygen atmosphere fully capable of supporting life (including humans) as we know it. With Jupiter having once been in a much closer orbit to the Sun, Ganymede was warmed by both the sun and Jupiter, the latter being at that time a sub-brown dwarf similar to ancient Saturn. They have dubbed this era of our Solar System's history as the Antique Solar System epoch. They also propose a new theory for planet formation. This theory is based on the Herbig-Haro objects observed throughout the galaxy. They will also introduce the concept of a Paleolithic conflict between Cro-Magnons and Neanderthals in which Neanderthals are controversially depicted as predatory hominids according to Danny Vendramini's theories. Troy and Ted will contrast the superbly nocturnally adapted Neanderthal to Cro-Magnons during the Purple Dawn era and come to the inescapable conclusion that modern humans (Cro-Magnons) are not native to this planet. They believe they may have found a world within our solar system that once served as humanity's original home world (Ganymede).

http://www.bearfabrique.org/

http://saturndeathcult.com/

http://www.cosmosincollision.com/
Ganymede Hypothesis I (Human Origins)https://www.youtube.com/user/icebear1946
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16023
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Memories and Visions of Paradise ~ Richard Heinberg

Exploring the Universal Myth of a Lost Golden Age – A Review by Daniel Redwood

http://www.cycleoftime.com/blog/1989/10 ... -heinberg/


The most profound truths are passed from generation to generation as myths, stories and religious allegories. What scriptural traditions such as Judaism, Christianity, Islam, and Hinduism convey in sacred texts, other cultures transmit through oral tradition or shamanic rites.

That any image should be found woven into the fabric of cultures throughout the world, East and West, among both primitive and industrial peoples, testifies powerfully to the strength of that image in tapping something at the core of our common consciousness.

As Richard Heinberg demonstrates in Memories and Visions of Paradise, the Judeo-Christian story of the Garden of Eden is mirrored on every continent and in virtually every culture, in myths and tales whose similarities to our own version far outweigh their differences. With inclusiveness, sensitivity and grace befitting a scholar and artist, Heinberg traces the roots and branches of what Roumanian-American historian of religions Mircea Eliade identified as the two central themes of world myth-nostalgia for a Paradise lost through a tragic Fall, and the long climb back toward at least partial restoration of the original Golden Age.

From Iran to China, from Egypt to Australia, in Africa and both North and South America, paradise traditions are present not as background details but as the heart of the teachings people use to define themselves and their relationship to heaven and earth. These stories embody the very essence of what we all remember in the deepest portion of our souls, and ceaselessly long to return to, if only in our dreams and our unconscious. This longing can only be repressed at great cost. Heinberg suggests that twentieth century humankind is paying that cost, dearly.

The universally remembered Golden Age was one in which the First People lived “perpetually in the divine presence and continually in harmony with the divine will.” These original beings were immortal, until the “great blunder” of the Fall made them susceptible to death. With the introduction of death came the corresponding introduction of birth, and therefore sexuality.

Heinberg’s expert grasp of his wide-ranging subject matter allows him to glide smoothly from the Australian Dreamtime, to 4th Century Jewish commentaries on the Old Testament, to Plato and back again in telling his fascinating story. He is deeply moved by the fruits of his scholarly journey, and his love and respect for all the traditions shines through continually.

Most traditions predict a future Paradise, but only after a Great Destruction, which initiates a Purification, marked by a return of the consciousness necessary to usher in the new Golden Age. Heinberg notes, interestingly, that “few prophets have looked beyond the day of Purification to describe the events of the restored Golden Age, for the world to come will be inconceivable in terms of the present one.”

The book closes with an intriguing discussion of recent research in near-death experiences, since the NDE seems, more than anything else, to consistently elicit the experience of Paradise. Quoting NDE-researcher Kenneth Ring, Heinberg raises the awe-inducing notion that the human race may be “approaching, and subconsciously preparing for, a collective near-death experience,” in what would be a dramatic journey back to the Garden.

NEXT POST: "The Aryans and Ancient Indian History ~ Subhash Kak" http://www.cycleoftime.com/blog/1995/02 ... bhash-kak/


viewtopic.php?f=78&t=48922&p=75930&#p75927
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: BL@DE
Omhoog
Gebruikersavatar
Mec
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1518
Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 19:44

De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen, combi, BL@DE
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16023
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Mec schreef::o ...wat een verhaal

http://vladtv.webs.com/romaniasamazingsecret.htm
Danube script
Old European / Vinča / Danube script
Origin

These symbols have been found on many of the artefacts excavated from sites in south-east Europe, in particular from Vinča near Belgrade, but also in Greece, Bulgaria, Romania, eastern Hungary, Moldova, southern Ukraine and the former Yugoslavia. The artefacts date from between the 7th and 4th millennia BC and those decorated with these symbols are between 8,000 and 6,500 years old.

Some scholars believe that the Vinča symbols represent the earliest form of writing ever found, predating ancient Egyptian and Sumerian writing by thousands of years. Since the inscriptions are all short and appear on objects found in burial sites, and the language represented is not known, it is highly unlikely they will ever be deciphered.

Afbeelding

http://www.omniglot.com/writing/vinca.htmEdit:

Zalmoxis

Afbeelding
Sfinx Bucegi bergen Roemenië (Zalmoxis face)
Al eerder deze ergens in mysteriën reeks geplaatst, zou het dan toch een gezicht zijn ? Andere kant is 'gewoon' een rots.
combi schreef:'Normaal' doe je eerst het artikel plaatsen maar omdat het QFF is en ik nog wel enig type en zoek werk heb vast een voor artikel na post. :pruthey:

Zalmoxis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zalmoxis

Zalmoxis was in de Thracische mythologie een god die vooral door de Getae en de Daciërs nabij de Hellespont werd vereerd. Zalmoxis nam een menselijke gedaante aan en leefde onder de mensen. Maar regelmatig verdween hij in de onderwereld, waar hij drie jaar verbleef, om dan het vierde weer terug te keren. Er werd gezegd dat hij mystieke kennis over de onsterfelijkheid van de ziel had meegebracht uit het Oude Egypte en ook van Pythagoras. Hij zou dit concept samen met de beschaving en de kunst aan zijn volk hebben bijgebracht.

Herodotus kreeg van de euhemeristische Pontische Grieken te horen dat Zalmoxis in feite een mens zou zijn geweest, voordien zelfs een slaaf (of leerling) van Pythagoras, door wie hem de "wetenschappen van de hemelen" werden bijgebracht op Samos. Zalmoxis keerde daarna naar zijn volk terug, de Getae, en onderwees hen over de onsterfelijkheid van de ziel. Zenon was eveneens de mening toegedaan dat Zalmoxis Pythagoras' slaaf was.

Herodotus spreekt er zich niet over uit of Zalmoxis werkelijk heeft bestaan, maar is van mening dat hij in dat geval hoe dan ook lang voor Pythagoras zou moeten hebben geleefd.

Volgens Herodotus was Zalmoxis op zeker moment naar het Oude Egypte gereisd en bracht hij van daar de kennis over de onsterfelijkheid van de ziel mee, die hij aan zijn volk overbracht. Hij leerde hen dat zij bij hun dood een zekere plaats zouden doortrekken waar ze van alle mogelijke geneugten van de eeuwigheid konden genieten.

Zalmoxis liet toen een onderaardse kamer maken (andere verhalen zeggen dat het een natuurlijke grot was) op de berg Kogaion, waar hij zich gedurende drie jaar terugtrok. Volgens sommige verhalen verbleef hij gedurende deze drie jaar in de Hades.

Na zijn verdwijning werd hij dood gewaand en werd om hem gerouwd. Maar toen hij drie jaar later opnieuw opdook waren de Getae overtuigd van zijn leer. Sommigen spraken zelfs van een wederopstanding (zodat zijn functie parallel wordt gezien aan die van Tammuz of later Jezus van Nazareth.

Plato zegt in zijn Charmides dialoog dat Zalmoxis ook een groot geneesheer was die geest en lichaam holistisch benaderde door beide te genezen en niet enkel het lichaam zoals de Griekse gewoonte was.
viewtopic.php?f=78&t=48922&p=51730&p51730#p51730
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Dromen
Omhoog
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Combi en MEC, thanks voor deze geweldige 'shit!'

Ik ben weer een zondag onder de pannen :D
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Mec
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16023
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Opdat wij niet vergeten
Extremisten van de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS) hebben zaterdag op Twitter foto's gepubliceerd van massaexecuties.
http://www.nu.nl/isis/3802672/fotos-mas ... itter.html
Het Bronzen tijdperk: De Mens als God

Met een nu betrekkelijk rustige kosmos aan het begin van het bronzen tijdperk van de mens zag de mensheid voor de eerste keer een sterrenhemel, niet veel anders dan die we vandaag zien. De mens begon zichzelf zien als een middel voor het definiëren van het verleden en de toekomst. Mede door een nauwgezette observatie van de planeten verdween de angst voor Doomsday, welke daarvoor de mensheid in zijn greep had gehouden, radicaal uit het geheugen van de mens. Men 'vergat' de gebeurtenissen tussen Saturnus en de Zon en hun vernietigende en gelijkertijd scheppende krachten. En men begon deze genetische herinnering voor de 'dag des oordeels' op het eigen zelf, en aan het eigen handelen te koppelen. Op deze manier zag de wereld de opkomst van halfgoden, krachtige mythische mannen en vrouwen wier lot werden beschouwd als onafhankelijk van de wil van de planeet goden die eraan voorafging. De Gouden Eeuw betekende nu weinig meer dan een tijdperk waarin mensen werd geleerd om te geloven dat zij zouden worden kunnen geregeerd door een koning van hun eigen keuze, of een door een god gezonden afgezant. De Oorlogs-koning regeerde nu en deze nam de macht van de 'Bluebloods' over, die tot nu toe aan de macht waren geweest. Na de gebeurtenissen in Babel waren zij hun macht kwijt geraakt doordat zij grote tegenstand kregen van de bevolking. Een tijdlang was strijd, oorlog en eer het hoogste goed wat men kon behalen. Echter Mars en Venus zouden het laatste woord hebben over wie het echt ging en wie de opkomst en ondergang van koningen en koninkrijken bepaalde.

viewtopic.php?f=78&t=48922&hilit=myster ... 360#p75928
Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

Wellicht beetje 'uit het oog vallend' filmpje, maar ook dit past prima binnen de mysteriën!

Gebruikersavatar
Dromen
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 5033
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 06:38

"Going back at least nine thousand years to the early agriculture of the Near East and Old Europe, we have a tradition of the power of the Goddess and of her child who dies and is resurrected—namely, it is we who come from her, go back to her, and rest well in her. This tradition was carried through the cults of ancient Mesopotamia, Egypt, and down into the Classical world, before finally delivering the message into Christian teaching."

Joseph Campbell, Goddesses: Mysteries of the Feminine Divine, p. 257
Gebruikersavatar
Mec
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1518
Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 19:44

Cover-Up Of ET Artifacts Around Mount Baigong, China
23 June, 2014

http://messagetoeagle.com/coverupetarti ... 6nAJ_mIhJl
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16023
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

combi schreef:
combi schreef:

Red Ice Radio - Troy McLachlan & Theodore Holden - Antique Solar System, Neanderthals & Modern Man

Gepubliceerd op 15 mei 2013

Authors Troy D. McLachlan and Theodore A. Holden will discuss their new book, Cosmos in Collision, which concentrates on events in the solar system before the arrival of Saturn and its accompanying planets, including Earth. Ted and Troy propose that the Jupiter moon Ganymede was once a liquid water world with an oxygen atmosphere fully capable of supporting life (including humans) as we know it. With Jupiter having once been in a much closer orbit to the Sun, Ganymede was warmed by both the sun and Jupiter, the latter being at that time a sub-brown dwarf similar to ancient Saturn. They have dubbed this era of our Solar System's history as the Antique Solar System epoch. They also propose a new theory for planet formation. This theory is based on the Herbig-Haro objects observed throughout the galaxy. They will also introduce the concept of a Paleolithic conflict between Cro-Magnons and Neanderthals in which Neanderthals are controversially depicted as predatory hominids according to Danny Vendramini's theories. Troy and Ted will contrast the superbly nocturnally adapted Neanderthal to Cro-Magnons during the Purple Dawn era and come to the inescapable conclusion that modern humans (Cro-Magnons) are not native to this planet. They believe they may have found a world within our solar system that once served as humanity's original home world (Ganymede).

http://www.bearfabrique.org/

http://saturndeathcult.com/

http://www.cosmosincollision.com/
Ganymede Hypothesis I (Human Origins)https://www.youtube.com/user/icebear1946


De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
Mec
Knight of the Sun
Knight of the Sun
Berichten: 1518
Lid geworden op: vr 17 dec 2010, 19:44

America's Mysterious Pedro Mountain Mummy And The Hidden Race Of Little People
3 July, 2014

http://www.messagetoeagle.com/pedromumm ... 72C-fldV8E

======================================================

Malta's Prehistoric Dark Secrets - What Experiments Were Conducted On The Island's Bizarre And Mysterious Hypogeums?
7 July, 2014

http://www.messagetoeagle.com/maltalong ... 72DaPldV8E

======================================================

Secrets Of Mount Shasta - One Of The Most Sacred Places On Earth

3 July, 2014

http://www.messagetoeagle.com/mountshas ... 72CAPldV8E

======================================================

Cover-ups And Suppression Of Archaeological Evidence
5 July, 2014

http://www.messagetoeagle.com/coverupsa ... 72DNvldV8E

....artikelen plaats ik maar niet hier van die site ivm copyrights enzo....dus alleen de linkjes
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: baphomet
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16023
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

Wetenschapper ontslagen ‘nadat hij 4000 jaar oud dinosaurusfossiel ontdekt’
Gemaakt op donderdag 07 augustus 2014 15:00

Mark Armitage, tot voor kort verbonden aan de California State University, werd pas ontslagen nadat hij een dinosaurusfossiel met zacht, flexibel weefsel had opgegraven. Uit het weefsel, dat nog niet was gefossiliseerd, maakte Armitage op dat het fossiel niet miljoenen jaren oud kon zijn.

bron en meer: http://ohln.nl/index.php/opmerkelijk-1/ ... el-ontdekt
Overigens is het 'afmaken' van deze anders denkende al begonnen wetenschaap "sta nooit open voor andere ideeën" ;) leuker kunnen we het niet maken. http://www.nujij.nl/algemeen/wetenschap ... 5802.lynkx

combi schreef:
combi schreef:
combi schreef:

Red Ice Radio - Troy McLachlan & Theodore Holden - Antique Solar System, Neanderthals & Modern Man

Gepubliceerd op 15 mei 2013

Authors Troy D. McLachlan and Theodore A. Holden will discuss their new book, Cosmos in Collision, which concentrates on events in the solar system before the arrival of Saturn and its accompanying planets, including Earth. Ted and Troy propose that the Jupiter moon Ganymede was once a liquid water world with an oxygen atmosphere fully capable of supporting life (including humans) as we know it. With Jupiter having once been in a much closer orbit to the Sun, Ganymede was warmed by both the sun and Jupiter, the latter being at that time a sub-brown dwarf similar to ancient Saturn. They have dubbed this era of our Solar System's history as the Antique Solar System epoch. They also propose a new theory for planet formation. This theory is based on the Herbig-Haro objects observed throughout the galaxy. They will also introduce the concept of a Paleolithic conflict between Cro-Magnons and Neanderthals in which Neanderthals are controversially depicted as predatory hominids according to Danny Vendramini's theories. Troy and Ted will contrast the superbly nocturnally adapted Neanderthal to Cro-Magnons during the Purple Dawn era and come to the inescapable conclusion that modern humans (Cro-Magnons) are not native to this planet. They believe they may have found a world within our solar system that once served as humanity's original home world (Ganymede).

http://www.bearfabrique.org/

http://saturndeathcult.com/

http://www.cosmosincollision.com/
Ganymede Hypothesis I (Human Origins)https://www.youtube.com/user/icebear1946


De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Mec
Omhoog
Gebruikersavatar
combi
S.G.I.G. Temple Admin
S.G.I.G. Temple Admin
Berichten: 16023
Lid geworden op: za 21 aug 2010, 21:27

About Heliopolis and the Ben Ben Stone
http://hans.wyrdweb.eu/about-benben-stone/

Heliopolis (Greek, “City of the Sun“), On in Coptic and Lunu (“Pillar“) in the Old Egyptian Language, was the Capital of the 13th Lower Egyptian Nome (a Province). The City was the most important Center of Science in Antiquity.

Afbeelding

Heliopolis is now part of Cairo and completely destroyed. The only thing that is left is a lonely Obelisk, the Carrier of the famous Bnbn Stone, the Stone of Destiny.

The city was a Center of Astronomy, Geometry, Medicine, History, Mythology and Philosophy as reflected in the title of its High Priest, “Chief of Observers” or “Greatest of Seers“.

The Priests of Heliopolis were also responsible for the Calendars and therefore the “Keepers of Time“.

The city was largely destroyed in the Persian invasion of 525 BC. After the destruction of Heliopolis the Library and its Priests were moved to Alexandria, the new capital.

Heliopolis was the seat of the Sun-God Atum-Ra who was worshipped in the primary temple, which was known by the names Per-Aat (“Great House“) and Per-Atum (“House of Atum“).

Heliopolis was one of the most famous centers of knowledge in antiquity. It was visited by Solon, Plato’s teacher, Pythagoras, Herodotus, Thales, Democritus, Opheus, Homer, Jesus and his parents and many other Very Important Persons from all over the World.

Herodotus, the Historian, states that the Priests of Heliopolis, were the first to discover the Solar Year. Plato wrote that the Priests of Egypt had observed the stars for more than 10.000 years. They preserved the knowledge of the Sphinx created in the Age of the Lion thousands of years before the Ascension of the first Pharaoh and the Great Deluge.

Plato also wrote about Atlantis. This knowledge was given to Solon when he visited Heliopolis. About 9,000 years before the birth of Solon, the priests said, Atlantis was a rich island whose powerful princes conquered many of the lands of the Mediterranean. The Atlantians eventually became wicked and impious, and their island was swallowed up by the sea as a result of earthquakes.

On also played an important role in the Old and the New Bible. Joseph married a daughter of a Priest (Potipherah) of On (Genesis (41:45)). The Jewish Exodus started at On and Mary and Joseph took their little Child Jesus to Heliopolis for safekeeping when they were fleeing the soldiers of Herod, King of Israel.

The most important temple in Heliopolis was the “Mansion of the Benben“, also known as the “Mansion of the Phoenix“. In the middle of the Temple in an open courtyard, stood an Obelisk, on top of which sat the “Benben Stone“. The Benben stone looked like a small Pyramid.

Afbeelding

The Benben Stone was seen as the solidified Seed of Atum, the Stone of Creation. It was on this stone that the Phoenix or Benu Bird would return every 12.594 years and place its new Egg. At that moment a new Era of Mankind was started. The Benu Bird came from the ‘Isle of Fire’, the mythical place where the gods were born.

The Benben Stone could be the same stone as Jacob slept on in Genesis 28:11 (Jacob’s Pillar) because there is some historical evidence that Abraham was an Egyptian Pharaoh named Djehuty or Djehutymes, Son of Thoth. This explains the important positions of Joseph and Moses.

Afbeelding

Another important Artefact of Heliopolis was the sacred Ished (Persea) Tree, The Tree of Life, the Seat of the Benu Bird. The Tree was protected by the great Cat, a Symbol of Ra.

Ancient Egyptian ritual required the names of each pharaoh to be inscribed on the leaves of this tree during the coronation ceremony. The fruit of the Tree of Life gave Eternal Life and the Knowledge of the Cycles.

The Myths and Symbols that were used in Heliopolis are related to the Cycle of Life and the Divine Fractal. The Phoenix represents just like the Ouroboros and the Masturbating Bisexual God Atum the Creator who has Created Itself. The Tree of Life shows the fractal pattern that repeats itself when Atum enfolds itself on many levels of existence.

The Benben Stone is something different. The Benben Stone or the Stone of Destiny was a highly wanted physical attribute. Many Kings and Dictators (Hitler) spend a lot of time and money to acquire it.

According to many legends the Stone enlightened the person who was in its surroundings and produced a tremendous power. The Stone was also highly violent and distorting. It was impossible to be close to the Stone without the protection of magical rituals performed by the Priests.

In Egypt the Stone was put into the King’s Chamber of the Pyramid of Gizeh for an initiation ceremony that transformed the Pharaoh into a Living God.

Afbeelding

During the Reign of Pharaoh Akhenaton something went wrong. Akhenaton experimented with the Benben Stone and became Addicted to it. This resulted in many physical deformities and mystical “hallucinations”. Because of this all Akhenaton started a new Monotheistic Religion based on Atum.

The Priests of Ammon revolted and Moses and Akhenaton had to leave Egypt with many followers (The Jews), carrying the Benben Stone with them. The Stone was put into the Arc of the Covenant and helped the Jews to destroy Jericho.

The destruction of Jericho by an Earthquake could explain the Destructive and Transformative Powers of the Stone. Humans are highly influenced by Strong Electro-Magnetic (E/M) Fields. E/M-field produce hallucinations and Influence the Chemistry of the Body.

Upon the fall of Jerusalem to the Babylonians under Nebuchadnezzar, (2 Maccabees 2: 4-8) Jeremiah takes the Ark, the Tabernacle and the Stone and hides them in a cave on Mount Nebo.

From the times of Jeremiah the whereabouts of the Stone are not clear. Irish legends tell us that the Stone of Destiny was transported to Ireland (Tara) and ended up in the Hands of the English Kings. It is very clear that the Stone which now resides in Scotland is not a powerful stone.

Afbeelding

Another Story is about the famous Knights Templar who dug up the Arc in 1127 and took it by ship to Italy. The following year, it was transported to a monastery in France, while its permanent home Chartres Cathedral was being prepared.

It next passed into the hands of the Cathars, due to a security risk, and they took it to a remote fortress in the Pyrenees Mountains. After escaping a nine month siege, it was then transported to Spain and resides in a cave close to Lourdes.

The Ethiopians claim that the Arc of the Covenant and the Ben Ben Stone were transported to Axum during the Reign of King Salomo by his Sun Menelik. Menelik is the Sun of King Salomo and the Queen of Sheba.

Afbeelding

Why is the Benben Stone so Important?

When the World was almost Destroyed by the Great Deluge the Survivors detected the Cause of the Cataclysm.

The Deluge was part of a Cyclic Pattern that repeated itself every 12.594 years (half of a the Precession Cycle). They created Myths hoping this Knowledge would survive the coming 12.594 years. The Myth of the Phoenix that came from the Land of Fire was an Important Story. The Phoenix landed on the Benben Stone in Heliopolis.

They did not only create Myths they also deviced Instruments to Balance the E/M-Field of Earth to prevent the giant Earthquakes to happen again. This instrument, a huge Crystal, the Benben Stone, was put into a Pyramid at the Right Place on Earth. Comparable Devices were created at other Strategic Places on the Earth Grid.

A this moment the Balancing Infrastructure of Earth is completely Out of Order. We have to Restore it soon because the Phoenix from the Land of Fire is about to Appear Again.

The Phoenix is looking for the Benben Stone to lay down its New Egg that will trigger a New Era of Mankind, the Age of Aquarius, the Water Bearer.
Afbeelding
;) maar zou Doc roepen er is altijd meer (van hetzelfde)
The Omphalos and Baetyl Stone
http://firstlegend.info/3rivers/thetree ... halos.html


Primitive Hill. Navel of the World. Axis Mundi. House of God.

Afbeelding

In various creation stories there is the concept of the first land arising from the waters. This first land is called by different names. In Sumerian and Babylonian it is the primitive hill or primitive mountain and recognized through the worship of the sacred stone in other cultures. In Egypt this stone is the Benben, in Greece it is the Omphalos, in Rome it is the Baetyl and in Hinduism it is the Shiva linga. It also later became popular throughout the Levant in Phoenician cities like Sidon, Byblos and Tyre. This sacred stone that was worshiped has other mythologies and symbolism attached to it. It would include the axis mundi, world tree (Tree of Life), birds, serpents and fire. Historians say these stones because of certain descriptions by the ancients are assumed to be meteorites and therefore the association to fire. This may be true for some but not all. The Omphalos at Delphi was a stone and not a meteorite. It marked the center of the Hellenic world. The black stone from the Temple of Aphrodite in Cyprus is what is called an aniconic black stone which is not a meteorite. Today such a stone is part of the Muslim religion. It is housed in the black shrine in Mecca, the Kaaba, and is named al-Hajar-ul-Aswad. It was sent by Allah and landed in the paradise of Adam and Eve. Adam then built the Kaaba as a replica of Allah's house in Heaven. In Sumeria it was at creation that the primitive mountain arose from the primordial sea when earth and Heaven were separated. An was Heaven and Ki was the earth. In later Babylon it was on the primitive hill that the king stood within the axis mundi. The Egyptian myth had Atum standing on the Benben during his act of creation. Shiva's fiery linga which broke up from the nether world is the axis mundi and is the first linga from which Shiva emerged. The concept of the axis mundi is world wide and an explanation of its various meanings and symbols can be found at: http://en.allexperts.com/e/a/ax/axis_mundi.htm. The concept of the baetyl predates Shiva and can be found in the Indus Valley civilization.

"I distinguish three types of cult stones at Mohenjo-daro – and Harappa – the baetylic, the phallic and the yoni ring-stones. Each of these types is represented by numerous examples, both small and large, the former much predominating over the latter... On the other hand, it is probable that they were originally distinct from baetylic worship, which is found frequently connected with the cult of the Mother Goddess among the oldest tribes, whereas phallism is rarely, if ever, found among these aboriginal people." (Marshall 1931:63) By Gregory L. Possehl:

The baetyl ultimately was the House of God - a Beth-El. These stones were venerated as having the god living or the god's soul residing within the sacred stone. They were believed to have supernatural powers as in giving the gift of prophecy. The word itself seems to be both Mediterranean and Semitic in origin. As a historical note the term baetyl for the first time was used by the author Pliny the Elder.

The stone's connection to birds: the omphalos has two - one on either side - and the Benben has the Bennu bird. The Benben does not seem to have been a geodetic marker on the order of the omphalos but rather a marker of where it all began. The Benben was the original primitive mound represented as a pyramid shaped stone and the dwelling place of the sun god with its association with the Bennu bird (also Benu bird). This is documented in the Egyptian Pyramid Texts. The Roman Baetyl also has bird associations. It was protected by an eagle which can be seen standing in front or on top of the stone on some Roman coins.

The omphalos stone below and to the far left is a Roman copy and covered in a design normally called a net. More likely it it a stylized pine cone of which other stones resemble. The gray stone is a replica of the Delphi stone and probably is what most of the stones looked like. The site of Delphi has been inhabited at least since the Neolithic between 5,000 and 3,000 BC. The next stone is wrapped with the serpent Python who guarded the omphalos at Pytho the name before the site was called Delphi. Omphalos meant "center of the Earth "and "navel" to the Greeks. The leaves ringing the bottom may be a reference to the Tree of Life. The last is an Egyptian illustration of the stone with two birds and two serpents. The birds show up in Greek renderings as well. The birds represent 'to lay out parallels and meridians' that is to say latitude and longitude. In Indian mythology Vishnu is found lying on the serpent Ananta inside the cosmic egg which when split half becomes the omphalos. This is part of the Indus Valley mythology.

knip (meer hier: http://firstlegend.info/3rivers/thetree ... halos.html )

Afbeelding
On a final note about baetyls. The above "pine cone" is in Vatican City.
How far away do you think you are from the ancient First Legends of Sumeria?

"FROM WHERE DID WE GET THE WORD CHURCH?

NOTE: Most of the following research was compiled by a fellow believer, who,
for personal reasons, has chosen not to have his name affiliated with this site.

...The word "church" found in most (not all) Bibles is translated from the Greek word "ekklesia," and it means "called out ones." The word "church" is defined in most dictionaries as: "A building for public worship, especially Christian worship; the company of all Christians as a spiritual body." This, however, tells us nothing concerning the origin of this word and its original definition, meaning, and usage. Some theologians have erroneously stated that the word church comes from the Greek "kyrios" which means "lord," and thus "church" is those who belong to the Lord, or references the "Lord’s house." This is not, however, the origin or original meaning of the word "church."

"Church" is a very early English word that means "circle" (the shape of a circle), while the Greek word translated "church" is "ekklesia" and means "called out ones," and more properly answers to the English words: congregation, assembly or group.

...The word Bethel literally means "House of God," and was the name of a town about 17 km north of Jerusalem on the road to Shechem. Bethel was also the name of a Canaanite deity venerated at Bethel. In the ancient world Bethel is one of the camping places of Abraham and Jacob. From there Abraham sees the land God is giving him. It is also here where the dream of "Jacob’s ladder" occurs, and where God later appears to Jacob. Thus Bethel becomes a sanctuary of the patriarchs. Along with Ai, it is one of the first towns conquered by Joshua. Later, in the ninth century the town is the residence of a brotherhood of prophets centered around Elijah and Elisha. It also becomes for the Northern Kingdom the national center of worship, with its golden calf, "the sin of Jeroboam." Amos pronounces God’s judgment upon this cult (Amos 3:13-15; 5:4-7), and is expelled from Bethel by the priest Amaziah. Hosea waxes ironical about Bethel, the "House of God," that it has become Beth-aven (Hosea 5:8; 10:5), which means "the house of nothingness (or iniquity)." Josiah’s religious reform affects Bethel, where these altars and high places are destroyed (see II Kings 23:15-20).

...Dictionary of Phrase and Fable, under the entry "church" adds this:

"The etymology of this word is generally assumed to be from the Greek, kurious oikos (house of God); but this is most improbable, as the word existed in all the Celtic dialects long before the introduction of the Greek. No doubt the word means ‘a circle.’ The places of worship among the German and Celtic nations were always circular [witness circular Stonehenge, one of the most ancient stone megaliths on earth]. Compare Anglo-Saxon ‘circe,’ a small church, with ‘circol,’ a circle."" (http://hell-fact-or-fable.com/church.html)
De volgende gebruiker(s) zeggen bedankt: Toxopeus, Mec
Omhoog
Plaats reactie

Terug naar “Wereld Geheimen”